Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

САВРЕМЕНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈ ДЕМОКРАТСКИХ ПРОЦЕСА

Сажетак

Најновије савремене међународне путање развоја демократије носе са собом објективне процесе уједињавања али и субјективне разједињавања. На сцени је обиље политичких и, пре свега, економских условљености. Синтеза су неумитности тенденција капитала које су безгранични просперитет и прави пут напретка. Процеси савремене улоге државе мора пратити и адекватан развој демократских процеса. Наравно, уз посебне концепције овладавања земљама и регионима. Сукобе или јединство домаћих могућности и међународних „погледа“ и баријера прилагођавања међународном. Сва друштва су на „међународном фону“ нужних прилагођавања који веома често отворено намећу одређене геостратешке интересе. Не ретко и светске токове капитала и њихов отворени сукоб са националним идентитетом. У исто време цивилизација тежи за што развијенијом демократијом, тржишном економијом и адекватном улогом државе. Тај неминовно је да прати и Србија. Капацитети и садржаји постојећих политичких институција у нашој земљи далеко су од реалности владајућих савремених демократских облика. Још даље од оних форми и садржаја које су претпоставка модерности и будућности. Отуда je пред научноистраживачким активностима у оквиру пројекта “Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у оквиру међународних интеграција” (Бр. 179009.), у наредном петогодишњем периоду, посебан задатак критички преиспитати демократске могућности развоја уз унапређење основних садржаја реформских процеса ка савремености. Ова рад је теоријски облик указивању на најважније проблеме и дилеме непосредне условљености економије и демократије и значају државе у њима.

кључне речи:

Референце

  1. Адамовић, Љ., Интеграција и дезинтеграција светске привреде, Савремена администрација, Београд, 1987.
  2. Basle, Maurice, Systèmes fiscaux, Dalloz, Paris, 1957. i 1989.
  3. Бурда, М., Виплош, Ч., Макроекономија, Центар за либерално-економске студије, Београд, 2004.
  4. Van Xorne, S.J., Van Wachonjicz, M.J., Osnove finansijskog tržišta, Mate, Zagreb, 2002.
  5. Вулетић, В., Глобализација – мит, или стварност, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2003.
  6. Галбрајт, Х.К., Новац, Грмеч, Београд, 1997.
  7. Галбрајт, Х.К., Добро друштво, Грмеч, Београд,
  8. Друкер, П.Ф., Посткапиталистичко друштво, Привредни преглед, Београд, 1995.
  9. Кејнз, Џ.М., Општа теорија запослености, камате и новца, Култура, Бео­град, 1956.
  10. Киндлебергер, П.Ц., Алибер, З.Р., Највеће свјетске финанцијске кризе, маниje, панике и сломови, Масмедиа, Загреб, 2006.
  11. Ковач, О., Економија региона света, Мегатренд, Београд, 2004.
  12. Марковић, Љ., Капитал, економија и социјализација, Факултет политичких наука, Београд, 2004.
  13. Martinez Vasljuez, Jorge McNab, Robert, Tax systems in Transitions Economi­es, Georgia State University, 1997.
  14. Melville, Allan, Finance Act 2003, Ninth Edition, Prentice Hall, Harlonj, 2004.
  15. Наполеони, Л., Олош економија, Хеспериа Еду, Београд, 2009.
  16. Печујлић, М., Глобализација – два лика света, Гутембергова галаксија, Београд, 2002.
  17. Реинерт, Е.С., Глобална економија, Чигоја штампа, Београд, 2006.
  18. Самуелсон, П.А., Нордхаус, Д.Ж, Економија, Мате, Загреб, 2000.
  19. Сокић, С., Транзиција – илузија или будућност, Завет, Београд, 2000.
  20. Сокић, С., Економија транзиције, Завет, Београд, 2003.
  21. Сокић, С., Капитал у економији транзиције, Завет, Београд, 2005.
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 330.34:321.7 215-235
ç