Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СОЦИЈАЛНЕ И ПАРТНЕРСКЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ КРОЗ ВИЗУРУ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ И ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Сажетак

У овом раду приказани су резултати истраживања партиципације и задовољства корисника социјалних и партнерских социјалних услуга у Босни и Херцеговини. Развијеност ових услуга представља израз достигнутог нивоа и квалитета комбинованог модела социјалне политике који настаје, најчешће, у земљама у транзицији, али и као исход трансформације државе благостања у економски развијеним земљама Западне Европе. У ужем смислу, обе врсте социјалних услуга приказане су кроз законску регулативу, партиципацију и задовољство њихових корисника, јер су то битни елементи дистинкције између традиционалних и нових услуга. Испитаници укључени у истраживање долазе из циљаног стратификованог узорка, који је испунио критеријуме пропорционалне територијалне заступљености организација и испитаника. Узорак је чинило: 66 јавних установа социјалне заштите (центри за социјални рад, установе и организације за смештај и оспособљавање деце и одраслих, општинске службе социјалне заштите); 50 локалних и међународних невладиних организација, удружења грађана и хуманитарних организација и осам  приватних организација и установа које пружају социјалне услуге, односно 308 стручних и руководећих радника у овим организацијама и 376 корисника социјалних и ПСУ-а јавних установа, приватних и невладиних организација. Рад садржи уводни део, теоријско-аналитички оквир социјалних и партнерских социјалних услуга, затим приказ резултата истраживања и дискусију налаза, те закључке.

кључне речи:

Референце

  • Жегарац Невенка, Бркић Мирослав, Развој локалних услуга социјалне заштите, UNDP, Београд, 2007.
  • Закон о социјалној заштити Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, бр. 37/2012, 90/16.
  • Михајловић Бабић Сузана, „Трендови редистрибуције благостања у европским државама благостања”, Српска политичка мисао, vol. 55, број 1/2017, стр. 9-40.
  • Павловић Душан, „Неолиберална заблуда 26 година касније: несавршеност тржишта и улога државе у транзицији  у Источној Европи после 1989. године“, Српска политичка мисао, vol. 59, број 1/2018.
  • Bežovan Gojko, „Civilno društvo i javna uprava kao dionici razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj“, Hrvatska i komparativna javna uprava, broj 2/2009, стр. 355-391.
  • Bežovan, Gojko, „Socijalna politika i neprofitni sektor“, u: V. Puljiz, i dr., Socijalna politika, Pravni fakultet, Zagreb 2005, vol. 37, стр. 387– 424.
  • Bežovan Gojko, Zrinščak Siniša, Mogućnosti decentralizacije u socijalnoj politici i nove uloge lokalnih vlasti, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, 3/2001, стр. 239-258.
  • Evers Adalbert, “Wohlfahrtmix im Bereich sozialer Dienste”, u Evers, i dr. (Hrsg), Handbuch Soziale Dienste, Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, vol. 18, 2011, стр. 265-283.
  • Gavrilović Ana (ur), Socijalni izazovi i menadžment u socijalnoj zaštiti, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, 2010.
  • Hegyesi Gabor, „Od socijalne države do socijalnoga društva, model partnerstva“, Revija za socijalnu politiku, vol. 17, broj 2/2004, стр. 141-158.
  • Lakićević Mira, Gavrilović Ana, Socijalni razvoj i planiranje, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, 2009.
  • Stubbs Paul, John Warwick, „Socijalne usluge u reformiranom sustavu socijalne skrbi Hrvatske“, Revija za socijalnu politiku  br. 3-4/2003, стр. 335-356.
  • Zakon o hraniteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, Službene novine Federacije BiH, br. 19/17.
  • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 36/99; 54/04; 39/06;  14/09; 45/16).
  • Zakon o socijalnoj zaštiti Brčko Distrikta, Internet, http://skupstinabd.ba/ broj 3/2003, 18/5/ 2017.
  • Zrinščak Siniša, Socijalna država u 21. Stoljeću-privid ili stvarnost, Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu, 2006.
периодика Српска политичка мисао 1/2019 1/2019 УДК 304+364(497.6) 341-365
ç