Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

СОЦИЈАЛНИ ПРОФИЛИ ПОЛИТИЧКИХ ФУНКЦИОНЕРА У ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У БЕОГРАДУ И ГРАДУ БЕОГРАДУ

Сажетак

окалне власти су свакодневно укључене у животе свих грађана. Неопходно је да локална демократија функционише, да постоји веза између грађана и локалних представника, као и да грађани партиципирају у доношењу одлука. Грађани у Београду већински не препознају функционере који доносе одлуке у њихово име. Истраживање социјалних профила политичких функционера у градским општинама и граду Београду је спроведено у периоду од марта до августа 2015. године. Индикатори који су коришћени за анализу социјалних профила су: година рођења, род, степен образовања и занимање. Истраживање је обухватило 10 од 17 градских општина и град Београд као јединицу локалне самоуправе. Резултати истраживања указују на неколико проблема. Пре свега и даље недовољан број жена на позицијама на којима се доносе одлуке. Од позиција водећих функционерских места тек једно место (од 22) заузима жена. Просечна старост политичких функционера износи 45,1 годину, али доста варира од градске општине до градске општине. Од укупног броја политичких функционера (173) за које смо добили информацију о степену образовања, 109 функционера је завршило факултет и има високо образовање (63%). Средњу школу је завршило 40 функционера (23,1%), док међу политичким функционерима има тек три доктора наука (1,73%). Када се ради о занимањима међу политичким функционерима највише има дипл. инжењера, дипл. економиста, дипл. правника и дипл. менаџера.

кључне речи:

Референце

  1. Blais, André, „Political Participation“, in: Comparing Democracies 3; Elections and Voting in the 21st Century (eds: Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi, Pippa Norris), Sage, London, 2010.
  2. Kasapović, Mirjana, „Kandidacijski postupci u demokratskim političkim sustavima“, Politička misao, Zagreb, br. 4/2001.
  3. Sawer, Marian, „Women and Elections“ in: Comparing Democracies 3; Elections and Voting in the 21st Century (eds: Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi, Pippa Norris), Sage, London, 2010.
  4. Статут града Београда, Службени лист града Београда, бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013.
  5. Стојановић, Бобан; Јовић, Никола, „Децентрализација одлучивања у граду Београду ставови грађана о учинковитости“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014.
  6. Стојановић, Бобан, „Локална демократија у Србији стање и пер­спективе“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2014.

   

периодика Администрација и јавне политике 3/2015 УДК 352.075(497.11 Beograd):316.344 7-31
ç