Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ТРАНЗИЦИОНИМ ДРУШТВИМА

САРАДЊА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ШУМАДИЈСКОМ ОКРУГУ СА ПОВЕРЕНИЧКОМ СЛУЖБОМ

Сажетак

Ванзаводске санкције и мере у Републици Србији спроводе се од 2008. године и обухватају широк спектар санкција и мера које се спроводе у заједници. За њихово успешно спровођењe неопходан је мултиресорски приступ, односно сарадња различитих служби и система. Са становишта извршења ванзаводских санкција и мера, нарочито је битна сарадња центара за социјални рад и Повереничке службе. У циљу сагледавања до сада постигнутог степена сарадње између стручних радника центара за социјални рад и повереника као и информисаности радника центара о ванзаводским санкцијама и мерама и властите улоге у њиховом спровођењу, током 2016. године реализовано је емпиријско истраживање. Обухватало је стручне раднике у центрима за социјални рад у Шумадијском округу, поверенике надлежне за послове извршења ванзаводских санкција и мера. Резултати истраживања указују на недовољну информисаност стручних радника центара за социјални рад о пробационом раду и њиховим улогама у овим процесима, као и неопходност успостављања комуникационих канала и партнерске сарадње између ових служби.

кључне речи:

Референце

    1. Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Службени гласник РС, бр. 55/2014.
    2. Илић Зоран, „Заштитни надзор условно осуђених лица алтернатива која обећава“, у зборнику: Превенција и третман поремећаја понашања (приредиле: Весна Жунић Павловић, Марина Ковачевић Лепојевић), ФАСПЕР, Београд, 2010.
    3. Центар за права детета, УНИЦЕФ, Права детета и малолетничко правосуђе, Центар за права детета, Београд, 2005.
    4. Центар за превенцију криминала и постпеналну помоћ, Internet, http://neostart.org, 1/06/2017
периодика Социјална политика 1/2017 УДК 364-3:35.072(497.11) 47-62
ç