Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РЕФОРМА ПОРЕСКОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ

Сажетак

Порески систем опредељује ефикасност јавних финансија и њихов економски значај, посебно у погледу оптималног опорезивања. Са тог аспекта, све више се говори о правичности, ефикасности и једноставности које морају бити најзначајније одлике савремених пореских система. Због тога, данас су присутне бројне промене у већини савремених пореских система. И у Србији се све више говори о реформама пореског система, које морају представљати значајан сегмент укупних реформи њених јавних финансија. Пажња је усмерена на анализу стања и реформи пореза на доходак грађана и доприноса за социјално осигурање, пореза на добит правних лица и пореза на имовину. Стање прихода од различитих пореских облика у Србији је представљено уз упоредни приказ прихода од истих пореских облика у земљама чланицама Европске Уније.

кључне речи:

Референце

  1. Alesina, Alberto et al, „Why is fiscal policy often procyclical?“, Journal of the European Economic Association, 6(5), 2008., pp. 1006–1036.
  2. Alesina, Alberto, Roubini Nouriel, „Political Cycles in OECD economies”, The Review of Economic Studies, 59(4), 1992., pp. 663-668.
  3. Арсић, Милојко (редактор), Пореска политика у Србији – поглед унапред, УСАИД, ФРЕН, Београд, 2010.
  4. Arnold, Jens Matthias, et al., „Tax Policy for Economic Recovery and Growth“, The Economic Journal, 121.550 2011: F59-F80.
  5. Аuerbach, Alan, „The Theory of Excess Burden and Optimal Taxation“ in Auerbach, A.J., Feldstein M. ed. Handbook of Public Economics, vol. I, Elsevier Science Publishers B. V. (North-Holland) 1985.
  6. Билтен јавних финансија, Министарство финансија, Република Србија, Београд
  7. European Commission, Taxation Trends in the European Union 2012, Luxembourg: Publications Office of the European Union
  8. Кецман, Милан, „Промене у пореском систему Србије“, Рачуноводство,5-6, СРРС, Београд, 2013, стр. 69 – 80.
  9. Кецман, Милан, „Анализа реформе пореза на имовину у Србији“, у: Економска политика Србије у 2014. години, Могућности привредног раста у условима реформи и фискалне децентрализације, (редактори Милојко Арсић, Дејан Шошкић), Научно друштво економиста Србије са Академијом економских наука и Економски факултет Београд, 2014, стр. 197 – 213.
  10. Кецман, Милан, Тмушић, Марко, „Утицај политичких циклуса на динамику јавног дуга – искуства и изазови Србије“, у Изазови за економску политику Србије у 2013. години, (редактор Јуриј Бајец), Научно друштво економиста Србије и Економски факултет Београд, 2013.
  11. Mankiw, N. Gregory, Matthew Charles Weinzierl, and Danny Ferris Yagan, „Optimal taxation in theory and practice“, Journal of Economic Perspectives 23(4): 147-174. 2009.
  12. Mirrlees, James, et al., „The Mirrlees review: a proposal for systematic tax reform“, National Tax Journal, 2012, 65.3: 655-684.
  13. Owens Jeffrey, „Fundamental tax reform: an international perspective“, National Tax Journal 2006: 131-164.
  14. Ранђеловић, Саша, „Анализа параметарске реформе пореза на добит предузећа у Србији“, QM 31, ФРЕН, Београд, 2013, стр. 62 – 65.
  15. Ранђеловић, Саша, „Реформа пореза на доходак грађана у Србији: ефикасност и правичност вс. политичка економија“, QM 32, ФРЕН, Београд, 2013, стр. 63 – 66.
  16. Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965 – 2012, OECD, Paris, 2013.
  17. Richard, Musgrave, „A Brief History of Fiscal Doctrine“ in: Auerbach, A.J., Feldstein M. ed., Handbook of Public Economics, vol. I, Elsevier Science Publishers B. V. (North-Holland), 1985.
  18. Тмушић, Б. Марко, „Институционалне основе новог модела привредног развоја Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, број 4, год. 21, vol. 46, Београд, 2014, стр. 287 – 304.
  19. Фискални савет Републике Србије, Оцена сета пореских закона, Београд, 22. мај 2013.
  20. Закон о порезу на доходак грађана (Сл. гласник РС, бр. 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 114/2012 – одлука Уставног суда, 8/2013, 47/2013 и 48/2013 испр.).
  21. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл. гласник РС, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013 и 47/2013).
  22. Закон о порезу на добит правних лица (Сл. гласник РС, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. Закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012,47/2013 и 142/2014).
  23. Закон о порезима на имовину (Сл. гласник РС, бр. 26/2001, Сл. лист СРЈ, бр. 42/2002 – одлука СУС и Сл. гласник РС бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука Уставног суда и 47/2013).
периодика Српска политичка мисао 3/2015 УДК 336.21/.26(497.11) 231-251
ç