Изабери језик:
Тема броја

ТРАНЗИЦИЈА

СРБИЈА – ДРЖАВА СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ (УСТАВНА НАЧЕЛА И ПРАКСА)

Сажетак

Социјална правда и социјална политика данас се налазе у центру пажње научника, политичара, економиста, стратега економског и технолошког развоја друштва. Ниједно савремено друштво данас се не одриче социјалне правде као једног од својих темеља. Наравно, различита друштва и различите политике, зависно од читавог низа друштвених чинилаца на раз­личите начине схватају садржај и смисао социјалне правде, а материјалне могућности и карактер друштвеног уређења одређују њене објективне домете. Социјална правда је данас, као и кроз целу историју људског рода вишезначна, сложена, и у различитом степену доступна. Социјална политика је творевина савременог грађанског друштва, утемељеног на грађанским слободама и правима, вишестраначкој парламентарној демокра­тији и тржишној утакмици. Социјална политика је скуп функционално повезаних институција и инструмената, путем којих се остварује социјална правда, потврђујући тако снагом чињеница да је социјална правда једна од неспорних цивилизацијских тековина савременог доба. Ово питање социјалне правде, односно социјалне политике се на специфичан, често веома конфликтан начин отвара у земљама транзиције, укључујући и Србију.

кључне речи:

Референце

  1. Арандаренко М: „Реформа тржишта рада и демократија“, Г17 Ин­ститут, Београд, 2002
  2. Grint K: „The Sociology of work“, Polity Press, Cambridge, UK 2003
  3. Европска социјална повеља, Савет Европе, Канцеларија у Београду, 2005
  4. „Експозе мандатара за састав Владе Републике Србије Мирка Цветковића“, Београд, 7. јул 2008. године; www.srbija.gov.rs/vlada
  5. Закон о пензијском и инвалидском осигурању и Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Службени гласник Републике Србије, бр. 34/03, 64/04, 84/04 и 85/05.
  6. Кривокапић Б: Европска социјална повеља, Београд, 2002 године
  7. КОРУПЦИЈА, власт и држава, део 2; приредили Верица Бараћ и Иван Златић; RES PUBLICA, Београд 2005;
  8. КОРУПЦИЈА, Наше те­ме, бр. 2, Службени гласник, Београд 2006. Године
  9. Маринковић Д: „Транзиција, друштвено одговорно пословање, кор­поративна култура“, Зборник „Морал и економија“, Институт друштвених наука, Београд, 2008
  10. Милосављевић М, ред. „Социјална политика у транзицији“ Центар за проучавање алтернатива, Београд 1998
  11. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, Службени гласник Републике Србије, Београд 2008. године
  12. Пејановић С: ”Социјална политика’’, Дефектолошки факултет, Бео­град 2005
  13. POPIS IZBEGLICA I DRUGIH RATOM UGROŽENIH LICA U SAVE­ZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI, UNHCR Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice, Beograd 1996, str. 19
  14. Први извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији, Влада Републике Србије, Београд, 2005.
  15. Стајић Д: ’’Тегобна транзиција’’, НИ Слободан Машић, Београд, 2004
  16. СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК СРБИЈЕ 2005, Републички Завод за статистику Србије, Београд 2005
  17. „Стратегија за смањивање сиромаштва“, Документ Владе Републике Србије
  18. Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, број 1 од 28. септембра 1990. године
  19. Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, број 98/2006
  20. Fajertag G, Pochet P , „Social pacts in Europe new dynamics“, ETUI, Brussels 2000
  21. Hase R., H, Šnajder, Vajgelt K: „Leksikon socijalne tržišne privrede“, Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2005.
периодика Политичка ревија 1/2009 УДК: 304(497.11) 205-222
ç