Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУСЕКТОРСКИ ПРИСТУП СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ КАО ПРЕДУСЛОВ ЊЕНОГ СПРОВОЂЕЊА

ПОЗИТИНО РОДИТЕЉСТВО КАО АЛТЕРНАТИВА ТЕЛЕСНОМ КАЖЊАВАЊУ ДЕЦЕ

Сажетак

У Србији су покренуте извесне иницијативе за изричиту забрану телесног кажњавања деце. На ову врсту промена су утицале околности у актуелном друштвеном контексту Србије: виисока стопа заступљености овог облика дисциплиновања у породичом окружењу; истраживања указују на озбиљне последице до којих доводи постојећа пракса, а Комитет за права детета 2017 године упутио препоруке за увођење изричите забране телесног кажњавања деце.  На иницијативу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП)  ради се на тексту Закона о изменама и допунама Породичног закона и иницијална доступна верзија предвиђа изричиту забрану телесног кажњавања деце. Циљ рада је да се укаже на значај увођење изричите забране телесног кажњавања деце у свим окружењима и да се дају препоруке на који начин би се ова иницијатива имплементирала у пракси. Измене у законској регулативи требало би да допринесу промовисању позитивног ненасилног дисциплиновања деце чиме би се унапредио систем заштите деце од насиља.   Осим промоције хуманијих вредности  потребно је омогућити подршку у развоју и примени програма за родитеље како би овладали вештинама потребним за обављање овако важне улоге, али и јачање компетенција професионалаца који треба да пружају подршку родитељима у испуњавању родитељских дужности. Ова врста превентивних активности у заштити деце требало би да води ка изградњи ненасилних метода понашања у нашем друштву генерално.

кључне речи:

