Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РЕАЛИСТИЧКИ ПРИСТУПИ ТЕОРИЈСКОМ ПРОМИШЉАЊУ СПОЉНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Намера аутора је да истражи правце и могућности реалистичког проучавања спољне и безбедносне политике Европске уније. У истраживању се полази од чињенице да су европске студије у целини, па и студије европске безбедности посебно, углавном остајале изван фокуса реалистичке теорије. Истражују се, у том смислу, спорадични покушаји реалистичког захватања ове тематике, уз стављање нагласка на разлику између различитих школа у оквиру реалистичке теорије. Нуди се класификација реалистичких приступа, која подразумева класични, структурални и неокласични реализам, при чему се последња два јављају у офанзивном и дефанзивном виду. Тврди се да ће, у зависности од прихватања једног од трију приступа, бити произведена квалитативно различита тумачења и претпоставке о положају Европске уније као актера у међународном систему, као и о њеној спољној и безбедносној политици. Снажни државни актери попут Немачке, Француске или Сједињених Америчких Држава биће, тако, посматрани на различите начине у оквиру различитих приступа: као партнери, ривали или противници. Истовремено, опредељивање за један од реалистичких приступа произвешће и различите предикције о преовлађујућим међународним стратегијама: уравнотежавању или сврставању уз јачег, као конкурентским концепцијама. Закључак о компатибилности реалистичких приступа са европском спољном и безбедносном политиком као аналитичким тереном јесте да ће потреба за теоријским промишљањем нарастајућих унутрашњих и спољних проблема Европске уније отворити нове и веће просторе за анализу ове врсте.

кључне речи:

Референце

  1. Armstrong, Warwick and James Anderson, Geopolitics of European Union Enlargement – The Fortress Empire, Routledge, Abingdon, 2007.
  2. Art, Robert J., “Why Western Europe Needs the United States and NATO”, Political Science Quarterly, 111(1), Spring 1996, pp. 1-39.
  3. Baylis, John et al. (eds.), The Globalization of World Politics – An Introduction to International Relations (4th e.), Oxford University Press, Oxford, 2008.
  4. Blanke, Herman-Josef and Stelio Mangiameli (eds.), The European Union after Lisbon: Constitutional Basis, Economic Order and External Action, Springer, Berlin-Heidelberg, 2012.
  5. Bretherton, Charlotte and John Vogler, European Union as a Global Actor, Routledge, Abingdon, 2006.
  6. Вукчевић, Дејана, „Безбедносна политика ЕУ у савременој теорији међународних односа“, Српска политичка мисао, 27(1), Институт за политичке студије, Београд, 2010,  стр. 67-90.
  7. Вукчевић, Дејана, Европска унија као стратешки актер: Теорија и пракса безбедносне и одбрамбене политике, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  8. Gilbert, Mark, Surpassing Realism: The Politics of European Integration since 1945, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Oxford, 2003.
  9. Gilbert, Mark, “Narrating the Process: Questioning the Progressive Story of European Integration“, Journal of Common Market Studies, 46(3), 2008, pp. 641-662.
  10. Glaser, Charles L., “Realists as Optimists: Cooperation as Self-Help”, International Security, 19(3), Winter 1994-1995, 50-90.
  11. Grieco, Joseph, Cooperation among Nations. Europe, America and Non-tariff Barriers to Trade, Cornell University Press, Ithaca [NY], 1990.
  12. Zakaria, Fareed, From Wealth to Power: The Unusual Origins of America’s World Role, Princeton University Press, Princeton [NJ], 1999.
  13. Jervis, Robert, “Realism in the Study of World Politics”, International Organization, 52(4), Autumn 1998, pp. 971-991.
  14. Кејган, Роберт, О рају и моћи – Америка и Европа у новом светском поретку, Чаробна књига, Београд, 2003.
  15. Кејген, Роберт, Повратак историје и крај снова, Центар за цивилно-војне односе-Alexandria Press, Београд, 2009.
  16. Legro, Jeffrey W. and Andrew Moravcsik, “Is Anybody Still a Realist?”, International Security, 24(2), Fall 1999, pp. 5-55.
  17. Лишанин, Младен, „Идентитет и интеграције: конструктивистичко-неореалистичка дебата“, у зборнику: Национални идентитет и међународне интеграције (приредили Зоран Милошевић и Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2015, стр. 197-213.
  18. Lišanin, Mladen: “International Security: The Explanatory Potential of Realist Theory”, in: International Scientific Conference ‘Archibald Reiss Days’, Belgrade, March 10-11, Thematic Conference Proceedings of International Significance (edited by Dragana Kolarić et al.), Academy of Criminalistics and Police Studies, Belgrade, 2016, p 528-536.
  19. Majone, Giandomenico, Europe as the Would-be World Power: The EU at Fifty, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
  20. McCormick, John, The European Superpower, Palgrave Macmillan, London, 2007.
  21. McCormick, John, The European Union – Politics and Policies, Westview Press, Boulder [CO], 2008.
  22. Mearsheimer, John J., “Back to the future: instability in Europe after the Cold War”, International Security 15(1), Summer 1990, pp. 5-56.
  23. Mearsheimer, John J., The Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton & Company, New York – London, 2003.
  24. Peters, Dirk, Constrained Balancing: European Union Security Policy, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010.
  25. Posen, Barry R., “European Union Security and Defense Policy: Response to Unipolarity?”, Security Studies, 15(2), 2006, pp. 149-186.
  26. Rosato, Sebastian, Europe United. Power Politics and the Making of European Community, Cornell University Press, Ithaca [NY], 2010.
  27. Rynning, Sten, “Realism and the Common Security and Defence Policy”, Journal of Common Market Studies, 49(1), 2010, pp. 23-42.
  28. Selden, Zachary, “Power is Always in Fashion: State-Centric Realism and the European Security and Defence Policy”, Journal of Common Market Studies, 48(2), 2010, pp. 397-416.
  29. Суту, Жорж-Анри, Неизвестан савез: историја Европске заједнице, Clio, Београд, 2001.
  30. Tonra, Ben and Thomas Christiansen (eds.), Rethinking European Union Foreign Policy, Manchester University Press, Manchester-New York [NY], 2004.
  31. Hoffmann, Stanley, “Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe”, Daedalus, 95(3), Summer 1966, pp. 862-915.
  32. Hoffman, Stanley et al., “Back to the Future, Part II: International Relations Theory and Post-Cold War Europe”, International Security, 15(2), Fall 1990, pp. 191-199.
  33. Collard-Wexler, Simon, “Integration Under Anarchy: Neorealism and the European Union”, European Journal of International Relations, 12(3), 2006, pp. 397–432.
  34. Waltz, Kenneth N., Theory of International Politics, Addison-Wesley, Reading [MA], 1979.
  35. Waltz, Kenneth N., “The Emerging Structure of International Politics”, International Security, 18(2), Fall 1993, pp. 44-79.
  36. Youngs, Richard, The EU’s Role in World Politics: A Retreat from Liberal Internationalism, Routledge, Abingdon, 2010.

   

периодика Политичка ревија 1/2017 УДК 327+355.02(4-672 EU) 157-174
ç