Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ

ПРОМЕНЕ ПОЛИТИЧКОГ МАРКЕТИНГА – КОМУНИЦИРАЊА, ИДЕОЛОГИЈА И ЊИХОВ УТИЦАЈА НА ДРУШТВО

Сажетак

Рад се бави трансформацијом политичког маркетинга, специфично комуницирања, његових појавних облика и суштинских форми, промене идеолошких речника и генералног утицаја набројаног на друштво. Политичко комуницирање више не представља само размену информација, порука, идеја и ставова у троуглу власт-медији-јавно мњење, односно између три групе актера: политичара, новинара и грађана, већ размену вредности које суштински не морају бити дуготрајне за било који чинилац овог троугла. У том смислу, идеологија је делимично изгубила на снази и утицају, иако се и даље свесрдно примењује и тежи проширењу, по својој суштини. Носећа идеологија која се формира јесте глобално-конзумеристичка идеологија и рефлектује се као „мекана сила”, која, као и остале постојеће идеологије, све више покушаја да се наметне кроз рудиментирано визуелно представљање, а све мање кроз донедавно коришћене форме политичког и општег комуницирања.

кључне речи:

Референце

  1. Адам Б., Пол К., (2005) Увод у студије медија, CLIO, Београд
  2. Alger, D. E., The Media and politics, Englewood Cliffs-Prentice Hall, New York, 1989.
  3. Бал, Ф., (1997) Моћ медија: мандарин и трговац, ЦЛИО, Београд
  4. Chomsky, N., (1993) Beyond National Sovereignty, Interational Communications in the 1990s, Greenwood Publishing Group Inc.
  5. Chomsky, N., (1987) On Power and Ideology: the Managua Lectures, South End Press
  6. Chomsky, N., (1999) The Myth of the liberal Media: An Ed­ward Herman Reader, Peter Lang Publishing Inc.
  7. Craig A. S., Political Communication, Dryden Press, 1990.
  8. Ђорђевић, Т. Комуникација и власт, НИРО Младост, Београд, 1989.
  9. Еделман, М. Конструкција политичког спектакла, Политичка култура, Загреб, 2003.
  10. Errington, W. and Miragliotta, N., Media and Politics: An Introduction, Melbourne, Victoria, Oxford University Press, 2007.
  11. Graber, D. A., & Smith, J. M. (2005). Political communica­tion faces the 21st century. Journal of Communication, 55, 479-507.
  12. Inglehart, R. Globalization and Postmodern Values, The Washington Quarterly, 23 (1), 215-228, 2000.
  13. Inglehart, R. Modernization And Postmodernization: Cul­tural, Economical, and Political Change In 43 Societies, Princeton University Press, Princeton, 1997.
  14. Iyengar, S., & McGrady, J. A. Media politics: A citzens gu­ide, W. W. Norton, New York, 2007.
  15. McNair, B., An introduction to political communication, Routlege, London, 2003.
  16. Nacos B., Shapiro, and Isernia, P., eds., Decisionma­king in a Glass House: Mass Media, Public Opinion, and American Foreign Policy in the 21st Century, Boulder, CO: Rowman & Littlefield, 2000.
  17. Newman, I., The mass marketing of politics: Democracy in the an age of manufactured images, Thousand Oaks, CA: Sage, 1999.
  18. Paletz, L. D., Entman, R., Media, Power, Politics, Free Press, New York and London. 1981.
  19. Rogers, E., Dearing. J., Agenda-setting, Sage Publications, 1997.
  20. Славујевић З., Политички маркетинг, ФПН, Београд, 1999.
  21. Stuckey, E., The theory and practice of political commu­nication research. Albany: State University of New York Press, New York, 1996.
  22. Swanson, D. L., Politics, media and modern democracy, Greenwood, Westport, 1996.
  23. Swanson, D. L., & Nimmo, D., New directions in political communication: A resource Book, Sage, Newbury Park, 1990.
  24. Врег, Ф., Политичко убеђивање и политички марке­тинг, зборник радова Политички маркетинг, 2-2007, Загреб
  25. Watson, J., Media Communication: An Introduction to The­ory and Proces, 2 edition, Palgrave Macmillan, 2003.
  26. Woodward, G., Denton, Jr. R., Persuasion and Influence in American Life, Sixth Edition, Waveland Inc., 2009.
  27. Woodward, G., Denton, Jr. R., Political Communication in America, Prager, London, 1998.
периодика Национални интерес 3/2009 УДК: 32:316.77 233-245
ç