Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ

СТРАТЕГИЈА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ ДРЖАВЕ

Сажетак

Стратегија националне безбедности представља основни документ на основу којег се израђују остали документи у свим областима друштвеног живота и функционисања институција државе ради остваривања безбедности грађана, државе и друштва. Да би се могло приступити доношењу стратегије националне безбедности, држава мора имати дефинисану националну безбедност. У том смислу, под националном безбедношћу можемо подразумевати способност државе да самостално, или у сарадњи са другим државама или организацијама, заштити виталне вредности и интересе друштва од спољних и унутрашњих облика угрожавања и угрожености, и да тиме обезбеди опште услове за несметани политички, економски, социјални и културни развој друштва и благостање својих грађана. Иако је јавна расправа о Нацрту стратегије националне безбедности Србије показала да овај важни документ не испуњава услове од националног интереса, те се мора поново са научног аспекта анализирати и дорадити, документ је усвојен.

кључне речи:

Референце

  1. Aldrich J. Dangerous Liaisons Post-September 11 In­telligence Alliances, Harvard International review Vol. XXIV, No. 3, fall 2002.
  2. Andrew Christopher, For the President’s Eyes Only: Sec­ret Intelligence and the American Presidency from Was­hington to Bush, New York, Harper Collins, 1995.
  3. Amos J. A., Taylor W. Jr., Mararr J. M. (eds)., Ameican national Security (Fifth Edition), John Hopkins Univer­sity, Press Baltimore, 1999.
  4. Аврамов С.: „Безбедност у 21 веку”, Научна изграђеност и чиниоци војне стратегије, Зборник радова, Институт ратне вештине, Београд, 2001.
  5. Видојевић З, „Глобализација као неминовност, потчињавање и шанса”, Зборник Глобализација и транзиција, Институт друштвених наука Београд, 2001.
  6. Goddis John Lewis, Surprise, Security, and the American Experience, Cambridge: Harvard University Press, 2004.
  7. Нацрт стратегије националне безбедности, Министарство одбране Републике Србије, Београд, 2008.
  8. Политичка ревија, 2/2007, ИПС, Београд, 2007.
  9. Српска политичка мисао, 3-4/2007, ИПС, Београд, 2007.
  10. Симић Д, Наука о безбедностисавремени приступи безбедности, Службени лист СРЈ, Београд, 2002.
  11. Стајић Љ.,  Гаћиновић Р, Увод у студије безбедности, Драслар партнер, Београд, 2007.
периодика Национални интерес 3/2009 УДК: 355.01+351.74]:321.01 195-210
ç