Изабери језик:
Тема броја

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У СРБИЈИ И САВРЕМЕНЕ ПОЛИТИКОЛОШКЕ ПАРАДИГМЕ

СРПСКА ПОЛИТИКОЛОГИЈА У СЛУЖБИ ПОЛИТИКЕ 1968-2018.

Сажетак

Педесетогодишњица оснивања Факултета политичких наука, заједно са истим јубилејом Института за политичке студије из Београда, послужиле су као поводи за дубље разматрање стања и домета српске политичке науке у време када су ове значајне институције основане, али и да се означе слабости или сметње у њиховом развоју. Као искорак из разматрања прошлости, идеја овог научног скупа је да назначи неке од парадигми за будући развој српске политикологије, у много отворенијим и слободнијим околностима, без директне контроле државне власти.

Циљ овог рада је да утврди да без критичке аналитичности актуелних друштвених, политичких и економских односа у Србији, нема значајнијег продора слободне политикологије. Она би, уз темељиту и озбиљну критичност, морала да буде, на неки начин и антиципаторска, како би предлозима учествовала у отклањању уочених и анализираних слабости у концепту друштвеног развоја или у његовој реализацији. У СФРЈ у време оснивања значајнијих образовних и научних институција у политичким и друштвеним наукама, највећи домети политикологије су били да позитивно образложи самоуправни пројект друштвеног развоја, као позитиван и виши степен развоја социјализма са људским ликом. Тадашња југословенска политикологија дала је значајан допринос и на међународном плану у афирмацији, теоријском осмишљавању и примени концепта активне мирољубиве егзистенције и политике несврстаности, унапређивања људских права и слобода, посебно права националних мањина и оснивања и афирмације Конференције о безбедности и сарадњи у Европи (КЕБС, данашњи ОЕБС). Дакле, на плану истицања успешне мирољубиве политике и дипломатије СФРЈ. Оштрија критика усвајаних уставних или законских решења у унутрашњој политици  је, насупрот томе, била санкционисана, у виду одстрањивања критичара из науке или образовања, па све до затворских казни за „непријатељску пропаганду“. Та времена су, на срећу, прошла, али се сада треба одупрети таблоизацији политиколошких расправа, посредством тзв. политичких аналитичара, углавном са подршком мерама актуелне власти.

кључне речи:

Референце

  • Прибићевић Бранко, Социјализам светски процес, Партизанска књига, Љубљана, ООУР Монос, Београд, 1979.
  • Екмечић Милорад,  Дуго кретање између клања и орања – Историја Срба у Новом веку (1492-1992), Завод за уџбенике, Београд, 2008.
  • Првуловић Владимир, Српски национални интерес, Прометеј, Нови Сад, 2018.
  • Првуловић Владимир, „Криза Европске Уније: унутрашња и спољнополитичка димензија – Европској Унији је потребна терапија“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2018, стр. 85-112.
  • Easton David, The Political System, Alfred A. Knopf. Inc, 1953.
  • Prvulović Vladimir, Economic diplomacy, fifth edition, Megatrend University, Beograd, 2015.
периодика Српска политичка мисао 1/2019 1/2019 УДК 32.01:32(497.11)“1968/2018“ 11-31
ç