Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РЕФОРМА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У КИНИ

Сажетак

Трансформација кинеског друштва је отпочела са тржишно орјентисаним економским реформама 1978. године које су иницирале читав низ промена у свим осталим друштвеним сферама. Реформе у свим сферама система су у том периоду биле неопходан одговор на бројне социјалне последице које је трансформација друштва и прелазак на тржишну привреду изнедрио. Брзе економске промене и социјалне последице средином осамдесетих година прошлог века наметнуле су потребу радикалнијих реформи, посебно у области пензијског осигурања, и то најпре у правцу либерализације услова за пензионисање, а касније са проблемом енормног пораста броја пензионера увођењем новог система. Такође, средином деведесетих година прошлог века, вла­да почиње да доноси нове уредбе које су представљале почетак новог социјалног старања заједно са оснивањем фондова за ове намене. Током времена механизми социјалне сигурности су постајали све бројнији, а основни правац реформи овог система је био равномернији и усклађенији развој социјалне политике различитим програмима чији је циљ што већи обухват становништва. Предмет овог рада су правци и циљеви реформи социјалне политике које су почеле са економским променама, а чији се исхо­ди, према оценама бројних аналитичара, веома разликују.

кључне речи:

Референце

  1. Brandt Loren, Rawski G. Thomas, China ’s great economic transformation, Uni­versity Press, Cambridge, 2008.
  2. Fang Cai, Deven Wang, «Migration As Marketization: What Can we Learn from China’s 2000 Cenzus Data?», The China Review, 3, No. 2 (Fall 2003), 2003, pp. 73-93.
  3. Fraser McAslan Erika, Social Protection Systems in China: Helpdesk Research Report, Governence and Social Development, Resource Centre. Available at: http://www.gsdrc.org/docs/open/HDQ767.pdf
  4. OECD, Pension Reform in China: Progress and Prospects, Felix Salditt, Peter Whiteford and Willem Adema (ed.), Social, Employment and Migration Wor­king Papers, Publications Service, Paris, 2007.
  5. Whiteford Peter, «From enterprise protection to social protection: pension reform in China», Global Social Policy, 2003, 3, 1, pp. 45-77.
  6. Zhang Juwei, Social Protection in China: Current Status and Challenges, Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, 2010. Available at: http://www.eria.org/publications/research_project_reports/images/pdf/y2009/no9/CH-13_China_pp.371-398.pdf
  7. Вуковић Дренка, «Систем социјалне сигурности у НР Кини», у: Лакићевић Мира (ур), Социјални рад и социјална политика Зборник радова IV, Факултет политичких наука, Београд, 1998, стр. 143-161.
  8. Вуковић Дренка, Системи социјалне сигурности, Службени гласник, Чигоја штампа, Београд, 2002, стр. 348-375.
  9. Митровић Драгана, «Неки аспекти и правци трансформације савременог тржишног друштва», у: Лакићевић Мира (ур), Социјалнирад и социјална по­литика Зборник радова IV, Факултет политичких наука, Београд, 1998, стр. 107-115.
  10. Митровић Драгана, «Социјалне реформе у модерној Кини», у: Вуковић Дрен­ка, Чекеревац Ана (ур), Социјална политика и социјалне реформе, Факултет политичких наука, Београд, 2007, стр. 203-224.
периодика Социјална политика 2/2013 УДК 304+364/369(510) 119-132
ç