Изабери језик:
Тема броја

ТРАДИЦИЈА СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ

СРЕТЕЊСКИ УСТАВ И РАЗВОЈ ПОЛИТИЧКИХ ИДЕЈА И ИНСТИТУЦИЈА

Сажетак

Аутор у овом чланку разматра основне тенденције развоја српске уставности на примеру првог српског устава. Сретењски устав, упркос околности да је суспендован убрзо по доношењу, остварио је значајан утицај на развој политичких идеја и институција. Конципиран као модеран уставни документ, упркос својим недостацима, он је наговестио борбу за установљавање начела уставности и законитости, парламентарног система власти, политичких слобода и права. То су оне вредности владавине права и изазови с којима се сусрећемо и у савременој уставној пракси.

 

кључне речи:

Референце

  1. Влаисављевић Милан, Развој уставности у Србији, Издавачка за­друга „Политика и друштво“, Београд, 1938.
  2. Вучић Оливера, Промена и трајање устава, Досије, Београд, 2005.
  3. Денковић Драгаш, „Настанак и развој Државног савета 1805-1918“, у: М. Јовичић (ур.), Уставни развитак Србије у XIX и почетком XX века, Српска академија наука и уметности, Научна књига, Београд, 1990, стр. 147-158.
  4. Живковић Драгомир, „Законодавна делатност Светога Саве”, Српске органске студије, број 1/1999, Београд, стр. 31-40.
  5. Жутић Никола, Врховни суд Србије 1846-2006 (160 година владавине права), Врховни суд Србије, Београд, 2006.
  6. Јанковић Драгослав, „Предисторија Сретенског устава и неке напомене у вези с њим“, у: Р. Марковић (ур.), 150 година од доношења Сретењског устава, Универзитет „Светозар Марковић“, Крагујевац, 1985, стр. 9-20.
  7. Јовичић Миодраг, „Устав Књажевства Сербије од 1835 (Сретењски устав) и његово место у свету савремене уставности“, у: Р. Марковић (ур.), 150 година од доношења Сретењског устава, Универзитетски центар „Светозар Марковић“, Крагујевац, l985, стр. 83-107.
  8. Јовичић Миодраг, Лексикон српске уставности 1804-1918, „Филип Вишњић“, Београд, 1999.
  9. Лончаревић Јован, Државни савет по Уставу од 1838. године (студија из историје српске уставности), Штампарија „Доситеј Обредовић“, Београд, 1907.
  10. Љушић Радош, Кнежевина Србија (1830-1839), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
  11. Марковић Ратко, „Примена начела уставности и законитости у Сретењском уставу“, у: Р. Марковић (ур.), 150 година од доношења Сретењског устава, Универзитет „Светозар Марковић“, Крагујевац, 1985, стр. 109-125.
  12. Марковић Ратко, „Питање државности Србије током њеног уставног развитка“, у: М. Јовичић (ур.), Уставни развитак Србије у XIX и почетком XX века, Српска академија наука и уметности, Научна књига, Београд, 1990, стр. 49-54.
  13. Марковић Ратко, Уставно право и политичке институције, тринаесто осавремењено издање, Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2009.
  14. Миловановић Ђ. Милован, Уставно право и друге студије, (прир. Р. Марковић), ЈП „Службени гласник“ Београд, 2002.
  15. Николић Драган, Борба за скупштину у Србији 1858-1868. године, Градина, Ниш, 1992.
  16. Николић Павле, „Идеја поделе власти у српским уставима“, у: М. Јовичић (ур.), Уставни развитак Србије у и почетком века, Срп­ска академија наука и уметности, Научна књига, Београд, 1990, стр. 107-112.
  17. Николић Павле, „Декларација права човека и грађанина од 1789. и права и слободе у српским уставима у XIX веку“, Инострани утицаји на наше право, Српска академија наука и уметности, одељење друштвених наука, књига 10, Београд, 2002.
  18. Новаковић Стојан, Васкрс државе српске и друге студије, Службени лист СФРЈ, Београд, 1986.
  19. Ћоровић Светозар, Историја Срба, Октоих Нова књига Лео комерц, Београд, 2005.
  20. Подгорац И. Тодор, „Језик и стил устава Кнежевине и Краљевине Србије 1835-1903“, у: М. Јовичић (ур.), Уставни развитак Србије у и почетком века, САНУ, Београд, 1990, стр. 185-191.
  21. Поповић Драгољуб, Прапочетак српскога парламентаризма – клице и преурањени плод, Правни факултет Универзитета у Београду, Бео­град, 1996.
  22. Поповић Драгољуб, Основи уставног права, Досије, Београд, 2004
  23. Поповић Драгољуб, Скице правничких портрета, Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник“, 2008.
  24. Продановић М. Јаша, Историја политичких странака и струја у Србији, књига I, Просвета, Београд, 1947.
  25. Свирчевић Мирослав, Локална самоуправа у Србији и Бугарској (1878-1914), ЈП „Службени гласник“, Београд, 2009.
  26. Симовић Дарко, „Сретењски устав „заразитељна конституција“, у: Д. Батавељић (ур.), Одјеци Сретења Србија у потрази за новим уставом, Крагујевац, 2006, стр. 59-67.
  27. Суботић Милан, Срицање слободе, Институт за филозофију и друштвену теорију, Градина, Београд – Ниш, 1992.
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 342.4:32(497.11)”18” 47-66
ç