Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКОЛОШКЕ И ПРАВНЕ ТЕМЕ

РЕФЕРЕНДУМ У СРБИЈИ Између народне воље и манипулације

Сажетак

Референдум је најважнија институција непосредне демократије у правном и политичком систему Републике Србије. Аутор је анализирао ову институцију de iure и de facto, с циљем откривања одговора на следећа питања: Да ли је развијена пракса непосредне демократије? Да ли је референдум коришћен као средство демократије или легитимације политичких елита? Да ли су и у којој мери испуњене претпоставке за ефикасно функционисање институција непосредне демократије? Претходно су одређени појам, врсте и значај референдума. Комплексна природа ове институције препознаје се у њеној улози. Референдум омогућава директно учешће грађана у вршењу власти, али може бити злоупотребљен и у недемократске сврхе.
Анализом су обухваћени сви републички референдуми одржани од 1990. године. Објашњена су њихова обележја, од недостатака у уставним и законским одредбама и процесним правилима до сумње у веродостојне резултате и последице, по правилу, исказане и кроз непоштовање изражене народне воље. Због тога, у већини случајева, одржани референдуми су, по свом карактеру, ближи плебисциту.
Значај овог истраживања је у томе што је биланс референдума показатељ стања демократије, владавине права и поделе власти. Да би референдум остварио своју мисију, морају се испунити претпоставке, као што су: поштовање људских права, подизање грађанског активизма и развој политичке културе. У супротном, опасност је да се референдум преобрази у оруђе против демократије.

кључне речи:

