Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

РЕВИЗОРИ КАО НАДЗИРАЧИ РАДА ЈАВНЕ УПРАВЕ: НАЦИОНАЛНИ И НАДНАЦИОНАЛНИ НИВО

Сажетак

Рад анализира у којој мери ревизорске институције могу да делотворно надзиру квалитет рада јавне управе на националном и наднационалном нивоу власти и посредно подстакну доследно поштовање етичких стандарда. Аутор је тежиште анализе ставио на поље надлежности, овлашћења и праксе органа ревизије и са намером да утврди структурне слабости деловања ревизора као механизма спољне контроле рада јавних службеника. Анализа је ограничена на одабрани узорак постиндустријских полиархија (САД, Велика Британија, Француска, Немачка и нордијске земље), Суд ревизора ЕУ као пример надзирача деловања наднационалне администрације, те на Србију као посткомунистичку земљу која тек гради стандарде и праксу у овој области. Налази истраживања показали су да врховне ревизорске институције – једнако на националном и наднационалном нивоу власти – спроводе надзорну улогу посредно и то посредством пружања техничке експертизе другим институцијама и прослеђивања систематизоване чињеничне грађе о постојању праксе злоупотреба јавних овлашћења.

кључне речи:

Референце

  1. “Auditor General Act”, S.C., 1985, c. A-17, Last amended on 26 June 2011, Canada, http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/A-17.pdf.
  2. “Auditor-General Act 1997”, Act No. 151 of 1997 as amended up to Act No. 25 of 2012, Australia, www.comlaw.gov.au/Details/C2012C00445/a1bcb830-373b-4492-b253-393010d3333 5.
  3. Azuma, Nobuo, “The Role of the Supreme Audit Institutions in New Public Management (NPM): Тhe Trend of Continental Countries”, Government Auditing Review, Vol. 12, March 2005, рр. 69–82.
  4. Clarke, John, “Scrutiny through inspection and audit”, in: Tony Bovaird and Elke Löffler (eds), Public Management and Governance, Routledge, London and New York, 2003.
  5. Dye, Kenneth M., “Corruption and Fraud Detection by Supreme Audit Institutions”, in: Anwar Shah (ed.), Performance Accountability and Combating Corruption, International Bank for Reconstruction and Development and World Bank, Washington D.C., 2007.
  6. Gregory, Robert, “New Public Management and the Ghost of Max Weber: Exorcized or Still Haunting?”, in: Tom Christensen and Per Lægreid (eds), Transcending New Public Management: The Transformation of Public Sector Reforms, Ashgate, Aldershot, 2007.
  7. “Guidance Document: Assisting Countries in Preparing a National Profile to Assess the National Legal Infrastructure for Sound Financial Management”, United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), 1998–1999, www.unitar.org/dfm/General_Info/CapacityBuilding/ guidance1/docs/Section%203/section33.htm.
  8. „Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2012. годину”, Државна ревизорска институција, март 2013, www.dri.rs/images/pdf/gipdf.
  9. Кораћ, Срђан, Интегритет наднационалног службеника Европске уније, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2011.
  10. Laffan, Brigid, “The Court of Auditors”, in: Alex Warleigh (ed.), Understanding European Union Institutions, Routledge, London and New York, 2002.
  11. Nugent, Neil, The Government and Politics of the European Union, Palgrave, Basingstoke, 2002.
  12. Peterson, John and Shackleton, Michael (eds), The Institutions of the European Union, Palgrave, Basingstoke, 2002.
  13. Shafritz, Jay M., Russell, Edward W., and Borick, Christopher P., Introducing Public Administration, Pearson Longman, New York, 2008.
  14. Shead, Bob, “Auditing”, in: David Schultz (ed.), Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Facts On File Inc., New York, 2004.
  15. Stapenhurst, Rick, “The Legislature and the Budget”, in: Rick Stapenhurst, Riccardo Pelizzo, David M. Olson, and Lisa von Trapp (еds), Legislative Oversight and Budgeting: A World Perspective, The International Bank for Reconstruction and Development and The World Bank, Washington D.C., 2008.
  16. Travers, Max, The New Bureaucracy: Quality Аssurance and its Critics, The Policy Press, University of Bristol, Bristol, 2007.
  17. “Trust in Government: Ethics Measures in OECD Countries”, OECD, Paris, 2000, www.irpa.eu/wp-content/uploads/2012/03/8.-OECD_ethic-measures-case-studie_00.pdf.
  18. „Закон о државној ревизорској институцији”, Службени гласник РС, бр. 101/2005, измене и допуне: бр. 54/2007, бр. 36/2010.
  19. Zyl, Albert van, Ramkumar, Vivek, and Renzio, Paolo de, “Responding to challenges of Supreme Audit Institutions: Can legislatures and civil society help?”, U4 Issue, 2009/1, U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute, www.u4.no/publications/responding-to-the-challenges-of-supreme-audit-institutions-can-legislatures-and-civil-society-help/.

   

периодика Администрација и јавне политике 1/2015 УДК 35.072.6:657.63 81-102
ç