Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА, ЕВРОПСКА УНИЈА, УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ

СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Сажетак

Предмет рада су структурне промене мултилатералне дипломатије Европске уније (ЕУ) посматране кроз унапређење њеног дипломатског система Уговором из Лисабона и унапређени положај посматрача у Генералној скупштини Уједињених нација (ГСУН) која је главни орган стварања политике и представљања у Организацији Уједињених нација. Применом Рагијевог (John Ruggie) теоријског приступа и метода дипломатске анализе мултилатералне праксе извршено је сагледавање остваривања мултилатералног дипломатског деловања ЕУ у ГСУН и пре стицања унапређеног положаја посматрача у УН и после оствареног стицања овог јединственог положаја. Циљ рада је да се издвоје поуздани међаши емпиријско-теоријске подлоге повећања теоријске рефлексије измена мултилатералне дипломатије ЕУ и измена које својим мултилатералним дипломатским деловањем у ГСУН врши на овој глобалној платформи на мултилатералну дипломатију света. Први део рада посвећен је теоријској рефлексији одређења иновативности дипломатије ЕУ и препознавању њеног елементарног доприноса постојећем дипломатском систему. Друго поглавље односи се на хронолошки приказ измена положаја и дипломатске активности ЕУ при УН до Уговора из Лисабона, како би се затим у наредном поглављу детаљно описала дипломатска измена ЕУ у институционалном, нормативном и практичном смислу. У складу са тим прегледом дипломатских измена деловања ЕУ при ГСУН издвајају се главне посебности у начину вођења ЕУ дипломатије. Кључни налаз је да мултилатерални дипломатски ДНК Европске уније држи основу њеног дипломатског предузетништва у ГСУН снажном, упркос битним унутрашњим променама и променама свог дипломатског система. Закључно, иновативност у дипломатији ЕУ кључни је елемент будућих нараштаја дипломатских активности глобалних актера где се ЕУ посматра као модел који је уједно и јак глобални актер али и модел који треба пратити.

кључне речи:

