Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЕКСТЕРНЕ КОНТРОЛЕ РАДА ПОЛИЦИЈЕ

Сажетак

Истраживање полази од основне претпоставке да је контрола рада полиције изузетно значајна због осетљивости послова које овај орган за примену закона обавља, могућности повреде људских права и грађанских слобода. Циљ истраживања је да се укаже на надзор који треба да обезбеди ограничење апсолутне власти, законитост у раду и једнакост грађана пред законом. Видови екстерне контроле полиције су парламентарна, контрола извршне власти, правосудна, контрола покрајине и локалне самоуправе, независних институција и јавности. У раду су методолошки истражени и анализирани егзактни показатељи примене механизама контроле рада полиције у Републици Србији. Према резултатима истраживања поједини државни органи у потпуности користе механизме контроле и адекватно их евидентирају, док их други не користе у довољној мери или евидентирају неадекватно. У закључним разматрањима је изнето да постоје задовољавајући правни и институционални механизми за екстерну контролу полиције, али је неопходно побољшати примену закона у духу једнакости грађана пред законом.

кључне речи:

Референце

  1. Божић Ванда, Никач Жељко, „Борба против корупције на подручју Регије с посебним освртом на Републику Хрватску и Републику Србију“, у зборнику: Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) ЕУ стање у БиХ и искуства других, Истраживачки центар, Бања Лука, 2017, стр. 359-380.
  2. Вуковић Славиша, „Учешће грађана у контроли рада полиције“, Наука-безбедност-полиција, КПА, Београд, бр. 2/2006, стр. 135-151.
  3. Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 6/16.
  4. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Службени гласник РС, бр. 33/06, 13/16.
  5. Закон о равноправности полова, Службени гласник РС, бр. 104/09.
  6. Закон о забрани дискриминације, Службени гласник РС, бр. 22/09.
  7. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Службени гласник РС, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10.
  8. Закон о заштити података о личности, Службени гласник РС, бр. 97/08, 104/09, 68/12-УС, 107/12.
  9. Закон о заштитнику грађана, Службени гласник РС, бр. 79/05, 54/07.
  10. Закон о јавном тужилаштву, Службени гласник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11-др.закон, 101/11, 38/12-УС, 121/12, 101/13, 111/14-УС, 117/14, 106/15 и 63/16-УС.
  11. Закон о Агенцији за борбу против корупције, Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15-УС.
  12. Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14.
  13. Закон о прекршајима, Службени гласник РС, бр. 65/13, 13/16, 98/16-УС.
  14. Закон о управним споровима, Службени гласник РС, бр. 111/09.
  15. Закон о Влади, Службени гласник РС, бр.55/05, 71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14.
  16. Закон о министарствима, Службени гласник РС, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15-др.закон и 62/17.
  17. Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 116/07, 72/12.
  18. Заштитник грађана, Годишњи извештаји, Internet, http://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/godisnji-izvestaji, 20/11/2017.
  19. Јаковљевић Аника, „Контрола независних тела од Народне скупштине у правном систему Републике Србије“, Правна ријеч, Удружење правника Републике Српске, бр. 49/2016, стр. 141-160.
  20. Јовичић Миодраг, Велики уставни системи, ИРО Светозар Марковић, Београд, 1984.
  21. Југовић Сретен, „Реформа државне управе у Републици Србији – с освртом на полицију“, Српска политичка мисао – посебно издање, Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр. 143-158.
  22. Кавран Драгољуб, „Европски управни простор, реформа и образовање државне управе“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 9/2004.
  23. Краљ Жељко, „Унутарња контрола и надзор полиције“, Полиција и сигурност, МУП РХ бр. 1/2014, стр. 73-81.
  24. Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05-испр, 107/05-испр, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16.
  25. Лештанин Бранко, Никач Жељко, Коментар Закона о полицији, Пословни биро, Београд, 2016.
  26. Милосављевић Богољуб, Наука о полицији, Полицијска академија, Београд, 1997.
  27. Никач Жељко, Јурас Дамир, „О притужбама против полицијских службеника у Републици Србији“, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 4/2016, Сплит, стр. 1079-1094.
  28. Никач Жељко, Полиција у заједници, КПА, Београд, 2014.
  29. Радојевић Миодраг, „Независна (регулаторна) тела и институције у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010, стр. 53-76.
  30. Становчић Војислав, „Демократија и владавина права“, Анали Правног факултета у Београду, Београд, бр. 2/05, стр. 29-58.
  31. Шкулић Милан, Кривично процесно право, Правни факултет, Београд, 2014.
периодика Српска политичка мисао 1/2018 УДК 351.9:351.74 147-168
ç