Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ИСТОРИЈЕ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ

СТЕВАН РАДОСАВЉЕВИЋ – БДИН О СРПСКО ЦРНОГОРСКИМ ОДНОСИМА

Сажетак

Сте­ван Ра­до­са­вље­вић Бдин спада у недовољно истражену личност српске националне политике крајем 19. и почетком 20. века. Писао је стручне радове о српској националној политици и положају српског народа у Османској империји и залагао се за културну и политичку акцију Србије. По­ли­тич­ки је био про­тив­ник ра­ди­ка­ла, али у мно­гим схва­та­њи­ма по­го­то­во у ак­ци­ји пре­ма Ју­жној и Ста­рој Ср­би­ји, ни­је се мно­го раз­ли­ко­вао од њих.

кључне речи:

Референце

  • Ћоровић, Владимир, Историја Срба, Дом и школа, Београд, 2003.
  • Надовеза, Бранко, Србија и Источно питање, Milirex, Београд, 2011.
  • Ра­до­са­вље­вић, Стеван-Бдин, Шта ће на­по­слет­ку би­ти од Ср­би­је, Бе­о­град, 1891.
  • Радосављевић, Стеван-Бдин, Србија пред догађајима, Београд, 1897.
  • Радосављевић, Стеван-Бдин, Србија и Црна Гора, Београд 1912.
  • Радосављевић, Стеван- Бдин, Србија у новим приликама, Нови Сад, 1905.
  • Ста­но­је­вић, Станоје, На­род­на ен­ци­кло­пе­ди­ја, Бе­о­град-За­греб, 1923.
  • Станојевић, Станоје, Историја српског народа, Београд, 1926.
периодика Политичка ревија 1/2019 1/2019 УДК 32:929 Radosavljević-Bdin S. 257-269
ç