Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИКА ОДБРАНЕ КАО ЕЛЕМЕНТ ПОЛИТИКЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Република Србија је пре свега десетак година, стицајем разних околности, обновила статус самосталне државе. Претходних осамдесетосам година је била у саставу неког облика заједничке државе. У том периоду највећи део питања одбране је био решаван на том „савезном“ нивоу. После 2006. године, када је обновљена самосталност, Република Србија је предузела низ неопходних мера како би на прави начин решавала питања одбране, што је незаобилазна обавеза за сваку државу која жели да конституише потребне елементе свог система. У том смислу, посебно су била значајна следећа питања: доношење политичких, стратегијско – доктринарних и нормативних докумената; решавање неких кључних организационих питања, од нивоа Народне скупштине, председника Републике и Владе, па и на другим нижим нивоима; конституисање система одбране и комплетно преузимање оперативног командовања са Војском Србије; кадровска и материјална консолидација система одбране и др. Значајан део ових и других послова обављен је успешно. Међутим, система одбране и Војска Србије су „живи“ организми, стално се мењају разни спољни и унутрашњи чиниоци који утичу на одбрану земље, што захтева потребу непрекидне доградње те изузетно важне функције сваке одговорне државе.

кључне речи:

Референце

  1. Бела књига одбране Републике Србије, МО, Медија центар Одбрана, Београд, 2010.
  2. Бјелајац, Миле, Дипломатија и војска, Медија центар Одбрана и Академија за дипломатију и безбедност, Београд, 2010.
  3. Гаћиновић, Радослав, Безбедносна функција државе, ИПС, Београд, 2012.
  4. Гаћиновић, Радослав, Насиље у Југославији, ЕВРО, Београд, 2002.
  5. Закон о Војсци Југославије, ВИНЦ, Београд, 1993.
  6. Закон о Војсци Србије, Службени гласник РС, број 116/07.
  7. Закон о министарствима, Службени гласник РС, број 43/07.
  8. Закон о одбрани Републике Србије, Службени гласник РС, број 116/07.
  9. Закон о одбрани СРЈ, ВИНЦ, Београд, 1993.
  10. Закон о основама уређења служби безбедности, Службени гласник РС, број 116/07.
  11. Закон о председнику Републике, Службени гласник РС, број 111/07.
  12. Крга, Бранко, „Теоријско – методолошки аспекти изградње капацитета система националне безбедности“, Зборник радова Србија – изградња капацитета система националне безбедности, ур. Радослав Гаћиновић, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  13. Савић, Андреја и Машуловић, Иван, Системи националне безбедности, Бар, 2010.
  14. Савић, Андреја и Стајић, Љубомир, Основи цивилне безбедности, Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад, 2006.
  15. Стајић, Љубомир и Гаћиновић, Радослав, Увод у студије безбедности, ДП, Београд, 2007.
  16. Стајић, Љубомир и Лазић, Радојица: Увод у националну безбедност, Академија за националну безбедност и Службени гласник, Београд, 2015.
  17. Стојковић, Биљана: Безбедност као предуслов развоја, Задужбина Андрејевић, Београд, 2014.
  18. Стратегија националне безбедности Републике Србије, Службени гласник Републике Србије број 28/2009, Београд, 2009.
  19. Стратегија одбране Републике Србије, Службени гласник РС, број 88/09, Београд, 2009.
  20. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, број 98/06.
  21. Уставна повеља ДЗ СЦГ, Сл. лист СЦГ, бр. 1/03.
  22. Хантингтон, Семјуел: Војник и држава, Центар за студије Југоисточне Европе ФПН, Дипломатска академија, Београд, 2004.

   

периодика Политика националне безбедности 2/2016 УДК: 355.02(497.11) 47-66
ç