Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПРИСТРАСНОСТ КАО ПРЕПРЕКА ВАЉАНОМ ЕТИЧКОМ ОДЛУЧИВАЊУ У ЈАВНОЈ УПРАВИ

Сажетак

Рад анализира феномен пристрасног одлучивања у домену професионалног обављања јавних послова као једног од структурних узрока кршења етичких стандарда јавне службе. Полазна тврдња је да појава пристрасности у одлучивању није случајан или повремен чин појединих јавних службеника склоних злоупотребама јавних овлашћења, већ се корени овог феномена налазе у антрополошким и психолошким обележјима односа појединца у заједници. Тежиште анализе је стављено на противречности између захтева ваљаног етичког одлучивања и друштвених очекивања које пред јавног службеника као појединца стављају његова блискост са породицом, родбином, пријатељима и суграђанима. Сукоб јавног и приватног интереса и фаворитизам као његов пратећи феномен узети су као примери где ове противречности највише долазе до изражаја. Аутор закључује да су антрополошке и психолошке основе пристрасности процесом социјализације чврсто уграђене у личност јавног службеника, те стога морају да буду узете у обзир приликом осмишљавања нормативних и институционалних решења за јачање интегритета јавне управе у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Batson, C. Daniel and Thompson, Elizabeth R., „Why don’t moral people act morally? Motivational considerations”, Current Directions in Psychological Science, Vol. 10, No. 2, April 2001.
  2. Carney, Gerard, „Conflict of Interest: Legislators, Ministers and Public Officials”, Transparency International Working Paper, Berlin, 1998.
  3. Cocking, Dean and Kennett, Jeanette, „Friendship and Moral Danger”, The Journal of Philosophy, Vol. 97, No. 5, May 2000, pp. 278–296.
  4. Dennard, Linda F., „The New Sensibilities of Nonlinear Decision Making: Timing, Praxis, and a Feel for Relationship”, in: Göktug Morçöl (ed.), Handbook of Decision Making, CRC Press, Boca Raton (FL), 2007, pp. 223–243.
  5. Dexter, Lewis Anthony, „Complexities of Corruption”, Society, Vol. 30, No. 4, May–June 1993.
  6. Fowler, Chris, The Archaeology of Personhood: An anthropological approach, Routledge, London and New York, 2004.
  7. Gibbins, John R. and Reimer, Bo, The Politics of Postmodernity: An Introduction to Contemporary Politics and Culture, Sage Publications, London, Thousand Oaks and New Delhi, 1999.
  8. Големан, Данијел, Социјална интелигенција: нова наука о људским односима, Геопоетика, Београд, 2010.
  9. Hannerz, Ulf, Anthropology’s World: Life in a Twenty-First-Century Discipline, Pluto Press, London and New York, 2010.
  10. Hylland Eriksen, Thomas, What is Anthropology?, Pluto Press, London and Ann Arbor (MI), 2004.
  11. Jerry Jr., John F., „Gift Giving in Anthropological Perspective”, The Journal of Consumer Research, Vol. 10, No. 2, September 1983, pp. 157–168.
  12. Joyce, Richard, The Evolution of Morality, MIT Press, Cambridge (MA), 2006.
  13. Katz, Leonard D. (ed.), Evolutionary Origins of Morality: Cross-Disciplinary Perspectives, Imprint Academic, Thorverton, 2002.
  14. Кораћ, Срђан, „Организациона култура као стуб интегритета јавне управе”, Heretiсuѕ, год. XI, бр. 3–4, 2013, стр. 181–197.
  15. Лафелит, Хју, „Лични односи”, у: Питер Сингер (ур.), Увод у етику, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци и Нови Сад, 2004.
  16. Madison, James, „Federalist Paper No. 10”, in: The Federalist Papers, A Pennsylvania State University Electronic Classics Series Publication, 2001, www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/ poldocs/fed-papers.pdf.
  17. Mauss, Marcel, The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies, Routledge, London and New York, 2002.
  18. McDonald, Michael, „Ethics and Conflict of Interest”, http://web.cs.wpi.edu/~hofri/Readings/coi.htm.
  19. Michael D. Mehta, „Good Governance”, in: Mark Bevir (ed.), Encyclopedia of Governance, First Volume, SAGE Publicatons, Thousand Oaks (CA), 2007, pp. 359–362.
  20. Nadler, Judy and Schulman, Miriam, „Favoritism, Cronyism, and Nepotism”, June 2006, Markkula Center for Applied Ethics at the Santa Clara University, www.scu.edu/ethics/ practicing/focusareas/government_ethics/introduction/cronyism.html, приступљено 9. октобра 2016.
  21. Pope, Jeremy, Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System — TI Source Book 2000, Transparency International, Berlin and London, 2000.
  22. Shafritz, Jay M. and Hyde, Albert C. (eds), Classics of Public Administration, Thomson Wadsworth, Boston, 2007.
  23. Shore, Cris and Haller, Dieter (eds), Corruption: Anthropological Perspectives, Pluto Press, London and Ann Arbor (MI), 2005.
  24. Singer, Peter, The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1981.
  25. Sissener, Tone Kristin, „Anthropological perspectives on corruption”, Michelsen Institute Working Paper, No. 5, 2001, https://www.cmi.no/publications/file/910-anthropological-perspectives-on-corruption. pdf, приступљено 1. октобра 2016.
  26. Tancredi, Laurence R., Hardwired Behavior: What Neuroscience Reveals About Morality, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
  27. Waal, Frans de, The Age of Empathy: Nature’s Lessons for a Kinder Society, Harmony Books, New York, 2009.
  28. Yeager, Leland B., Ethics as Social Science: The Moral Philosophy of Social Cooperation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Northampton (MA), 2001.
  29. Zey, Mary, Rational Choice Theory and Organizational Theory: A Critique, Sage Publications, Thousand Oaks, 1998.
  30. „ASPA Code of Ethics”, The American Society for Public Administration, www.aspanet.org/ public/ASPA/Resources/Code_of_Ethics/ASPA/Resources/Code%20of%20Ethics1.aspx?hkey=acd40318-a945-4ffc-ba7b-18e037b1a858.
  31. „Model code of conduct for public officials”, Appendix to Recommendation No. R (2000) 10, 11 May 2000, The Committee of Ministers of the Council of Europe, www.coe.int/t/dghl/ monitoring/greco/documents/Rec(2000)10_EN.pdf.
  32. „OECD smjernice za rješavanje sukoba interesa u javnoj upravi”, GOV/PUMA(2003)10, Direkcija za javno upravljanje i teritorijalni razvoj, OECD, 2003.
  33. „Principles for Managing Ethics in the Public Service”, PUMA Policy Brief, No. 4, May 1998, Public Management Service, OECD, www.oecd.org/dataoecd/60/13/1899138.pdf.
  34. „Stocktaking on the Notions of ‘Good Governance’ and ‘Good Administration’”, European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Council of Europe, 8 April 2011, Strasbourg, www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)009-e.pdf.
  35. „Standards of conduct for the international civil service”, International Civil Service Commission, United Nations, 2002, http://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardse.pdf.
периодика Политичка ревија 4/2016 УДК 35.084:174 157-178
ç