Референце

  • Ђурчевић-Цуцић, Миљана. 2021. „Допринос Европске службе за спољно деловање међународној пракси одрживог развоја.” Политичка ревија 69 (3): 119–139.
  • Стефановић-Штамбук, Јелица. 2008. „Билатерална дипломатија у Европској унији.” Годишњак Факултета политичких наука Универзитета у Београду 2 (2): 323–353.
  • Стефановић-Штамбук, Јелица. 2008a. Дипломатија у међународним односима. Београд: Факултет политичких наука, Чигоја штампа.
  • Стефaновић-Штамбук, Јелица. 2008б. „Теоријски и истраживачки проблеми међународних студија: случајеви европске интеграције и дипломатије.” Политичка ревија
   18 (4): 1183–1208.
  • Стефановић Штамбук, Јелица. 2010. „Европска унија на путу ка обједињујућој дипломатији.” Часопис за право и економију европских интеграција Изазови европских интеграција, 111–135.
  • A secure Europe in a better world – European Security Strategy [European Security Strategy 2003], European Council, Brussels, December 2003. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:r00004.
  • Adler-Nissen, Rebecca. 2014. “Symbolic power in European diplomacy: the struggle between national foreign services and the EU’s External Action Service.” Review of International Studies, 40 (4): 657–681.
  • Adler-Nissen, Rebecca. 2015. “Theorising the EU’s Diplomatic Service: Rational Player or Social Body?” In The European External Action Service European Diplomacy Post-Westphalia, eds. Spence, David and Bátora, Jozef, 18–42. London and New York: Palgrave Macmillan.
  • Bátora, Jozef, and Brian Hocking. 2008. Bilateral Diplomacy in the European Union: Towards post-modern’patterns? Discussion Papers in Diplomacy, The Netherlands Institute of International Relations.
  • Batora, Jozef. 2013. “The ‘Mitrailleuse Effect’: The EEAS as an Interstitial Organization and the Dynamics of Innovation in Diplomacy.” Journal of Common Market Studies 41 (4): 598–613.
  • Batora, Josef, and David Spence, eds. 2015. The European External Action Service European Diplomacy Post Westphalia. London: Palgrave Macmillan.
  • Bátora, Jozef. 2015. “Introduction: The EEAS as a Catalyst of Diplomatic Innovation” In The European External Action Service European Diplomacy Post-Westphalia, eds. Spence, David and Bátora, Jozef, 1–16. London and New York: Palgrave Macmillan.
  • Borchmeyer, Sebastian, and Mir Wasim. 2020. Increasing the Impact of the European Union at the United Nations in New York. New York: Konrad-Adenauer Stiftung New York.
  • Brutter, Michael. 1999. “Diplomacy without a State: The External Delegations of the European Commission.” Journal of European Public Policy 6 (2): 183–205.
  • Commission of the European Communities: European Governance A White Paper [European Governance A White Paper 2001], COM(2001) 428 final, OJ C 287, 12.10.2001. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al10109.
  • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament The choice of multilateralism [The choice of multilateralism 2003], COM (2003) 0526 final, September 2003. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0526&from=EN.
  • Council conclusions on the EU’s comprehensive approach, Council of the European Union, Brussels, 12. 5. 2014. https://www.consilium.europa.eu/media/28344/142552.pdf.
  • Council Decision of 26 July 2010 establishing the organization and functioning of the European External Action Service [EEAS Decision], OJ 2010/427/EU, 2010. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0427.
  • Document on the European Identity published by the Nine Foreign Ministers [Document on the European Identity]. 1988. European Political Cooperation, Fifth Edition, Press and Information Office, Federal Republic of Germany, 48–54. http://aei.pitt.edu/4545/1/epc_identity_doc.pdf.
  • Duke, Simon W. 2002. “Preparing for European Diplomacy?” Journal of Common Market Studies 40 (5): 849–870.
  • Duke, Simon. 2003. “The EU’s Multilateral diplomacy.” In Routledge Handbook on the European Union and International Institutions: Performance, policy, power, eds. Jorgensen, Knud Erik and Katie Verlin Laatikainen, 15–26. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.
  • EU statements in multilateral organizations: General Arrangements of the European Union Council [EU statements in multilateral organizations], 15901/11, 24.10.2011.
  • Farrell, Mary. 2006. “EU Representation and Coordination within the United Nations.” In The European Union at the United Nations: Intersecting Multilateralisms, eds. Laatikainen, Katie and Karen E Smith, 27–46. Houndmills: Palgrave Macmillan.
  • Holland, Martin, ed. 1991. The Future of European Political Cooperation: Essays on Theory and Practice. London: Palgrave Macmillan.
  • Keukeleire, Stephen. 2000. The European Union as a Diplomatic Actor. Discussion Paper 71, Leicester: Leicester Diplomatic Studies Programme.
  • Laatikainen, K. Verlin. 2010. “Multilateral Leadership at the UN after the Lisbon Treaty.” European Foreign Affairs Review, 15 (4).
  • Nuttal, Simon. 1992. European Political Cooperation. Oxford: Oxford University Press.
  • Ortega, Martin. 2007. Building the Future. Тhe EU’s Contribution to Global Governance. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS).
  • Panke, Diana. 2014. “The European Union in the United Nations: An Effective External Actor?” Journal of European Public Policy, 21 (7): 1050–1066.
  • Putnam, Robert. 1988. “Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games.” International Organization, 42 (3): 427–60.
  • Rasch, Maximilian B. 2008. The European Union at the United Nations: the functioning and coherence of EU external representation in a state-centric environment. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
  • Rasmusen, Steffen Bay. 2018. The ideas and practices of the European Union’s Structural Antidiplomacy: An Unstable Equilibrium. Leiden; Boston: Brill.
  • Ruggie, John Gerard. 1992. “Multilateralism: the Anatomy of an Institution.” International Organization, 46 (3): 561–598.
  • Ruggie, John Gerard, ed. 1993. Multilateralism Matters. The Theory and Praxis of an Institutional Form. New York, N.Y.: Columbia University Press.
  • Single European Act [SEA], OJ L 169/1, 29.6.1987. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A11986U%2FTXT.
  • Smith, Karen E., and Katie Verlin Laatikainen, eds. 2006. The European Union at the United Nations: Intersecting Multilateralisms. Houndmills: Palgrave Macmillan.
  • Smith, Karen E. 2016. “EU Member States at the UN: A Case of Europeanization Arrested?” Journal of Common Market Studies, 1–17.
  • Smith, Karen E. 2020. “The European Union.” In Group Politics in UN Multilateralism, eds. Karen E. Smith and Katie Verlin Laatikainen, 46–59. Leiden, Boston: Brill, Nijhoff.
  • Smith, Karen E., and Katie Verlin Laatikainen. 2020. Group Politics in UN Multilateralism. Leiden, Boston: Brill, Nijhoff.
  • Smith, Michael H. 2012. “Still Rooted in Maastricht: European Union External Relations as a ‘Third-Generation Hybrid’” Journal of European Integration, 34 (7): 699–716.
  • Smith, Michael H. 2013. “Foreign Policy and Development in the Post-Lisbon European Union.” Cambridge Review of International Affairs, 26 (3): 519–535.
  • Smith, Michael H. 2015. “The European Union as a diplomatic actor in the post-Lisbon era: robust or rootless hybrid?” In The European Union as a Diplomatic Actor, eds. Joachim Koops and Macaj, Gjovalin, 11–30. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Spence, David, and Bátora, Jozef, eds. 2015. The European External Action Service European Diplomacy Post-Westphalia. London and New York: Palgrave Macmillan.
  • Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and certain related acts [Treaty of Amsterdam], OJ C 340/1, 10.11.1997. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=EN.
  • Treaty of Brussels (Merger Treaty) [Merger Treaty 1967], OJ 152, 13.7.1967. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A11965F%2FTXT.
  • Treaty of Lisbon amending the Treaty of European Union and Treaty establishing the European Community [Treaty of Lisbon], 2007/C 306/01, 17.12.2007. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC.
  • Treaty on European Union [TEU], OJ C 191/1, 29.7.1992. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=EN.
  • United Nations General Assembly, A/RES/3208(XXIX). Resolution 3208(XXIX) on the Status of the European Economic Community in the General Assembly [UNGA, A/RES/3208(XXIX)], 1975. https://digitallibrary.un.org/record/189830?ln=en.
  • United Nations General Assembly, A/RES/65/276, Resolution 65/276 on Participation of the European Union in the work of the United Nations [UNGA, A/RES/65/276], 18 May 2011. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/529/10/PDF/N1052910.pdf?OpenElement.
периодика Политичка ревија 4/2022 4/2022 УДК 339.923:061.1EU 341.123.042 15-38
ç