Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА СРБИЈЕ

ПОЛОЖАЈ ВЛАДЕ У НОВОМ УСТАВУ СРБИЈЕ

Сажетак

Аутор у чланку анализира уставне одредбе који регулишу положај, организацију и надлежност Владе Србије. При том, он не врши само егзегетичку анализу нормативног текста, већ објашњава дубље значење и смисао уставних промена. У Уставу Србије од 2006. године прихваћен је парламентарни модел владе. Вла­да је носилац извршне власти. Однос Владе са судском и законодавном влашћу почива на подели власти, али је ојачан њен положају односу на Устав од 1990. године. Влади је поверена генерална уставна надлежност да одређује општи правац државне политике, а услови за изгласавање њеног неповерења су отежани. Уставом је прокламована непосланичка влада, неспојивост чланства у Влади с вршењем других јавних функција или професионалних делатности, прецизно су уређени рокови за образовање влада, оснажена је њена организациона самосталност, установљена су нова институционална средства парламентарне контроле Владе и издвојен положај председника Владе. Положај Владе је ојачан, али је суочена са императивом ефикасности и изазовима недостатака одговорног политичког вођства и компетентне државне управе.

кључне речи:

Референце

  1. Вилсон Вудро, Влада Сједињених Америчких Држава, Геца Кон, Београд, 1930.
  2. Вучетић Слободан, Дуга рука прошлости, Стубови културе, 2004, Београд.
  3. Вучић Оливера, „Интерпелација – утицај посланика на одговорно поступање Владе“, Правна ријеч, бр. 14/2008, Бања Лука, стр. 87-96.
  4. Југословенско удружење за уставно право, Влада положај у систе­му; остваривање у пракси функција владе; шта ваља мењати? ма­териал са округлог стола организованог 16. априла 1998. године, Београд, 1998.
  5. Јовановић Н. Милан, Политичке институције у политичком систе­му Србије, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  6. Јовановић Милан, „Нови Устав Србије –  манипулативни или неутрални уставни дизајн“, Српска политичка ревија, број 4/2007, Ин­ститут за политичке студије, Београд, стр. 663-680.
  7. Јовановић Слободан, „Држава“, у: Сабрана дела Слободана Јовановића, том 8, БИГЗ, Југославија-публик, Српска књижевна задруга, Београд, 1990.
  8. Јовичић Миодраг, Велики уставни системи, ИРО „Светозар Марковић“, 1984.
  9. Collin Peter, Rječnik vlade i politike, Besjeda, Banja Luka, Ars libri, Beograd, 2002.
  10. Крстић Зоран, Политичка улога и моћ парламента у парламентарним системима, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  11. Ло Сидни, Енглески парламентаризам, Геца Кон, Београд, 1929.
  12. Марковић Лазар, Парламентарно право, Екопрес, Зрењанин, 1991.
  13. Марковић Ратко, Уставно право, приручник за полагање правосудног испита, књига 1, Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП Службени гласник, 2009.
  14. Марковић, „Устав Републике Србије из 2006 критички поглед“, Анали Правног факултета у Београду, број 2/2006, стр. 5-46.
  15. Орловић Славиша, Политички живот Србије између партократије и демократије, ЈП Службени гласник, Београд, 2008.
  16. Орловић Слободан, Начело поделе власти у уставном развоју Србије, Правни факултет универзитета у Београду, Издавачки центар, Београд, 2008.
  17. Павловић Душан, Антонић Слободан, Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године, ЈП Службени гласник, 2007,
  18. Радојевић Миодраг, „Парламентаризам у Србији“, у: В. Васовић, в. Павловић, (прир.), Посткомунизам и демократске промене, Југословенско удружење за политичке науке, Факултет политичких наука, Београд, 2002, стр. 238-260.
  19. Радојевић Миодраг, Примена теорије поделе власти у политичком систему Републике Србије (магистарски рад), Правни факултет Уни­верзитета у Београду, 2005.
  20. Сартори Ђовани, Упоредни уставни инжињеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  21. Симовић Дарко, Полупредседнички системи, Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП Службени гласник, Београд, 2008.
  22. Shugart M. S., Carey M., President and Assemblies, New York, 1992.
  23. Томић Зоран, „Предговор“, Закон о Влади, ЈП Службени гласник, Београд, 2005, стр. 7-23.
  24. Томић Зоран, „Влада и министарства, de constitutione ferenda“, у: М. Петровић (ур.), Уставно питање у Србији (зборник радова), Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Нишу, Ниш, 2004, стр. 119-139.
  25. Хамилтон Александар, Медисон Џемс, Џеј Џон, Федералистички списи, Радничка штампа, Београд, 1981.
  26. Холанд К., Ериксен С., Изазови реформе (дијагностичка студија ор­гана државне управе Републике Србије – препоруке групе експерата Краљевине Норвешке, Влада Републике Србије, Агенција за унапређење државне управе, Београд, 2002,
  27. Hartmann Jürgen, Politički sustavi Velike Britanije, SAD i Francuske, Po­litička kultura, Zagreb, 2006.
  28. Фридрих Карл, Конституционална демократија, ЦИД, Подгорица, 2005, стр. 338.
  29. Закон о Влади, Службени гласник РС, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08.
  30. Закон о државној управи, Службени гласник РС, број 79/05 и 101/07.
  31. Закон о министарствима, Службени гласник РС, број 65/08.
  32. Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција, Службени гласник РС, број 43/04.
  33. Пословник Народне скупштине Републике Србије (пречишћен текст), Службени гласник РС, број 14/09.
  34. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, број 1/90.
  35. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, број 98/06.
периодика Политичка ревија 3/2009 УДК: 342.4(497.11):342.51 47-66
ç