Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА И СВЕТСКА ПОЛИТИКА

ПОТРЕБА ЗА НОВИМ ПРОФИЛОМ КАДРОВА У СРПСКОЈ ЕКОНОМСКОЈ ДИПЛОМАТИЈИ

Сажетак

Расправе о томе да ли су нам потребни економски дипломате у најважнијим светским привредним центрима указује да, нажалост, код нас још увек није схваћена права улога и значај економске дипломатије за привредни опоравак и наступ наше привреде у све­ту. Развијене земље су то одавно схватиле и економска дипломатија пружа велики допринос промоцији њихових привреда и заштити националних економских интереса. С обзиром на то да је Министарство економије и регионалног развоја расписало јавни конкурс за првих 28 наших економских дипломата у светским центрима, поставља се питање: какви су нам кадрови потребни за те функције? Које способности мора да поседује модерни економски ди­пломата? Које критеријуме треба поштовати приликом избора тих кадрова? Како објективно мерити њихов стварни допринос? Каква су искуства других, развијених земаља на том плану?

кључне речи:

Референце

  1. Anne van der Meiden: Public Relations – Увод у односе са јавношћу, Прометеј, Нови Сад, 1993.
  2. Миленко Д. Ђурић: Public Relations – Кључ успешног наступа на тржишту, Институт за тржишна истраживања, Београд, 1992.
  3. Андреј Фримерман: Пословно право, Београд, 2000.
  4. Владимир Првуловић: Економска дипломатија, Мегатренд универзитет, Београд, треће изд., 2006.
  5. Guy Carron de la Carrière, La Diplomatie économique Le diplomate et marché, Collection Diplomatie, Economica, Paris, 1998.
  6. D Defarges, Ph.M., La mondialisation, PUF, «Que sais-je?», n 1687, Paris, 2002.
  7. Lucas, D., Tiffreau, A., Guerre économique et information (Les strategies de sub­version), Elipses, Paris, 2001.
  8. Badie, B., Un monde sans souveraineté, Paris, Fayard, 1999.
  9. Печујлић, Мирослав, Глобализација – Два лика света, Гутенбергова галаксија, Београд, 2002.
  10. Lafay G., Comprendre la modialisation, Paris, Economica, 1996.
  11. Beck, U., What is Globalization, Cambridge, Polity Press, 2000.
  12. Bernar Besson, Jean-Claude Possin: Du renseignement a l’intelligence economi­que (2e edition), DUNOD, Paris, 2001.
  13. Didier Lucas, Alain Tiffreau: Guerre economique et information Les strategies de subversion, Elipses, Paris, 2001.
  14. Arik Johnson: What is Competitive Intelligence?, Aurora WDC Magazine (www.auroraWDC.com)
  15. Wat is CI? (www.scip.org)
  16. Живорад Ковачевић: Међународно преговарање, Едиција-Дипломатске свеске, “Филип Вишњић” и Дпломатска академија МСП СЦГ, Београд, 2004.
  17. Михаило В. Стевовић: Дипломатија и демократија, Просвета, Београд, 2000.
  18. Славољуб Ђера Петровић: Дипломатски практикум, Д.Т.А. Траде, Београд, 2004.
  19. Миодраг Митић: Дипломатија као средство за промоцију, остваривање и заштиту пословних интереса, Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.
  20. Миодраг Митић: Проблеми југословенске дипломатије и дипломатске слу­жбе, Службени лист, Београд, 1997.
  21. Миодраг Митић: Дипломатија (Делатност, организација, вештина, професија), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  22. Миливоје Павловић: Односи са јавношћу, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд, 2003.
  23. Зоран Вељић: Дипломатски протокол, Едиција-Дипломатске свеске, Слу­жбени лист и Дипломатска академија МСП СЦГ, Београд, 2004.
  24. Вујо Вукмирица: Светска трговинска политика и тржишта, Грмеч Привредни преглед, Београд, 2000.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2009 УДК: 339.9:327 83-102
ç