Референце

  • Верготини, Ђузепе. 2015. Упоредно уставно право. Београд: Службени гласник.
  • Boyd, Ovid. н.д. „Referenda around the World“, https://www.democracy.uci.edu/files/docs/conferences/grad/Boyd_Referenda%20around%20the%20World.pdf, последњи приступ: 11.03.2022.
  • Goati, Vladimir. 2013. Izbori u Srbiji i Crnoj Gori od 1990. do 2013. i u SRJ od 1992. do 2003. Beograd: CESID, NDI.
  •  Goodhart, Philip. 1971. Referendum. London: Tom Stacey Ltd.
  • European Commission for Democracy through law (Venice Commission), Revised Guidelines on the Holding of Referendums, CDL-Ad(2020)031 https://pace.coe.int/pdf/5c6e193ee80ddddfddc0a36da8eaf79dece4b8bb0ff172b816217c496eea89da/resolution%202251.pdf, посећено: 12.03.2022.
  • Закон о поступку претходног изјашњавања на Републичком референдуму о државним симболима, „Службени гласник РС”, бр. 66/91.
  • Закон о референдуму, „Службени гласник СРС”, бр. 40/89.
  • Закон о референдуму и народној иницијативи, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 48/1994 и 11/1998.
  • Закон о референдуму и народној иницијативи, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 111/21 и 119/2021.
  • Јовичић, Миодраг. 2006. Референдум. У: Изабрани списи, књига 1. Демократија и одговорност. Београд: Правни факултет Универзитета у Београд, Службени гласник.
  • Kapusela Lorenco Andrea. 2016. Izgradnja države na Kosovu – demokratija, korupcija i EU na Balkanu, Beograd: Službeni glasnik.
  • Кинцел, Матијас. 2021. Пут у рат – Немачка, НАТО и Косово. Београд: Службени гласник.
  • Марковић, Ратко. 2013. Уставно право. седамнаесто осавремењено и исправљено издање. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.
  • Маркуш, Јован (2006), Бијела књига – референдум у Црној Гори 2006, зборник докумената, Подгорица: ИИЦ Народна мисао.
  • Милосављевић, Богољуб. 2021. „Референдум и народна иницијатива у Републици Србији: мршави резултати непосредне демократије”, У Како, кога и зашто смо бирали – Избори у Србији 1990–2020. Ур. Милан Јовановић и Душан Вучићевић, 719–735. Београд: Службени гласник, Институт за политичке студије.
  • Милосављевић, Богољуб. 2022, Уставно право, седмо измењено и допуњено издање. Београд: Правни факултет Универзитета Унион.
  • Николић, Коста. 2018. Југославија, последњи дани 1989–1992, књига прва „Сви Срби у једној држави”. Београд: Службени гласник.
  • Новаковић, Александар и Радојевић, Мијодраг. 2015. „Директна демократија у Србији“, Српска политичка мисао, 47 (1): 71–92. doi.org/10.22182/spm.4712015.5
  • Одлука о проглашењу Уставног закона за спровођење Акта о промени Устава Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/22.
  • Pavićević, Veselin i Komar, Olivera (2006), „Pravni okvir održavanja Referenduma o državno-pravnom statusu Crne Gore“, Referendum u Crnoj Gori 2006, Podgorica: CEMI.
  • Петров, Владан и Симовић, Дарко. 2018, Уставно право, Београд: Службени гласник.
  • Петровић, Весна (ур.), Људска права у Србији (2021), Београдски центар за људска права, Београд.
  • Радојевић, Мијодраг. 2009. „Прилог за расправу о уставном питању у Србији – Митровдански устав“. Српска политичка мисао, 1(23), стр. 231–254, https://doi.org/10.22182/spm.2312009.11, последњи приступ: 14.03.2022.
  • Радојевић, Мијодраг. 2021. „О природи референдума – с посебним освртом на законодавна решења у Србији и Републици Српској”, Правна ријеч 64: 53–72.
  • Република Србија – Републички завод за статистику, Избори 1992 – коначни резултати – Избори за Веће грађана Савезне скупштине – Референдум о државним симболима Републике Србије – Референдум ради потврђивања Амандмана I на Устав Републике Србије, http://arhiva.rik.parlament.gov.rs/doc/arhiva/referendumi/1992%20I%20referenum%20maj%20rzs%20%20compressed.pdf, последњи приступ: 13.03.2022.
  • Република Србија – Републички завод за статистику, Референдум ради потврђивања Амандмана I на Устав Републике Србије – коначни резултати, Београд, новембар 1992. године, http://arhiva.rik.parlament.gov.rs/doc/arhiva/referendumi/2.%20publikacija%201992%20III%20referendum%20oktobar.pdf, последњи приступ: 14.03.2022.
  • Република Србија – Републички завод за статистику, Републички референдум ради изјашњавања грађана да ли прихватају учешће страних представника у решавању проблема на Косову и Метохији одржан 23. априла 1998. године – коначни резултати, http://arhiva.rik.parlament.gov.rs/doc/arhiva/referendumi/2.%20publikacija%201998%20referendum.pdf, последњи приступ: 13.03.2022.
  • Републичка изборна комисија, Извештај о резултатима изјашњавања грађана у Републици Србији на републичком референдуму одржаном 31. маја 1992. године ради потврђивања Амандмана I на Устав Републике Србије, http://arhiva.rik.parlament.gov.rs/doc/arhiva/referendumi/1992%20I%20%20izvestaj%20referendum%20Amandman%20I%20maj.pdf, последњи приступ: 13.03.2022.
  • Републичка изборна комисија, Извештај о резултату републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије, http://arhiva.rik.parlament.gov.rs/arhiva-referendumi-2006.php, последњи приступ: 14.03.2022.
  • Републичка изборна комисија, Извештај о спроведеном републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/41865/izvestaj-o-sprovedenom-republickom-referendumu-radi-potvrdjivanja-akta-o-promeni-ustava-republike-srbije.php, последњи приступ: 16.03.2022.
  • Collin, Katherine. „Populist and authoritarian referendums: the role of direct democracy in democratic deconsolidation”, https://www.brookings.edu/research/populist-and-authoritarian-referendums-the-role-of-direct-democracy-in-democratic-deconsolidation/, последњи приступ:  15.03.2022.
  • Crta, 2022. „Izveštaj o posmatranju referenduma za promenu Ustava 16. januar 2022.“ https://crta.rs/izvestaj-o-posmatranju-referenduma-za-promenu-ustava-16-januar-2022/, последњи приступ:  16.03.2022.
  • Стојиљковић, Зоран, „Како смо најзад дошли до Устава“. Око избора 14 (Уставни референдум, 28. и 29. октобар 2006. године). Београд: ЦЕСИД, стр. 9–20.
  • Топаловић, Милица. 2021. „Конституционализација председничког система у Турској: даље од демократије, ближе деспотији”, Политичка ревија, 69(3):33–54.
  • Тркуља, Јовица. 1993. Освајање демократије – оглед о посткомунизму, Београд: Издавачка агенција „Драганић”.
  • Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 1/1990.
  • Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 98/2006 и 115/21.
  • Friedrih J. Karl (2005), Konstitucionalna demokratija – teorija i praksa u Evropi i Americi. Podgorica: CID.
  • Чавошки Коста (1995), Устав као јемство слободе, Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију, „Филип Вишњић”.
  • Чавошки Коста (2003), Згажени устав, Београд: ИКП „Никола Пашић”.
периодика Национални интерес 1/2022 1/2022 УДК 342.573(497.11) 185-210
ç