Референце

  • Генерална Скупштина Уједињених Нација, Конценција о правима детета, 1989. http://atina.org.rs/sites/default/files/Konvencija%20o%20pravima%20deteta.pdf, 28.06.2019.
  • Кривични Законик (Сл.гласник РС бр. 85/05 , 88/05 – исправка, 107/05 – исправка, 72/09 , 111/09 , 121/12 , 104/13).
  • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Преднацрт Закона о правима детета и заштитнику права детета,  https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/190718/190718-vest14.html, 25.06.2019.
  • Породични Закон (Сл.гласник РС бр. 18/2005, 72/2011, 6/2015).
  • Републички завод за статистику и УНИЦЕФ, 2014. Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији 2014 и Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у ромским насељима у Србији 2014, Коначни извештај,https://www.unicef.org/serbia/teme/istra%C5%BEivanjevi%C5%A1estrukih-pokazatelja, 26/06/2019.
  • Томашевић Тамара, Радуловић Слађана и Голић Ружић Милена, “Мора да може другачије – реците НЕ телесном кажњавању деце и ДА позитивном родитељству”, Смернице за родитеље/старатеље како би лакше одговорили на изазове које родитељство носи , (ур Инес Церовић), Центар за права детета,  2018.
  • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  • Центар за права детета, Препоруке УН Комитета за права детета, http://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/Preporuke_SRB_web.pdf, 01.07.2019.
  • Bell, Tessa & Romano, Elisa „Opinions about child corporal punishment and influencing factors“,. Journal of interpersonal violence, vol. 27(11) 2012,pp. 2208-2229.
  • Berk, Laura, Dječja razvojna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap,2015.
  • Bornstein, H. Marc Putnick, L. Disne  & Lansford, E. Jennifer,  „Parenting atributons and attitudes in cross-cultural perspective“. Parenting, vol 11(2-3) 2011, pp. 214-237.
  • Christian Pfeiffer, Parallel Justice, Why Do We Need Stronger Support for the Victim in Society?, Address at the closing plenary session of the 18th German Congress on Crime Prevention, April 23, 2013.
  • Davis W. Phillip,  Corporal punishment cessation: Social context and parent experience.   Journal of Interpersonal Violence, vol. 14(5) 1999, 492-510.
  • Modig, Cecilia,  Violence, Never, Thirty Years on from Sweden’s Abolition of Corporal Punishment, Save the Children Sweden and Swedish Ministry of Health and Social Affairs, 2009.
  • Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden  marketing – Tehnička knjiga, 2006.
  • Darling, Nency, Steinberg, Laurence. „Parenting style as context: An integrative model“,  Psychological Bulletin, 113(3), 1993. p.487-496.
  • Davidov, Maayan Grusec E. Joan & Wolfe L. Janis, „Mother’s knowledge of their children’s evaluations of discipline: The role of type of discipline and misdeed, and parenting practices“.Merrill-Palmer Quarterly, vol. 58(3) 2012, pp.314-340.
  • Durrant, E. Joan A Generation Without Smacking: the impact of Sweden’s ban on physical punishment, Save the Children, London, 2000.
  • Goodnow, J. Jacqueline, „Parents’ ideas, actions, and feelings: Models and methods from developmental and social psychology“, Child Development, vol. 59(2) 1988,pp. 286-320.
  • Holloway, D. Susan  Gorman S. Kathleen & Fuller, Bruce, „Child-rearing beliefs within diverse social structures: Mothers and day-care providers in Mexico“. International Journal of Psychology,vol.  23(1-6) 1988, pp. 303-317.
  • Holden, W. George  & Zambarano J Robert. „Passing The Rod: Similarities Between Parents and Their Young Children in Orientation Toward Phyisical Punishment“,  In. Parental belief systems: The psychological consequences for children Second edition, ( Irving E. Sigel,  Ann V. MacGillicuddy-De Lisi, Jacqueline, J.Goodnow Eds.) Routledge, 2014. p. 143 – 172.
  • Lansford, E. Jennifer Criss, M. Michael Laird, D. Robert Shaw, S. Daniel Pettit, S. Gregory Bates E. John & Dodge, A. Kenneth, „Reciprocal relations between parents’ physical discipline and children’s externalizing behavior during middle childhood and adolescence“, Development and Psychopathology, vol 23(01) 2011,pp. 225-238.
  • McGillicuddy-De Lisi, V. Ann  &. Sigel. E. Irving „Parental beliefs“ In: Handbook of parenting. Status and social conditions of parenting (M. H. Bornstein (Ed.)), Vol. 3 1995, pp. 333-358). Mahwah, New Jersey:  Erlbaum
  • Österman Karin, Björkqvist Kaj,  Wahlbeck Kristian, “Twenty‐Eight Years After the Complete Ban on the Physical Punishment of Children in Finland: Trends and Psychosocial Concomitants”, Aggressive Behaviour,  40(6), 2014,.p. 568-581.
  • Pinderhughes, E Elen, Bates, E. John. Dodge, A. Kenneth, Pettit, S Gregory & Zelli, Arnaldo.,„Discipline responses: Influences of parents’ socioeconomic status, ethnicity, beliefs about parenting, stress, and cognitive-emotional processes“. Journal of Family Psychology, 14(3), 2000, 380-400.
  • Respler-Herman, Melissa Mowder, A Barbara Yasik E. Anastasia & Shamah Renee. „Parenting beliefs, parental stress, and social support relationships“ Journal of Child and Family Studies, vol 21(2) 2012, p. 190-198.
  • Rosenberg B Marshall, Nonviolent Communication: A Language of Compassion (1st ed., 3rd printing). Encinitas CA: Puddledancer Press, 2000b.
  • Sigel, E. Irving & McGillicuddy-De Lisi, V. Ann „Parent Beliefs Are Cognitions: The Dynamic Belief Systems Model“. In: Handbook of parenting: Becoming a parent, Vol. 3.( M. H. Bornstein (Ed.)). 2002, (pp. 485-508). London: Lawrence Erlbaum Associates.
  • Straus, A. Murray & Paschall, J. Mallie „Corporal Punishment by Mothers and Development of Children’s Cognitive Ability: A Longitudinal Study of Two Nationally Representative Age Cohorts“, Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 18:5, 2009,  p. 459-483.
  • Tocu Rodica „Study on the Parental Beliefs and Attitudes towards Child Rearing and Education“. Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 137 2014,p. 153-157Ziehm, Jeanette Trommsdorff, Gisela Heikamp, Tobias & Park, Seon-Yeong, „German and Korean mothers’ sensitivity and related parenting beliefs“, Frontiers in psychology,vol. 4. 2013, pp. 561.
периодика Социјална политика 2/2019 2/2019 УДК 343.54-053.2(497.11) 79-98
ç