Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

СПОЉАШЊЕ УСЛОВЉАВАЊЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И РЕГУЛАТОРНИ ОДГОВОРИ СРБИЈЕ

Сажетак

У раду је садржана квалитативна и квантитативна анализа важних показатеља који се односе на усклађеност прописа Србије са правним тековинама Европске уније. Рад анализира општи регулаторни оквир у поступку усвајања прописа и регулаторни оквир који се односи на процес придруживања. Полазна теза је да придруживање доприноси фрагментацији и може да компромитује питање доброг управљања. Имајући у виду ту чињеницу, посебан значај добија системски одговор за превазилажење фрагментације.

Србија има развијене институционалне и регулаторне механизме који могу помоћи у превазилажењу ових проблема, али се они не примењују у довољној мери и треба их јачати. Посебно се указује на значај анализе ефеката прописа, израду табела усклађености и јачање улоге Републичког секретаријата за јавне политике.

кључне речи:

Референце

  • Влада Републике Србије, План рада Владе за 2019. годину, Београд, јануар 2019., Internet, http://www.gs.gov.rs/doc/PLAN_RADA_VLADE_2019.pdf, 30/07/2019
  • Европска комисија, Република Србија Извештај за 2019. годину, 2019.
  • Закон о планском систему Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 30/18.
  • Јованић Татјана, „Осмишљавање и координација јавних политика као полазни основ хармонизације домаћих прописа са захтевима правне тековине ЕУ”, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Правни факултет у Нишу, Ниш, бр. 68/2014, стр. 843–860.
  • Канцеларија за европске интеграције, Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније, Београд, јул 2014.
  • Канцеларија за европске интеграције, Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (2013–2016), Београд, 2013.
  • Министарство за европске интеграције, Извештај о спровођењу Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА), за четврто тромесечје 2018. године, Београд, фебруар 2019. године.
  • Национална академија за јавну управу, Општи програм обуке државних службеника за 2019. годину.
  • Отворени парламент, Парламент под лупом, април–јун/2019, Internet, https://otvoreniparlament.rs/uploads/istrazivanja/Otvoreni%20parlament%20-%20Bilten%206-8%20-%20April%20Jun%202019.pdf, 28/07/2019.
  • Пословник Владе, Службени гласник РС, бр. 61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69 /10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14, 8/19 – др. уредба.
  • Пословник Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 20/12.
  • Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23, Извештај бр. 2/2018 о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23, Београд, јул 2018.
  • Тодоровић Лазић Јелена, „Евроскептицизам у Србији – стари концепт у новом руху”, Српска политичка мисао, бр. 2/2018, Институт за политичке студије, Београд, стр. 79–98.
  • Уредба о методологији за израду средњорочних планова, Службени гласник РС, бр. 8/19.
  • Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, Службени гласник РС, бр. 8/19.
  • Bojović Đorđe, „Makron – hladan tuš”, Danas, 24.05.2018.
  • CEP, Napredak i spremnost Srbije za članstvo u EU, Internet, https://cep.org.rs/publications/napredak-i-spremnost-srbije-za-clanstvo-u-eu-2/, 01/06/2019.
  • Doshi Rush, Kelley Judith G., Simmons Beth A., The Power of Ranking: The Ease of Doing Business Indicator and Global Regulatory Behavior, Internet, https://ssrn.com/abstract=3318360, 06/05/2019.
  • Estrin Saul, Uvalic Milica, „Foreign Direct Investment in the Western Balkans: What Role Has it Played During Transition?“, Comparative Economic Studies, Palgrave, Vol. 58/2016, pp. 455-483.
  • European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans, Strasbourg, 6.2.2018, COM(2018) 65 final.
  • European Commission, Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions – EU Enlargement Strategy, Brussels, 10.11.2015, COM(2015) 611 final.
  • GRECO, Fourth evaluation round Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors interim compliance report Serbia, Internet, https://rm.coe.int/grecorc4-2019-5-fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respe/168093bc55, 15/07/2019.
  • Mendelski Martin, The Revival of Balkanization: How Externally-Driven Reforms Reinforce the Fragmentation of Governance in South Eastern Europe, Internet, https://ssrn.com/abstract=3001231, 17/04/2019.
  • Pjevović Dušan, Subotić Strahinja, EU Sentiments of Serbia’s Citizens, https://cep.org.rs/wp-content/uploads/2019/03/EU-Sentiments-of-Serbia%E2%80%99s-Citizens.pdf, 26/04/2019.
  • Richter Solveig, Wunsch Natasha, “Money, power, glory: the linkages between EU conditionality and state capture in the Western Balkans”, Journal of European Public Policy, Routledge, 2019, стр. 1–22.
  • Schimmelfennig Frank, Sedelmeier Ulrich, “Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe”, Journal of European Public Policy, Routledge, 4/2004, стр. 669–687.
  • Schimmelfennig Frank, Sedelmeier Ulrich, “The Europeanization Of Eastern Europe: the external incentives model revisited”, Journal of European Public Policy, Routledge, 2019, стр. 1–20.
  • Zhelyazkova Asya, Damjanovski Ivan, Nechev Zoran, Schimmelfennig Frank, “European Union Conditionality in the Western Balkans: External Incentives and Europeanisation”, in: The Europeanisation of the Western Balkans A Failure of EU Conditionality? (eds. Jelena Džankić, Soeren Keil, Marko Kmezić), Palgrave Macmilan, Basingstoke, 2019, стр. 15–37.
  • Zivanovic Maja, “Macron Dampens Serbia’s Hopes of Rapid EU Membership”, BalkanInsight, 16.07.2019.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 340.137(497.11:4-672EU) 233-253
ç