Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКО МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ И ДЕМОКРАТСКИ И НАЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТ СРБИЈЕ

ПРАВНА ДРЖАВА КАО НАЦИОНАЛНИ И ДЕМОКРАТСКИ ОКВИР ДЕЛОВАЊА ЕКОНОМСКИХ СУБЈЕКАТА У СРБИЈИ У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак

Аутор отвара питање могућности конституисања правне државе у Србији, која је изложена (is exposed) двоструком притиску: завршетку процеса приватизације и глобализацији. Теоријска друштвена мисао у Србији је већински заснована на породични неолиберализам. Такав модел је примењен у приватизациjи, која је имала тешке последице за српску привреду: деиндустријализација праћена дуготрајном незапосленошћу, регионалне неједнакости у економском развоју. То су интерне последице неолибералног модела развоја. Држава мора да интервенише. Основни стуб правне државе је независно правосуђе, усвајање стратегије развоја, као и контролне функције: инспекција рада, финансијска и фискална контрола. Независно правосуђе је услов развоја демократске националне државе, али и услов пријема у Европску Унију.

кључне речи:

Референце

  1. Богдановић, Марија, Методолошке студије, Београд, ИПС, 1994, стр. 210.
  2. Драгићевић-Радичевић Татјана: Корпоративни капитализам, крај једне доктрине асптракционизам или креативна деструкција, Политичка ревија бр. 3/20l0, стр. 157-174, ИПС Београд, 2010.
  3. Костић, Дејан: Европски концепт решавања радних спорова, Политичка ревија 3/2010, стр. 345-358. ИПС, Београд, 2010.
  4. Маркс, Карл, Теорије о вишку вредности, књ. 1, Дела, том 24, Бео­град, ИМРП Просвета, 1969.
  5. Милић, Војин, Социолошки метод, Београд, Нолит, 1978.
  6. Plasser, Frity, Ulram A. Peter, Waldraud, Harald, Democratic Consolida­tion in East-Central Europe, London, Palgrave Macmillan, 1998.
  7. Правна енциклопедија, Београд, Савремена администрација, 1979.
  8. Rizman, Rudolf martin, Uncertain Path, Democratic transition and con solidation in Slovenia, College Station, Texas A&M University Press, 2006.
  9. Monkenberg, Michael, „The Radical Right in Postsocialist Central an Eastern Europe: Ctomparative accobservations and Interperattions“, Eastern European Politics and Societies, 2/2003.
периодика Политичка ревија 2/2011 УДК 321.01:330.34(497.11) 59-72
ç