Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

“СЛУЧАЈ ТОМИЋ“: ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПОСЛАНИЧКОГ ИМУНИТЕТА НЕПОВРЕДИВОСТИ

Сажетак

У овом раду, аутор, подстакнут последњим случајем примене имунитета у нашој уставној пракси, поставља две хипотезе. Прва је да посланичке имунитете у Републици Србији треба преиспитати. Друга је да имунитет неповредивости мора опстати као елемент правног положаја посланика, али да га треба редефинисати тако да више одговара савременим условима у којима функционише представничка демократија. Ослањајући се на ставове у новијој теорији уставног права, као и на поједина узорита решења из упоредног права, аутор закључује да би имунитет неповредивости требало редефинисати тако да он штити од сваког лишења слободе, али да временски буде ограничен на трајање скупштинског заседања. Посебну пажњу аутор скреће на неопходност утврђивања прецизнијих критеријума за одлучивање о укидању ове врсте имунитета у сваком конкретном случају.

кључне речи:

Референце

  1. Avril, Pierre / Gicquel, Jean: Droit parlementaire, Montchrestien, Paris, 2004.
  2. De Villiers, Michel / Le Divellec, Armel: Dictionnaire du droit constitutionnel, Sirey, Paris, 2013.
  3. Јовичић, Миодраг, Одговорност носилаца јавних функција, Демократија и одговорност, изабрани списи, књига I, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник, Београд, 2006.
  4. Марковић, Ратко: Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.
  5. Монтескје, Шарл: О духу закона, Завод за уџбенике, Београд, 2011.
  6. Пејић, Ирена: Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2011.
  7. Петров, Владан: “Распуштање парламента“, Права човека, Human Rights – Биро за заштиту слобода и права, Београд, бр. 1-2/2004.
  8. Петров, Владан: Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
  9. Петров, Владан: „Редефинисање посланичког имунитета на дневном реду у Републици Србији“, Правна ријеч, Удружење правника РС, Бања Лука, бр. 27/2011.
  10. Петров, Владан: Случај Томић: Устав није прекршен, http://www.politika.rs/rubrike/Pogledi-sa-strane/Slucaj-Tomic-Ustav-nije-prekrsen.sr.html.
  11. Таховић, Јанко: „Парламентарни имунитети“, Анали Правног факултета у Београду, Београд, бр. 2/1953.
  12. Van der Hulst, Marc: The Parliamentary Mandate, Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2000.
  13. Venice Commission, Report on the Scope and Lifting of the Parliamentary Immunities, CDL-AD(2014)11, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)011-e.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2014 УДК 342.534.2(497.11) 219-229
ç