Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ СА ОСВРТОМ НА ЕВРОПА 2020. ИНТЕГРИСАНЕ СМЕРНИЦЕ

Сажетак

Право на запошљавање држављана Европске уније (ЕУ) у оквиру ЕУ једно је од основних начела на јединственом тржишту ове заједнице. Међутим, националне регулације представљају препреке овим тежњама. Препреке се савлађују нормама ЕУ које гарантују узајамно признавање и унификацију професионалних квалификација међу земљама чланицама. Норме по­мажу креаторима и учесницима тржишта рада да постане флексибилније, либералније у обављању услужне делатности, са поједностављеним административним процедурама. Остваривање пуне запослености (Лисабонски уговор) у макроекономском смислу (као и са становишта микорекономије), представља један од фундаменталних циљева. Социјална политика подразумева неколико темељних одредница: повећање броја радних места, разноликост избора послова на европском тржишту рада, једнаке услове запошљавања, побољшање услова жи­вота и рада, висок ниво квалитета социјалне полити­ке и социјалне кохезије, али и подстицање побољшања опремљености чланица у сврху практичног прихватања промена заснованих на знању. Смернице политике запошљавања, које предлаже Савет, немају правно обавезујуће дејство у државама чланицама, оне су само средство јавног увида у националне (не)успехе. Политичко-психолошко дејство које из смерница произлази не зависи само од лојалности, већ и од степена прецизности смерница. Дакле, смернице могу представљати само листу апстрактно формулисаних мера, и управо из те чињенице полити­ка запошљавања на нивоу ЕУ још увек није јединствена, већ је препуштена државама чланицама на формулисање. Глобална криза је потврдила директну везу између стања у економији и тржишта рада, обзиром да је стопа незапослености у ЕУ 27 у новембру 2010. годи­не износила 9,6%. Државе чланице ће, у циљу опоравка из кризе сачинити програме националних реформи у којима ће детаљно представити акције, које ће предузети у оквиру нове стратегије. Надовезујући се на надзор Комисије и рад Савета, Европски савет ће на годишњем нивоу проценити укупан напредак у спровођењу ове стратегије, постигнут како на нивоу ЕУ, тако и на националном нивоу. Истовремено ће бити испитивани макроекономски развој, заштита конкуренције и финансијска стабилност. Надлежност у решавању питања политике запошљавања и даље имају државе чланице, а улога наднациналних органа углавном је саветодавна. У раду ће бити представљена политика запошљавања у Европској унији са освртом на ефекте и план опо­равка ове заједнице из кризе, са акцентом на смернице запошљавања до 2020. године које је донела Европска комисија.

 

кључне речи:

Референце

  1. Abbett D., Birkbeck (2007) „Opportunities, threats and unintended consequences: The impact on national welfare states of three EU policy processes”, University of London and Waltraud Schelkle, European Insti­tute, LSE, Working paper.
  2. European Commission (2009) ,,A European Economic Recovery Plan. Lisabon strategy for growth and jobs“, Luxemburg, Office for Offical Publications of the European Communities
  3. Hantrais L. (2000) Social policy in the European Union, ed., Mac­millan press LTD, London.
  4. Прокопијевић М. (2005) Европска унија – Увод, Службени гласник, Београд
  5. Вајденфелд В., Веселс В., (2002) „Европа од А до Ш“, Радна група за политичко образовање AG Brietenbildung, Bon.
  6. http://ec.europa.eu/eures/homejsp?lang=en
  7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tsiem010&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
  8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1
  9. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/proposition_en.pdf
  10. http://www.entereurope.hr/cpage.aspx?page=clanci.aspx&pageID=171&clanakID=5008
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 331.5.024.5(4-672EU) 369-387
ç