Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СОЦИЈАЛНЕ РЕФОРМЕ У ПОСТКОМУНИСТИЧКИМ ДРЖАВАМА – ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ТРАНЗИЦИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ МОДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Након слома комунизма у Централној и Источној Европи између 1989. и 1991. године, у бившим комунистичким државама отпочео је процес опсежне економске, социјалне и политичке транзиције. Развој слободног тржишта и демократије у овим земљама резултирао је променама које су за циљ имале модернизацију националних система социјалне сигурности.

Настојећи да укажу на основне карактеристике актуелног социјалног модела у Републици Србији, као и факторе који су допринели његовом креирању, аутори полазе од следећег истраживачког питања: који модел државе благостања је заступљен након три деценије транзиционог процеса? У раду се користе идеациона и институционална аргументација, којима се настоје објаснити постепени идеолошки заокрети у креирању програма система социјалне сигурности, док се истраживање заснива на анализи садржаја докумената. Закључна разматрања указују на то да социјални модел Републике Србије представља комбинацију свих социјалних модела, уз израженије елементе корпоративног социјалног модела услед карактеристика система социјалног осигурања, као и све присутније елементе либералног социјалног модела који се развијају под утицајем транснационалних монетарних институција.

кључне речи:

Референце

  • Арандаренко Михаил, Голицин Павле, „Међународни актери и развој социјалне политике у Србији (од 2000. до 2006. године)”, у зборнику: Социјална политика у процесу европских интеграција (приредиле: Дренка Вуковић, Ана Чекеревац), Факултет политичких наука, Београд, 2006, стр. 255‒275.
  • Вуковић Дренка, Перишић Наталија, „Социјална сигурност у транзицији ‒ изазови и (не)решена питања реформи”, у зборнику: Лавиринти транзиције (приредио: Зоран Стојиљковић), Friedrich Ebert Stiftung и Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, 2012, стр. 133‒145.
  • Вуковић Дренка, Социјална сигурност, Факултет политичких наука, Београд, 2009.
  • Грегори Пол, Стјуарт Роберт, Глобална економија и њени економски системи, Центар за истраживачку делатност Економског факултета, Београд, 2015.
  • Зајић Градимир, „Положај и социјална права незапослених”, у зборнику: Социјална политика у транзицији (приредио: Милосав Милосављевић), Центар за проучавање алтернатива, Социјална мисао, Београд, 1998, стр. 83‒114.
  • Закон о добровољним пензијским фондовима и пензионим плановима, Службени гласник РС, бр. 85/2005.
  • Јандрић Маја, Молнар Дејан, Квалитет запослености и тржиште рада у Србији – Колико је Србија далеко од ЕУ?, ФЕС (Friedrich Ebert Stiftung), 2017.
  • Кочовић Драгослав, Развој социјалне политике Југославије, Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије, Београд, 2002.
  • Лакићевић Мира, „Социјалне реформе и социјални развој Србије”, у зборнику: Социјалне реформе – садржај и резултати (приредиле: Дренка Вуковић, Михаил Арандаренко), Факултет политичких наука, Београд, 2011, стр. 107‒127.
  • Мијановић Љиљана, „Социјално раслојавање, сиромаштво и социјална заштита”, у зборнику: Социјална политика у транзицији (приредио: Милосав Милосављевић), Центар за проучавање алтернатива, Социјална мисао, Београд, 1998, стр. 211‒251.
  • Перишић Наталија, Европски социјални модели, Магистарска теза, Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  • Перишић Наталија, „Положај и перспектива источноевропског социјалног модела у процесима европских интеграција – компаративни приказ”, у зборнику: Консолидација демократије: 20 година након пада Берлинског зида (приредили: Илија Вујачић, Чедомир Чупић, Бојан Вранић), Факулет политичких наука, Кonrad Adenauer Stiftung, Београд, 2009, стр. 162‒179.
  • Перишић Наталија, „Промена актера социјалне сигурности”, Годишњак Факултета политичких наука, Факултет политичких наука, Београд, бр. 5/2011, стр. 473‒491.
  • Перишић Наталија, Социјална сигурност – појмови и програми, Факултет политичких наука, Београд, 2016.
  • Пражић Мирјана, „Садржаји и остваривање права на здравствену заштиту”, у зборнику: Социјална политика у транзицији (приредио: Милосав Милосављевић), Центар за проучавање алтернатива, Социјална мисао, Београд, 1998, стр. 167‒192.
  • Тодоровић Лука, „Деца и породица и друштвена брига о деци”, у зборнику: Социјална политика у транзицији (приредио: Милосав Милосављевић), Центар за проучавање алтернатива, Социјална мисао, Београд, 1998, стр. 193‒209.
  • Шефер Берислав, „Економска транзиција и социјална политика”, у зборнику: Социјална политика у транзицији (приредио: Милосав Милосављевић), Центар за проучавање алтернатива, Социјална мисао, Београд, 1998, стр. 371‒384.
  • Берислав Шефер, „Модели социјалне политике у условима тржишне економије и плуралистичког политичког система”, у зборнику: Социјална политика у транзицији (приредио: Милосав Милосављевић), Центар за проучавање алтернатива, Социјална мисао, Београд, 1998, стр. 427‒471.
  • Шефер Берислав, „Социјална сигурност и права по основу рада”, у зборнику: Социјална политика у транзицији (приредио: Милосав Милосављевић), Центар за проучавање алтернатива, Социјална мисао, Београд, 1998, стр. 67‒82.
  • Bonoli Giuliano, “Time matters: Postindustrialization, new social risks, and welfare state adaptation in advanced industrial democracies”, Comparative Political Studies, 40(5), 2007, стр. 495‒520.
  • Deacon Bob, The New Eastern Europe: Social Policy Past, Present and Future, Sage Publications, London, 1991.
  • Offe Claus, “The Politics of Social Policy in East European Transitions: Antecedents, Agents, and Agenda of Reform”, Social Research, Vol. 60, No. 4, 1993, стр. 649–684.
  • Orenstein Mitchell, Haas Martine, “Globalization and the Future of Welfare States in PostCommunist EastCentral European Countries”, in: Politics Matters: Globalisation and the future of welfare states (eds. Miguel Glatzer, Dietrich Rueschemeyer), University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2005, стр. 130‒152.
  • Orenstein Mitchell, “Postcommunist welfare states”, Journal of Democracy, Johns Hopkins University Press, Washington, Volume 19, Issue 4, стр. 80‒94.
  • Perišić Natalija, “The Serbian welfare State – A Transition Loser”, in: Challenges to Еuropean Welfare Systems (eds. Klaus Schubert, Palloma de Villota, Johanna Kuhlmann), Springer, London, 2016, стр. 647–669.
периодика Српска политичка мисао 2/2019 2/2019 УДК 304(497.11) 325-343
ç