Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА, ДРЖАВА И ДРУШТВО

ПРЕДМОДЕРНЕ ИДЕЈЕ О СВЕТСКОЈ ДРЖАВИ

Сажетак

Посматрајући развој предмодерних идеја о Светској држави, рад почиње проучавањем заједничких карактеристика архаичних империјалних претеча ових идеја везаних за личност императора као носиоца обједињене, двоструке, духовне и световне власти из којих израста оријентални концепт владара као одуховљеног зако­на (nomos empsychos). Са друге стране се описује настанак филозофских концепција космополитизма у периоду распада хеленске обичајности као носиоца вредности полиса које са спајају са раније уоченим оријенталним виђењем власти, а које заједно творе империјално-космополитску идеологију хеленистичке и римске Светске државе. Описујући процес касније хришћанизације и превредновања античког универзализма, рад се надаље усмерава на развитак средњовековних концепата о Светској држави на запад­ном и источном делу Европе.

кључне речи:

Референце

  1. Аквински Тома, Држава, Глобус, Загреб, 1990.
  2. Aquinas De regimine principuim 1.14, prev. Gerald B. Phelan, London, 1948.
  3. Arrian, Life of Alexander The Great, Penguin, London, 1958.
  4. Августин Аурелије, О божијој држави, Кршћанска садашњост, Загреб, 1982.
  5. Burrows Eric, Some Cosmological Patterns in Babylonian Religion, iz Hooke, Samuel. (ured.), The Labyrinth: Further Studies in the Relation Between Myth and Ritual in the Ancient World, 1935.
  6. Dante Alighieri, Monarchia, Wienderfeld and Nicholson, London, 1974.
  7. Diogenes Laertius, The Lives of Eminent Philosophers, Loeb Classical Library No. 185, London, 1925.
  8. Ђурић Михајло, Идеја природног права код грчких софиста, докторска дисертација, Београд, 1958.
  9. Ђурић Милош, Историја хеленске етике, Завод за уџбенике и наставна сред­ства, Београд, 1990.
  10. Коплстон Фредерик, Историја филозофије средњовековна филозофија, том ИИ, БИГЗ, Београд, 1991.
  11. Marsilius of Padua, Defensor Pacis, vol II, Columbia University Press, New York, 1976.
  12. Marco Aurelius Antoninus, The Communings With Himself, Heinemann, London, 1961.
  13. Montaigne M., Esseyes, Penguin London, 1978.
  14. Nussbaum, Martha C, Kant and Stoic Cosmopolitanism, u The Journal of Political Philosophy, Volume 5, Nr. 1.
  15. Plato, Gorgias, Harmondsworth, Penguin, 1960.
  16. Plutarch, On Fortune and Virtue of Alexander u Moralia, vol VI, Heinemann, Lon­don, 1958.
  17. Pope U, Persepolis, A Holy City, Archaeology 10, CHI vol 2, 1957.
  18. Rundle Clark, Myth and Symbols of Ancient Egypt, Thames & Hudson, London, 1991.
  19. Schwartzenberger Georg, Power Politics, Stevens, London, 1964.
  20. Seneca, On tranquilty of Mind, Penguin, London, 1988.
  21. Тадић Љубомир, Филозофија права, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996.
  22. Ulmann W., A History of Political Thought: The Middle Ages, Penguin, Harmondsworth, 1965.
  23. Frankfort H., The Birth of Civilisation in the Near East, Williams & Norgate, Lon­don, 1951.
  24. Хегел Г. В. Фридрих, Феноменологија духа, Култура, Загреб, 1951.
  25. Херодот, Историје, Матица Српска, Нови Сад, 1980.
  26. Хорват Маријан, Римско право, Загреб, 1967.
  27. Шаркић С, Правне и политичке идеје у Источном римском царству, Научна књига, Београд, 1984.
  28. Шаркић С., Маленица А., Правне теорије и институције антике, Правни Факултет, Нови Сад, 1994.
периодика Српска политичка мисао 2/2010 УДК: 321.01:327.3. 27-51
ç