Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА: ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ, КУЛТУРОЛОШКИ И ИДЕНТИТЕТСКИ ПРОЦЕСИ

ПОЛОЖАЈ БУГАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ И ПРОЦЕС ПРИСТУПАЊА СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Сажетак

У раду се на основу анализе пописно-статистичких података проучава развој, положај, социоекономске и етнодемографске карактеристике припадника бугарске националне мањине у Србији. Пратећи и компарирајући резултате сукцесивних државних пописа становништва, сагледани су депопулациони трендови у демографском развитку бугарске националности, чији се број смањио за преко три пута од Другог светског рата до данас, као резултат вишедеценијског опадања стопе фертилитета, старења становништва, миграција, етничке алтернације и других фактора. Поред бројности и просторног размештаја, у раду се истражује и староснa, образовнa и економскa структурa становништва, као важног индикатора положаја и социо-културне развијености бугарске националности. Од значаја је и анализа пописних резултата о матерњем језику као битном етнокултурном обележју за реализацију одређених мањинских права у различитим сферама друштвeног живота. Други део рада односи се на правни и политички положај припадника бугарске мањине кроз призму српско-бугарских односа, имајући у виду утицај регулисања статуса и поштовања мањинских права на регионалну сарадњу и билатералне договоре Србије и Бугарске. Истовремено, то је и важан услов за европске интеграције и приступање Србије ЕУ, што имплицира да унапређење положаја националних мањина и добри односи са суседима, посебно онима чији припадници као националне мањине живе у Србији, представља приоритет спољне политике Србије. Истраживања спроведена током последње деценије указују да су степен и облици загарантованих људских и мањинских права бугарске националне мањине у Србији добро постављени, уз могуће додатно побољшање механизама за њихово остваривање.

кључне речи:

Референце

  • Bugarski, Ranko. 2016. „Jezik, multikulturalizam i interkulturalizam.ˮ U Stanje i perspektive
  • multikulturalizma u Srbiji i državama regiona, ur. Vojislav Stanovčić i Goran Bašić, 111‒118. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut društvenih nauka.
  • Đurić, Vladimir, Darko Tanasković, Dragan Vukmirović, i Petar Lađević. 2014. Etnokonfesionalni i jezički mozaik Srbije. Beograd: Republički zavod za statistiku.
  • Forum za etničke odnose. 2018. Izazovi manjinske politike u bilateralnoj i regionalnoj saradnji. Beograd:  FEO.
  • Forum za etničke odnose. 2017. Nacionalne manjine u odnosima Srbije sa susedima. Beograd: FEO.
  • Gateva, Eli. 2015. European Union Enlargment Conditionality London: Palgrave MacMillan.
  • Haug, Werner, Courbage Youssef, and Paul Compton. 1998. “The demographics of national minorities in certain European states.ˮ Population Studies, Nо. 30/1998. Strasbourg:  Council of Europe Publishing.
  • Ivanova, Cenka. 2007. „Status bugarskog jezika u Srbiji sa sociolingvističkog i lingvo-
  • kulturološkog aspekta.”U Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, ur. Vojislav Stanovčić,
  • 571‒579. Beograd: SANU, Odeljenje društvenih nauka.
  • Igrutinović, Milan. 2017. Srbija i Bugarska – Bilateralni odnosi i otvorena pitanja između Srbije
  • i Bugarske u kontekstu pristupanja Srbije EU. Beograd: Centar za primenjene evropske studije – CPES.
  • ISAC fond – Centar za međunarodne i bezbednosne poslove [ISAC]. 2013. Bugari u Srbiji i
  • srpsko-bugarski odnosi u svetlu evropskih integracija Srbije. Beograd: ISAC fond i Friedrich Ebert Fondacija.
  • Janjić, Dušan. 1996. „Sociološko-politikološki aspekti manjinske politike i zaštite manjina u SR
  • Jugoslaviji.ˮ. U Položaj manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviji, ur. Miloš Macura i Vojislav Stanovčić. Beograd: SANU, Odelјenje društvenih nauka.
  • Miladinović, Zorica. 2010. „Beg od svog identiteta ili Bugari u Srbiji.” Danas. Poslednji pristup 27.08.2010. https://www.danas.rs/nedelja/beg-od-svog-identiteta-ili-bugari-u-srbiji.
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS [MPNITR]. www.openda-ta.mpn.gov rs.
  • Minority News. 2018. „Bugarska počela prvo predsedav EU.” Minority News, br. 42.
  • www.minoritynews.rs, str. 3.
  • Minority News. 2018а. „U Evropskoj uniji nema malih I velikih.” Minority News, br. 42.
  • www.minoritynews.rs, str. 4‒6.
  • Minority News. 2019. „Proširenje Evropske Unije ostaje prioritet Bugarske.” Minority News,53. www.minoritynews.rs, str. 5‒7.
  • Novaković, Igor, Žarko Petrović i Tijana Jakišić. 2013. „Odnosi Srbije i Bugarske, položaj
  • bugarske manjine u Srbiji i proces evropskih integracija.” ISAC Policy Perspective. www.isac-fond.org.
  • Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju [OEBS]. 2012. Ljubljanske smernice za
  • integraciju raznolikih društava.Visoki komesar za nacionalne manjine. Hag : OEBS..
  • Papkočev. Georgi. 2012. „Bugarska manjina na putu Srbije ka EU.”. Politika. Poslednji pristup  20. 04. 2012. https://www.dw.com/sr/bugarska-manjina-na-putu-srbije-ka-eu/a-15899881.
  • Pavlica. Branko, 1996. „Bugarska nacionalna manjina u Jugoslaviji.” U Položaj manjina u
  • Saveznoj Republici Jugoslaviji, ur. Miloš Macura i Vojislav Stanovčić, 709‒722. Beograd: SANU, Odeljenje društvenih nauka.
  • Raduški. Nada, 2007. Nacionalne manjine u Centralnoj Srbiji – etničke promene i demografski
  • Razvoj. Beograd: Institut društvenih nauka.
  • Raduški. Nada, 2011. „Demografske komponente nacionalnog identiteta.ˮ Srpska politička    Misao. 31 (1): 321‒336.
  • Republički zavod za statistiku [RZS]. 2012. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011.godini u Republici SrbijiNacionalna pripadnost, podaci po opštinama i gradovima.ˮ. Knjiga 1. Beograd: Republički Zavod za Statistiku.
  • Republički zavod za statistiku [RZS]. 2013. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011.
  • godini u Republici Srbiji, Veroispovest, maternji jezik i nacionalna pripadnost. Knjiga 4, Beograd: Republički Zavod za Statistiku.
  • Zakon o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima [ZOREPORIMJ],
  • „Službeni list Srbije i Crne Gore – Međunarodni ugovoriˮ, br. 18/2005.
  • Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina [ZOZPISNM], 2002. „Službeni list Savezne Republike Jugoslavijeˮ, br. 11/2002.
  • Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina [ZONSNM], 2018. „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br.72/2009, 20/14 – US, 55/14 i 47/2018.
  • Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma [ZOSUJIP], 2018. „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 45/1991, 53 i 67/1993, 48/1994, 101/2005, 30/2010 i 47/2018.
периодика Српска политичка мисао 1/2022 1/2022 УДК 323.15(=163.2)(497.11) 53-73
ç