Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОСТУПАК ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Сажетак

Поступак закључивања уговора у којима искључиво или заједно са државама учествују међународне организације регулисан је у основи истим правилима која важе за уговоре између држава. У Бечкој конвенцији о праву уговора међународних организација од 1986. године садржана су само нека посебна правила у случајевима када се морала изразити специфичност организација у погледу овлашћења лица која представљају организацију или коришћења термина акт формалне потврде уместо израза ратификација уговора. Анализе које смо извршили у овом раду упућују на закључак да нема разлога за другачији положај међународних организација у поступку закључивања уговора у односу на позицију држава. Када је удовољено свим захтевима интерног правног поретка у погледу надлежности органа и квалификација лица која иступају у поступку закључивања уговора, организације на међународном плану морају, исто као и државе, имати овлашћења за предузимање свих потребних радњи које воде правном настанку уговора, почевши од преговора, усвајања и аутентификације текста уговора, преко изражавања пристанка на обавезивање уговором, па све до његовог ступања на снагу. Вршење тих радњи добрим делом је ствар правне технике која се ослања на општеприхваћена правила о поступку закључивања уговора, стварана и изграђивана кроз дуготрајну међународну уговорну праксу.

кључне речи:

Референце

  • Ђорђевић Стеван, Право међународних уговора: зборник радова, Правни факултет, Београд, 2011.
  • Ђорђевић Стеван, Димитријевић Душко, Право међународних уговора, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2011.
  • Кнежевић Предић Весна, Радивојевић Зоран, „Уговорна способност Европске уније: шест деценија после“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2018, стр. 75-91.
  • Радивојевић Зоран, Уговори међународних организација у савременом међународном праву, СКЦ, Ниш, 1996.
  • Радивојевић Зоран, Кнежевић Предић Весна, „Поступак закључивања уговора Европске уније са трећим државама и међународним организацијама“, Зборник радова Правног факултета у Нишу,  Правни факултет, Ниш, бр, 78/2018, стр. 47-66.
  • Basdevant Jules, Dictionnaire de la terminologie du droit international, publié sous le patronage de lʼUnion académique internationale, Sirey, Paris, 1960.
  • Chiu Hungdah, The Capacity of International Organizations to Conclude Treaties and the Special Legal Aspects of the Treaties so Concluded, Martinus Nijhoff, The Hague, 1966.
  • Detter Ingrid, “The Organs of International Organizations Exercising their Treaty-Making Power”, British Yearbook of International Law 1962,  Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1964, стр. 421-424.
  • Dinh Ngyuen Quoc, Daillier Patric, Pellet Alain, Droit international public, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2002.
  • Isaaac Guy, Blanquet Marc, Droit général de l’Union européenne, Sirey, Paris, 2012.
  • McNair Lord, The Law of Treaties, Oxford University Press, Oxford 1986.
  • Neuhold Hanspeter, „Organs competent to conclude treaties for international organizations and the internal procedure leading to the decison to be bound by a treaty and negotiation and conclusion of treaties by international organizations“, in: Agreement of international organizations and the Vienna convention on the law of treaties (ed. Zemanek Karl), Springer-Verlag, Wien, 1971, стр. 195-268.
  • Sinclair Ian, The Vienna Convention of the Law of Treaties, Manchester University Press, Manchester, 1984.

  ПРОПИСИ И ДОКУМЕНТИ

  • Бечка конвенција о уговорном праву, Југословенска ревија за међународно право, Југословенско удружење за међународно право, Београд, бр. 3/1969, стр. 432-435.
  • Бечка конвенција о праву уговора између држава и међународних организација или између међународних организација, Југословенска ревија за међународно право, Југословенско удружење за међународно право, Београд, бр. 1/1986, стр. 123-150.
  • Basic Textes of the Food and Agriculture Organization, 2017 edition, Vol. I, Internet, www.fao.org/legal/home/bacsic-textes/en _web.pdf, 11/01/2019.
  • Yearbook of  the International Law Commission, 1951, Vol. II, United Nations, New York, 1957.
  • Yearbook of  the International Law Commission, 1956, Vol.II, United Nations, New York, 1957.
  • Yearbook of the International Law Commission, 1982, Vol, II, Part Two, United Nations, New York, 1983.
периодика Српска политичка мисао 1/2019 1/2019 УДК 341.242.2 209-225
ç