Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА, ТРАНЗИЦИЈА, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

ПОВЕЗАНОСТ ПОЛИТИЧКИХ И ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ У ПРОЦЕСУ ТРАНЗИЦИЈЕ – ИСКУСТВО ТРАНЗИЦИОНИХ ЗЕМАЉА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СРБИЈУ

Сажетак

У овом раду аутори се најпре баве анализом феноме­на транзиције са посебним освртом на транзициони процес у Србији од октобарских промена 2000. годи­не до данас. Транзиција, која означава темељне друштвено-политичке промене, представља важан појам политичке теорије и праксе, а због своје актуелности и данас се налази у жижи интересовања стручне и шире јавности, не престајући да изазива бројне поле­мике. Затим се, на основу теоријских разматрања и мноштва економских показатеља, као и искуства земаља које су прошле кроз транзицију, даје негативна оцена досадашњег тока транзиције у нашој земљи. У другом делу рада аутори се детаљније баве економским реформама, као и анализом искустава различитих транзиционих привреда. На основу ових теоријских и емпиријских анализа, долази се до закључка да су политичка и економска трансформација међусобно условљене. Методе коришћене у овом раду јесу аналитичка, епистемолошко-сазнајна и компаративна ме­тода, као и методе економских и социолошких наука, што је омогућило мултидисциплинарни приступ.

 

кључне речи:

Референце

  1. Allen, M. »The Link Between Structural Reform and Stabilization Poli­cies: An Overview«, Coordinating Stabilization and Structural Reform, Proceedings of the seminar (june 17-26), IMF Institute, Washington, D.C., 1993.
  2. Baldacci, E., Clements, B., Gupta, S. “Using Fiscal Policy to Spur Growth When reducing fiscal deficits makes sense for low-inceome countries”, Finance & Development, IMF, Vol. 40, № 4, 2003.
  3. Bole, V. “Stabilization in Slovenia: From High Inflation to Excessive Inflow of Foreign Capital”, Macroeconomic Stabilization in Transition Economies, Cambridge University Press, United Kingdom, 1997.
  4. Видојевић, Зоран, Демократија на заласку, Службени гласник, Ин­ститут друштвених наука, Београд, 2010.
  5. Видојевић, Зоран, Транзиција, рестаурација и неототалитаризам, Институт друштвених наука, Београд, 1997.
  6. Волин, Шелдон, Политика и визија, Филип Вишњић, Службени гласник, Београд, 2007.
  7. Дал, Роберт, Увод у економску демократију, Савремена администрација, Београд, 1993.
  8. De Mello, M, Denizer, C., Gelb, А., Tenev, S. “Explaining Transition: The Role of Initial Conditions in Reforming Socialist Countries”, Policy Re­search Department, World Bank, Washington DC, 1995.
  9. De Mello, M., Denizer, C., Gelb, “From Plan to Market: Patterns of Transition”, Macroeconomic Stabilization in Transition Economies, Cambridge University Press, United Kingdom, 1997.
  10. Diamond, J., Last, D. “Budget System Reform in Transitional Economi­es: The Case of the Former Yugoslav Republics”, IMF Working Paper, IMF, Washington, 2003.WP/03/247.
  11. Митровић, Љубиша, „Социјалдемократска алтернатива развоја – стратегија изласка из кризе и модел транзиције са социјалном одговорношћу”, Српска политичка мисао, бр. 4/2009, Београд.
  12. Mundell, A. “The Great Contractions in Transition Economies”, Mac­roeconomic Stabilization in Transition Economies, Cambridge University Press, United Kingdom, 1997.
  13. Naim, M. “IMF: Fads and Fashion in Economic Reforms: Washington Consensus or Washington Confusion?”, text prepared for the IMF Conference on Second Generation Reforms, Washington, D.C, 1999.
  14. Новаковић, Александар, Пешић, Милена, „Србија у транзиционом еквилибријуму”, Политичка ревија, бр. 2/2010, Институт за политичке студије, Београд.
  15. Ortiz, “Latin America and the Washington Consensus Overcoming Reform Fatigue”, Finance & Development, IMF, Vol. 40, № 3, 2003.
  16. Sasch, J. Thye Woo, W. “Structural Factors in the Economic Reforms of China, Eastern Erurope and the Former Soviet Union”, Economic Policy, 18, 1994.
  17. Стајић, Дубравка, Заблуде о социјалној држави, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  18. Штиглиц, Џ. Противречности глобализације, СБМ-x, Београд, 2002.
  19. Tanzi, “The Budget Deficit in Transition: A Cautionary Note”, IMF Staff Papers, Vol. 40, No. 3, 1993.
  20. Фукујама, Френсис, Грађење државе, Филип Вишњић, Београд, 2007.
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 316.422:338.24.021.8(497.11) 241-258
ç