Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СИРОМАШТВО У ТЕОРИЈСКОМ ДИСКУРСУ И СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Премда присутно у свим етапама развоја људске цивилизације, тек након седамдесетих година XX века, сиромаштво добија запаженије место у научној литератури и јавном дискурсу, при че­му настаје низ различитих теоријских промишљања и практичних предлога за његово смањење. У тежњи да створи претпоставке за смањење сиромаштва, Република Србија је усвојила више стратешких докумената у којима покушава да испрати новине у пракси ширег окружења у његовом тумачењу, мерењу и сузбијању. У раду су критички анализирани различити концепти сиромаштва у теоријском домену и стратешка документа Републике Србије усмерена на смањење сиромаштва и повећање социјалне укључености. Циљ рада је да укаже с једне стране на проблеме у теоријском при­ступу разматрању феномена сиромаштва, а са друге да кроз ана­лизу садржаја стратешких докумената Републике Србије утврди усаглашеност кључних стратешких докумената са националним и међународним политикама за смањење сиромаштва.

кључне речи:

Референце

  1. Arthurson, Kathy & Jacobs, Keith, A Critique of the Concept of Social Exclusion and its Utility for Australian Social Housing Policy“. Paper presented at the UK Housing Studies Association Conference, Bristol, September 2003. (http://www.york.ac.uk/inst/chp/hsa/papers/autumn03/Arthurson%20and%20Jacobs.pdf /10/08/2011).
  2. Atkinson, Antony B., Cantillon, Bea, Marlier, Eric & Nolan, Brian, „Taking For­ward the E.U. Social Inclusion Process“. An Independent Report commissio­ned by the Luxembourg Presidency of the Council of the European Union“, Final Version, 31 July 2005, Annexes, Luxembourg, 2005. (http://www.ceps. lu/eu2005_lu/inclusion 10/08/2011).
  3. Bogićević, Biljana, Krstić, Gorana, Mijatović, Boško, Siromaštvo u Srbiji i re­forma državne pomoći siromašnima, Centar za liberalno-demokratske studije, Beograd, 2002.
  4. Böhnke, Petra, Nothing Left to Lose? Poverty and Social Exclusion in Compari­son. Empirical Evidence on Germany, Social Science Research Centre Berlin, Berlin, 2001. (http://bibliothek.wzb.eu/pdf/2001/iii01-402.pdf 14/08/2011)
  5. Veber, Maks: Privreda i društvo, I tom, Prosveta, Beograd, 1976.
  6. Gidens, Entony: Beograd: Ekonomski fakultet, 2003.
  7. Други извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији, Влада Републике Србије, (http://www.prsp.gov.rs/dokumenta.jsp 15/05/2011)
  8. Јакопин, Едвард и Тонтић, Соња (ур.): Анализа хуманог развоја Србије. Београд: Републички завод за развој, 2007.
  9. Kolin, Marija, „Obrasci života u siromaštvu i nove paradogme Evropske unije“, Sociologija, Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Filozofski fakultet In­stitut za sociološka istraživanja, Beograd, 2/2008.
  10. Levitas, Ruth, „The Concept of Social Exclusion and the New Durkheimian Hege­mony“, Critical Social Policy, SAGE Journal, 16(46)/1996.
  11. Maцура, Рајко и др, „Социјална искљученост појам и приступи“, Социјална Мисао, Издавачко предузеће „Социјална мисао“, Београд, 1/2011.
  12. Marlier, Eric, Atkinson, Tony, Cantillon, Bea and Nolan, Brian: The EU and social inclusion: facing the challenges, Policy Press, Bristol, 2007.
  13. Милосављевић, Милосав, „Сиромаштво у свету и Србији“, Социјална Мисао, Издавачко предузеће „Социјална мисао“, Београд, 4/2008.
  14. Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије, Влада Републи­ке Србије, „Службени гласник РС“, Београд, 57/08.
  15. Национална стратегија привредног развоја Републике Србије од 2006. до године, Влада Републике Србије, Београд. (http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2010/03/SKUPSTINA-NSPRS.pdf 15/05/2012).
  16. Peace, Robin, „Social exclusion: A concept in need of definition?“, Social Policy Journal of New Zealand, Social Policy Agency, New Zealand, 16/2001.
  17. Петровић, Јасмина, „Писменост и образовна структура становништва пограничних општина источне и југоисточне Србије: потенцијал развоја или фактор социјалне искључености?“, Teme 4/2011, стр. 1495-1520.
  18. Праћење друштвене укључености у Србији, Влада РС, SECONS, CESID, Ре­публички завод за социјалну заштиту, Београд, 2009.
  19. Први извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији, Влада Републике Србије, (http://www.prsp.gov.rs/dokumenta.jsp 15/05/2012)
  20. Portfolio of overarching indicators and streamlined Social Inclusion, Pensions and Health portfolios, European Comimision, Brussels, 7 June 2006. (http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/indicators_ en.pdf 20/08/2011).
  21. Ruth Lister, Poverty, Polity Press, Cambridge, 2004.
  22. Sen, Amaratya: Social exclusion: Concept, aplication, and scrutiny, Office of En­vironment and Social Development, Asian Development Bank, June 2000. (http://www.adb.org/documents/books/social_exclusion/Social_exclusion.pdf 02/08/2011).
  23. Smith, Adam. 1952. Bogatstvo naroda. Zagreb: Kultura.
  24. Стратегија дугорочног економског развоја југа Србије општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Влада Републике Србије, „Сл. гласник РС“, Београд, 21/2007.
  25. Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, Влада Републике Србије, 2003. (http://www.srbija.gov.rs/ 10/08/2011).
  26. Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од до 2012. год, Влада Републике Србије, Београд. (http://www.regpol.rs/sw4i/download/files/article/strategija_regionalnog_razvoja.pdf?id=7 10/08/2011)
  27. Студија о животном стандарду, Србија 2002-2007, Републички завод за ста­тистику Србије, Београд, 2008.
  28. Todman, Lynn C., „Reflections on Social Exclusion: What is it? How is it different U.S. conceptualizations of disadvantage? And, why might Americans consider integrating it into U.S. social policy discourse?“, Collaborator Department of Sociology and Social Research, University of Milan, Bicocca, Italy, 2004.
  29. Hall, Anthony & Midgley, James: Social Policy for Development, SAGE Publica­tions & Thousand Oaks, London & New Delhi, 2004.
  30. Haralambos, Michael: Uvod u sociologiju, Globus, Zagreb, 1989.
  31. Cvejić, Slobodan, Babović, Marija, Pudar, Gazela, Studija o humanom razvoju Srbija 2010. Izvori i ishodi socijalnog isključivanja, UNDP Srbija, Beograd, 2011.
  32. Chiara Saraceno, „Social Exclusion: Cultural Roots and Diversities of a Popular Concept“, in: Beyond Child Poverty: The Social Exclusion of Children (Eds: A. Kahn & S.B. Kamerman, Institute for Child and Family Policy, Columbia University, New York, 2002.
  33. Šućur, Zoran, „Socijalna isključenost: pojam, pristupi i operacionalizacija“ Revija za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1-2/2004.
  34. Šućur, Zoran, „Siromaštvo, višedimenzionalna deprivacija i socijalna isključe­nost u Hrvatskoj“, Revija za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 3-4/2006.
  35. World Development Report 2000/200, World Bank, Washinton DC, 2001.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2013 УДК 364.662+316.344.7+(497.11) 151-172
ç