Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА ПОЛИТИКЕ

СХВАТАЊЕ СПОЉНЕ СЛОБОДЕ У ДЕЛУ ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА

Сажетак

У раду анализирамо схватање спољне слободе у делу Вла­димира Јовановића. Јовановићево разумевање унутрашње слободе као права на економски, политички и друштвени развој, бива допуњено тежњом за потпуним ослобођењем српског, али и других словенских народа. Спољна слобода подразумева ширење просто­ра слободе на још неослобођене територије сопственог етничког простора, али и ослобођење других народа. Патриотизам се овде јавља као додатак и допуна либерализму, односно као средство за распростирање либералних идеја. Јовановић се као патриота залагао за ослобођење српског народа од аустријске и турске власти, али је као либерал промовисао толеранцију и сарадњу између различитих етничких и верских група. Остварење слободе сопственог народа је само пут до опште слободе.

кључне речи:

Референце

  1. Аутобиографске белешке Владимира Јовановића, Штампарија Драг. Грегорића, Београд, 1936.
  2. Базић, Јован, “Решавање српског националног питања у време либерала на власти у Србији 1868-1893″, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1-4/2000-2002.
  3. Ђурић, Живојин: Народна сувереност и демократски преображај Србије у 19. веку: политичкоисторијска студија, Институт за политичке студије, Београд, 1999.
  4. Зуровац, Мирко, “Либерализам и патриотизам (Патриотски либерализам Владимира Јовановића)”, у зборнику: Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића: зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја године (приредили: Михаило Марковић, Александар Костић), САНУ, Београд, 2011.
  5. Језерник, Божидар: Дивља Европа: Балкан у очима путника са Запада, Би­блиотека XX век, Београд, 2007.
  6. Јовановић, Владимир, “Балкански савез”, у: Владимир Јовановић, Изабарани списи (приредио Бошко Мијатовић), Службени гласник, Београд, 2011.
  7. Јовановић, Владимир, “Основи снаге и величине српске”, у: Владимир Јовановић, Изабарани списи (приредио Бошко Мијатовић), Службени гла­сник, Београд, 2011.
  8. Јовановић, Владимир, Покушаји за слободу и народ.
  9. Јовановић, Владимир, “Проблеми Блиског истока и пангерманска опасност”, у: Владимир Јовановић, Изабарани списи (приредио Бошко Мијатовић), Службени гласник, Београд, 2011.
  10. Јовановић, Владимир, “Српски народ и источно питање”, у: Владимир Јовановић, Изабрани списи (приредио Бошко Мијатовић), Службени гла­сник, Београд, 2011.
  11. Јовановић, Слободан: Уставобранитељи и њихова влада, друго допуњено издање, Издавачка књижарница Напредак, Београд, 1925.
  12. Јованчевић, Саша, “Модернизација српског друштва у XIX веку”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 01/2010.
  13. Матић, Милан: О српском политичком обрасцу, Службени лист СРЈ, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2000.
  14. Протић, Милан Ст.: Радикали у Србији: идеје и покрет: 1881-1903, АИЗ Досије, САНУ, Београд, 1990.
  15. Симеуновић, Драган: Нововековне политичке идеје у Срба, Институт за поли­тичке студије, Београд, 2000.
  16. Стојанчевић, Владимир, “Владимир Јовановић: Европа и источно питање средином XIX века”, у зборнику: Друштвена и политичка мисао и делат­ност Владимира Јовановића: зборник радова са научног скупа одржаног 22. и 23. маја године (приредили: Михаило Марковић, Александар Костић), САНУ, Београд, 2011.
  17. Терзић, Предраг Р., “Схватање унутрашње слободе у делу Владимира Јовановића”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2012.
  18. Тодорова, Марија: Имагинарни Балкан, Библиотека XX век, Књижара Круг, Београд, 2006.
периодика Српска политичка мисао 2/2013 УДК 329.12(497.11):929 Jovanović V. 61-73
ç