Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

СУБЈЕКТИВНИ ОКВИРИ ПРОТИВТУЖБЕ

Сажетак

У овом раду се упоредноправним методом анализира развој института противтужбе у српском и немачком праву имајући у виду да српско парнично процесно право дели традицију са немачким парничним процесним правом. У немачкој судској пракси и теорији се развило ново тумачење института противтужбе које обухвата шири субјективни домашај од оног које традиционално постоји у немачком праву и које следи српска доктрина и судска пракса. Ипак, имајући у виду различиту законску регулацију управо института противтужбе, разлике између друштвеног контекста у Републици Србији и у СР Немачкој, али и разлике између парничног процесног права Републике Србије и СР Немачке које су настале у циљу убрзавања поступка пред српским судовима, долази се до закључка да нова тумачења не треба применити у српском праву. У другом делу рада је анализиран субјективни домашај противтужбе када се подноси у парничном поступку са елементом иностраности. Због тога је анализиран важећи Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља- ЗМПП Сл. лист СФРЈ бр. 43/82 и 78/82, Сл. лист СРЈ бр. 46/96, Сл. гласник РС бр. 46/06, актуелни Нацрт Закона о међународном приватном праву – Нацрт ЗМПП, одредбе регулатива ЕУ на које су се ослањали творци актуелног Нацрта ЗМППа, те је размотрена оправданост предложеног решења.

кључне речи:

Референце

  1. Јакшић Александар, Грађанско процесно право, Правни факултет, Београд, 2012.
  2. Јакшић Александар, Европска конвенција о људским правима коментар, Правни факултет, Београд, 2006.
  3. Јакшић Александар, Међународно приватно право, Досије, Београд, 2008.
  4. Познић Боривоје, Коментар Закона о парничном поступку, Службени гласник, Београд, 2009.
  5. Познић Боривоје, Ракић-Водинелић Весна, Грађанско процесно право, Београд, 2015.
  6. Станивуковић Маја, Живковић Мирко, Међународно приватно право, Службени гласник, Београд, 2015.
  7. Образложење Нацрта Закона о међународном приватном праву, Internet, http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php, 30/10/2016.
  8. Adolphsen Jens , Zivilprozessrecht, Nomos, Baden Baden, 2014, 168-178.
  9. Baumbach Adolf, Lauterbach Wolfgang, Albers Jan, Hartmann Peter, Zivilprozessordnung, C.H.Beck, München, 2014.
  10. Grabenwerter Christoph, Europäische Menschenrechtskonvention, C.H. Beck, München, 2008.
  11. Kwaschik Annet, Die Parteivernehmung und der Grundsatz der Waffengleichheit im Zivilprozess, Mohr Siebeck, Tübingen, 2004.
  12. Lund Niels, Der Gerichtsstand der Streitgenossenschaft im europäischen Zivilprozessrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2014.
  13. Kähler Lorenz, „Wiederklage und Erweiterungsklage unter Streitgenossen“, ZZP, 4/2010, Carl Neymans Verlag, 473-498.
  14. Mantzouranis Ioannis, „Die Widerklage mit Drittbeteiligung als Mittel zur Ausschöpfung des historischen Sachverhalts“, ZZP, 127 Band, Heft 3, Carl Neymans Verlag, Köln, 2014, 267-406.
  15. Nagel Heinrich, Gottwald Peter, Internationales Zivilprozessrecht, Dr. Otto Schmidt, Köln, 2007.
  16. Schack Haimo, Internationales Zivilverfahrensrecht, München, C.H.Beck, 2014.
  17. Schlosser Peter, Hess Burkhard, EuZPR; C.H. Beck, München, 2015, 2015.
  18. Sime Stuart, A practical approach to civil procedure, Oxford University Press, Oxford, 2010, 543.
  19. Teply Larry, Whitten Ralph, Civil procedure, Foundation Press, New York, 2000.
  20. Volkommer Max, Zöller, Zivilprozessordnung, Dr. Otto Schmidt, Köln, 2014.
  21. Wagner Rolf, „Die Aufrechnung im Europäischen Zivilprozess“, Iprax, Ernst und Werner Gieseking GmbH, 1999, Heft 2.

  ПРАВНИ ИЗВОРИ

  1. Закон о парничном поступку, Сл. Гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013.
  2. Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља, Сл. Лист СФРЈ, бр. 43/1982, 72/1982, Сл. Лист СРЈ, бр. 46/96 и Сл. Гласник РС, бр. 46/2006.
  3. Нацрт Закона о међународном приватном праву, Internet, http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php, 17/10/2016.
  4. Немачки Закон о парничном поступку – Zivilprozessordnung (BGBl. I S. 3202, 2006 I S. 431, ber. 2007 I S. 1781).
  5. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, Official Journal of the European Communities, L 12/1, Internet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001R0044, 17/10/2016.
  6. Regulation (EU) 1215/12 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012, Official Journal of European Union, L 351/1, Internet, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:En:PDF, 17/10/2016.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 347.928:340.5(497.11)(430) 385-402
ç