Изабери језик:
Тема броја

ОД ИНСТИТУЦИЈА ДО УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ТИМСКОГ СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Сажетак

Циљ овог квалитативног истраживања састојао се у стицању цјеловите слике о тимском социјалном раду кроз улогу формалних лидера, директора центара за социјални рад у Републици Српској. У оквиру истраживања поставили смо три истраживачка питања: Које су предности тимског рад за њихову организацију?; Који су недостаци тимског рада у њиховој организации? и На који на­чин би тимови унаприједили посао у Центру? Ослањајући се на постмодернистичку перспективу и интердисциплинарне теоријске концепте у истраживању смо користили методу теоријске анализе и синтезе, феноменолошки и херменаутички метод, а као технике интервјуисање и анализу садржаја. Популацију и узорак, односно учеснике у истраживању је чинило 45 центара за социјални рад, односно њихових директора. Резултати истраживања указују на важност тимског социјалног рада као предности код рјешавања сложених проблема и потреба корисника, породица, група и заједница. Испитаници веома критички приступају недостацима тимског социјалног рада, посебно неадекватности законске легислативе0. Директори изражавају потребу за унапређењем тимског социјалног рада што отвара могућност препоруке за израду континуираног тренинга тимова као и увођење тимске супервизије.

 

кључне речи:

Референце

  1. Ајдуковић, Марина: Групни приступ у психосоцијалном раду, Друштво за психолошку помоћ, Загреб, 1997.
  2. Брајша, Павао, Стакић, Ђурађ: Тимски рад, Градски центар за социјални рад, Загреб, 1991.
  3. Бркић Мирослав, ,,Вештине и технике социјалног рада у заједници“, У: Га­вриловић, А. (уредник), Социјални изазови и менаџмент у социјалној заштити, Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука, Бања Лука, 2010, стр. 261-283.
  4. Bryman, Alan, Social Research Methods (3rd ed.), Oxford Universtiy Press, New York, 2008.
  5. Васић, Миле: Тимови и тимски рад, Завод Дистрофичара Бања Лука, Бања Лука, 2004.
  6. Грбић, Оливера: Модели лидерства у тимском социјалном раду, Магистарски рад, Универзитет у Сарајеву, Сарајево,
  7. Закон о социјалној заштити РС, Службени гласник Републике Српске, бр. 5/93, 15/96, 110/03 и 37/12.
  8. Зимањи, Вероника, Штангл-Шушњар, Гизела: Организационо понашање, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица, Нови Сад, 2005.
  9. International Association Schools of Social Work & International Federation of Social Workers [IASSW & IFSW], Social work definition, 2001, преузето фебруара 2008. са http://www.ifsdw.org
  10. Johnson, David W., Johnson, Frank P.: Joining Together Group Theory and Group Skills (2nd ed.), Prentice-Hall, Inc., 2, Englewood Cliffs, New Jeresy, 1982.
  11. Јовановић-Божинов, Мића, Живковић, Момчило, Цветковски, Татјана: Организационо понашање, Мегатренд универзитет примјењених наука, Београд, 2003.
  12. Коболт, Аленка, Жижак, Антониа, „Тимски рад и супервизија тимова“, Љетопис социјалног рада, Правни факултет Свеучилишта у Загребу/ Студијски центар социјалног рада, Загреб, 2007, 14 (2), стр. 367-386.
  13. Лончаревић, Ранко: Менаџмент, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Униварзитет Сингидунум Београд и Економски факултет Бања Лука, Чугура, Београд, 2006.
  14. Лончаревић, Ранко: Менаџмент у акцији, Економски факултет, Бања Лука, 2005.
  15. Mилосављевић, Милосав: Основе науке социјалнограда, Филозофски факул­тет, Бaња Лука, 2009.
  16. Nel, Piet, Dyk, Piet S. von, Haasbroek, G. Deon, Sono, T. Јochn, Werner, Aman­da: Human Resources Management (6th ed.), Oxford University Press Sout­hern Africa, New York, 2004.
  17. Northouse, Peter G.: Liderstvo: teorija i praksa, Data Status, Beograd, 2008.
  18. Правилник о пословима и нормативима, стручним кадровима и смјештајним условима центара за социјални рад, Службени Гласник Републике Српске, бр. 20/03.
  19. Rees, Fran: How to Lead Work Teams (second ed.), Jossey-Bass/Pfeiffer, New York, 2001.
  20. Robbins, Stephen: Organizational Behavior, (second ed.), Prentice-Hall, New Yersey, 1998.
  21. Рот, Никола: Психологија група (четврто издање), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  22. Torrtington, Dеrek, Hall, Laura, Taylor, Stephen: Menadžment ljudskih resursa, Data status, Beograd, 2004.
  23. Heery, Edmund, Noon, Mike: A Dictionary of Human Resource Management, Ox­ford University Press, New York, 200l.
  24. Hellriegl, Don, Jackson, Susan E., Slocum, John W.: Management: A Competency-Based Approach, Thosmon/ South Western Callage, USA, 2002.
  25. Шехић, Џевад, Рахимић, Зијада: Менаџмент, Економски факултет у Сарајеву, Сарајево, 2006.
  26. Шехић, Џевад: Стратешки менаџметн, Слово, Мостар, 2002.
  27. Walter Lorenz, „Socijalni rad u Evropi prikaz jedne raznovrsne profesionalne grupe“, Uspostavljanje međunarodnih standarda u visokom obrazovanju za socijalni rad (urednici: Sven Hessle, Lorenz Walter, Malcolm Payne, Darja Zaviršek), Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2001, str. 17-34.
  28. Wright, Patric M., Noe, Raymond : Management of organization, Irwing. Mc Graw-Hill, Chicago, 1996.
периодика Социјална политика 2/2014 УДК 364-1 93-114
ç