Изабери језик:
Тема броја

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

ПРОЦЕСИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Сажетак

Увођење система квалитета био је један од кључних стратешких циљева реформе система социјалне заштите. Стратегијом развоја социјалне заштите било је предвиђено да се прописи којим се дефинишу стандарди услуга и њихова имплементација остваре до краја 2008. године. Услед различитих субјективних и објективних околности, Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите донет је у мају 2013. године. Тиме су испуњене формалне претпоставке за увођење си­стема квалитета. Практичне ће остварити тек онда када се стан­дарди, као захтеви који се постављају пред све пружаоце услуга имплементирају у систем. У овом раду приказују се основне карактеристике стандарда у социјалној заштити, са становишта врсте, процеса њиховог увођења у регулаторни систем, разлика између стандарда, процедура и закона.

кључне речи:

Референце

  1. Bilson Andy, Gotestam Ragnar, Improving standards in child protection: Deve­loping Better Services For Children and Families in ECA Countries, 2002, UNICEF-Word Bank “Changing Minds, Policies and Lifes”.
  2. Blloch, S., Banks, L. & Hill, M. “Securing quality in the mixed economy of care: difficulties in regulating training”, Social Policy and Society, 3(4), October 2004, 365-373.
  3. EQRM, The EQRM Principles of Excellence, European Quality in Rehabilitation Mark, 2003.
  4. Бркић Мирослав, „Стандарди услуга у социјалној заштити“, Социјална мисао – Часопис за теорију и критику социјалних идеја и пракси, Београд, 2008, 57, 1, стр. 85-101.
  5. Donlan Patrick, The Pursuit of Quality a Guide to Achieving Quality in Personal Community Care Services, South East Institute of Public Health, 1995.
  6. Стратегија развоја социјалне заштите у Републици Србији, Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05.
  7. Жегарац Невенка, Бркић Мирослав, Развој локалних услуга социјалне зашти­те, Програм Уједињених Нација за развој (UNDP), Београд, 2007, стр. 21-34.
  8. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/11.
  9. Закон о стандардизацији, Службени гласник РС, бр. 36/2009.
  10. Quality Manаgement Priciples, International Organization for Standardization, htpp://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/qmp.html
периодика Социјална политика 2/2013 УДК 364.01:006 9-24
ç