Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПРИМЕНА МОДЕЛА ДИМЕНЗИЈА НАЦИОНАЛНИХ КУЛТУРА ХЕРТА ХОФШТЕДЕА У ИСТРАЖИВАЊУ ПОЛИТИЧКОГ ОБРАСЦА У СРБИЈИ: ПОСТОЈИ ЛИ СОФТВЕР СРПСКОГ ПОЛИТИЧКОГ УМА?

Сажетак

У овом раду аутор се ослања на теорију Херта Хофштедеа, једног од најзначајнијих истраживача интеркултуралних комуникација, области која je код нас углавном остала занемарена иако je имала огроман утицај широм света. Холандски научник је анализирао утицај културе на понашање појединаца и формулисао модел за препознавање културом условљених реакција и образаца понашања и мерење кључних аспеката једне културе у односу на друге. Аутор представља модел димензија националних култура који je Хофштеде развио на основу података добијених у 76 држава и региона, укључујући Србију. Аутор истиче и анализира оне резултате и закључке који су релевантны за разумевање српског политичког обрасца и начина на који су повезани не­ки његови привидно независни аспекти. Аутор указује да је примена Хофштедеовог модела у анализи српске политике корисна јер често није лако препознати различите културом условљене поступке и склоности које су, по правилу, изузетно постојане u тешко променљпве. Аутор користи вредно­сти Хофштедеових димензија српске културе ради формулисања реалистичнијих и примеренијих очекивања од различитих, наводно културално неутралних реформи и промена на којима инсистирају утицајни спољни и важны домаћи акте­ри. У закључном делу рада аутор објашњава зашто ће резултати реформи и домети, неретко, наметнутих институционалних и нормативних иновација у великој мери зависити од уважавања културалних специфичности које прожимају српски политички образац.

кључне речи:

Референце

  1. Андерсон, Бенедикт, Нација: замишљена заједница, Плато, Београд, 1998.
  2. Atabaki, Touraj and Erik J. Zurcher (eds. ), Man of Order: Authori­tarian Modernization under Ataturk and Reza Shah, B. Tauris, London, 2004.
  3. Borker, David R., “Accounting, Culture And Emerging Economies: IFRS In Central And Eastern Europe”, International Business & Economics Research Journal, 11, No. 9, 2012.
  4. CAO Jia-xue, “The Analysis of Tendency of Transition from Collec­tivism to Individualism in China”, Cross-cultural Communica­tion, 5, No. 4, 2009.
  5. Chakrabarty, Dipesh, Provincializing Europe: Postcolonial Tho­ught and Historical Difference, Princeton University Press, Princeton, 2008.
  6. Collini, Stefan, Blahspeak, Internet, http://www.lrb.co.uk/v32/n07/stefan-collini/blahspeak, 10/05/10.
  7. Ћимић, Есад, Политика као судбина: прилог феноменологији политичког страдалништва, НИРО Младост, Београд, 1982.
  8. Diamond, Larry, Developing Democracy: Towards Consolidation, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1999.
  9. Eckstein, Harry, “A Culturalist Theory of Political Change”, The American Political Science Review, Vol. 82, No. 3, 1998.
  10. Gannon, Martin J. and Rajinandini Pillai, Understaning Global Cultures, SAGE Publications, Los Angeles, 2010.
  11. Geertz, Clifford, “Deep play: Notes on the Balinese cockfight” Da­edalus, Vol. 101, No. 1, 1972.
  12. Gupta, Vipin et al. , “Southern Asia cluster: where the old meets the new?.“ Journal of World Business, 37, No. 1, 2002.
  13. Holliday, Adrian, Intercultural Communication and Ideology, SAG­E Publications, London, 2011.
  14. Hofstede, Geert, Culture‘s Consequences: International Differences in Work-Related Values, SAGE Publications, London, 1980.
  15. Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede and Michael Minkov, Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw – Hill, New York, 2010.
  16. Hofstede, Geert, From which year are the dimension scores? Are the scores up to date?, Internet, http://geert-hofstede.com/faq.html, 05/09/13.
  17. Hofstede, Geert and Michael Harris Bond, “The Confucius Connec­tion: From Cultural Roots to Economic Growth”, Organizational Dynamics, Vol. 16, No. 4, 1988.
  18. Hofstede, Geert, “The Business of International Business is Cul­ture”, International Business Review, 3, No. 1. , 1994.
  19. House, Robert et al. (eds), Culture, Leadership, and Organ­izations: The GLOBE Study of 62 Societies, SAGE Publications, London, 2004.
  20. Javidan, Mansour et al., “Conceptualizing and measuring cultures and their consequences: a comparative review of GLOBE’s and Hofstede’s approaches”, Journal of International Business Studi­es , Vol. 37, No. 1, 2006.
  21. Martin, Judith N. and Thomas K. Nakayama, “Thinking Diale­ctically about Culture and Communication”, in: The Global In­tercultural Communication Reader (editors: Molefi Kete Asante, Yoshitaka Miike, and Jing Yin), Routledge, New York, 2008.
  22. Матић, Милан, Мит и политика: Расправа о основама политичке културе, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  23. Матић, Милан, О српском политичком обрасцу, Службени лист СРЈ, Београд, 2000.
  24. McCabe, Donald L., Tony Feghali and Hanin Abdallah, “Academic Dishonesty in the Middle East: Individual and Contextual Fac­tors”, Research in Higher Education, 49, No. 5, 2008.
  25. McSweeney, Brendan, “Hofstede’s model of national cultural diffe­rences and their consequences: A triumph of faith a failure of analysis”, Human Relations, 55, No. 1, 2002.
  26. Parekh, Bhikhu, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Macmillan Press, London, 2000.
  27. Sondergaard, Mikael, “Hofstede’s consequences: A study of revi­ews, citations and replications”, Organization Studies, 15, No. 3, 1994.
  28. Стојановић, Дубравка, Уље на води, Чигоја, Београд, 2010.
  29. Wallerstein, Immanuel, “Culture as the ideological battleground of the modern world-system”, Theory, Culture and Society, 7, No. 2, 1990.
периодика Национални интерес 3/2013 УДК 316.722:321.01(497.11) 219-245
ç