Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ПОЛИТИКА УРБАНИЗМА У ПРИБОЈУ – ЈУЧЕ, ДАНАС И СУТРА пр4/2019

Сажетак

Рад као своју централну тему има анализу политике урбанизма, просторног планирања и делом стамбене политике кроз време, односно у периоду од настанка Новог Прибоја до данас. У првом делу, представљени су општи подаци о општини Прибој, са нарочитом пажњом посвећеном урбанистичкој слици овог града. Изложени су и проблеми и пројекти из области просторног планирања и стамбене политике, који на директан начин утичу на задовољство становништва и представљају предуслов одрживости. Посебно место заузима анализа политичке (не)одговорности властодржаца за поједине круцијалне урбанистичке проблеме и покушај изналажења одговора за апатичност грађана. На крају, на основу постојећих планских докумената за развој инфраструктуре, представљена је урбанистичка слика овог града у годинама које долазе.

кључне речи:

Референце

  • Вујовић Сретен, Петровић Мина, “Главни актери и битне промене у постсоцијалистичком урбаном развоју Београда”, У: Друштво у превирању, (ур.) Томановић, С. Београд, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, 2006.
  • Ђорђевић, Снежана, Анализа јавних политика, Чигоја штампа, Београд, 2009.
  • Ђорђевић, Снежана, Власти у акцији – свет јавних услуга, Чигоја штампа, Београд, 2008.
  • Ђорђевић, Снежана, Савремене урбане студије – предузетнички, креативни, демократски градови, Чигоја штампа, Београд 2012.
  • Мојовић Ђ., Чарнојевић В., Станковић Ж., Локална стамбена политика : основне информације и могућности развоја јавне интервенције у области становања у градовима, C-Print, Београд, 2009.
  • Милутиновић, Слободан, Политике одрживог развоја, Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш, 2009.
  • Станчетић, Веран, Реформа јавне управе – ка новој јавној управи, Чигоја штампа, Београд, 2015.
  • Петровић, Мина, Социологија становања: стамбена политика: изазови и могућности, Београд, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, Београд, 2004.
  • Peter, John, Analyzing Public Policy (Second edition), Routledge, 2012.
  • Закон о планирању и изградњи, (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019)
  • Закон о локалној самоуправи Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47*2018)
  • Закон о заштити животне средине Службени гласник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018 – др. закон)
  • Измена Плана генералне регулације градског подручја Општине Прибој
  • https://urbel.com/
  • http://www.apps.org.rs/
  • priboj.rs/
периодика Политичка ревија 4/2019 4/2019 УДК 711.4(497.11 Priboj) 251-269
ç