Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА ПОЛИТИКЕ

ПОЛИТИКА КАО МОЋ КОД МАКИЈАВЕЛИЈА И НИЧЕА

Сажетак

Аутор у раду полази од питања да ли данас у доба универзалних слобода и једнакости, изграђене демократске институције стварно осигуравају праведност, слободу и једнакост или имамо онолико права колико имамо моћи? На темељу таквог става значај истраживања се базира на тези да се иза великих слободарских идеја, идеје доминације у политици која није остварење слободе него остварење моћи. У раду се на примјерима ставова Макијавелија и Ничеа показује перспектива сагледавања политике као моћи, методом успоредне анализе. За Макијавелија, Чезаре Борџија посједује врлину коју карактеризира храброст, одважност и снага за промјене, док Ниче сматра да Наполеон има „активну снагу“, способност за умјетност насиља и организирања које су потребне у изградњи државе. Њихов циљ је обнова, супротно декадентној теорији једнакости и моралности сажаљења, политичких теорија и државног устројства које су утемељене на патосу дистанце и поретку по ранговима. Циљ рада је показати како виши човјек или владар може исказати своју иморалну моћ без ограничења у политичком оквиру и ако имају довољно снаге држава је примарно инструмент њихове моћи то јер је воља ка моћи темељ филозофије политике.

кључне речи:

Референце

  1. Ansell Pearson, Keith: An Introduction to Nietzsche as Political Thinker: The Per­fect Nihilist, Cambridge University Press, 1991.
  2. Arendt, Hannah: The Human Condition, Chicago and London: The University of Chicago Press, Chicago, 1989.
  3. Berlin, Isaija: Protiv struje, Zajednica književnika, Bloominton, 1949.
  4. Fuko, Mišel: Moć/Znanje: odabrani spisi i razgovori 1972-1977., Mediterran pu­blishing, Novi Sad, 2012.
  5. Garin, Eugenio: L’umanesimo italiano, Laterza, Bari, 1984.
  6. Glenn, Paul: „Nietzsche’s Napoleon: The Higher Man as Political Actor“, The Re­view of Politics, 63/1, Winter, 2001, p.129-158.
  7. Kaufmann, Walter: Nietzsche: Philosopher, Psihologist, Anarhist, University Press of Princeton, Princeton, 1974.
  8. Machiavelli, Niccolo: Rasprave o prvoj dekadi Tita Livija u: Izabrano djelo I, Glo­bus, Zagreb, 1985.
  9. Makijaveli, Nikolo: Vladalac, Ušće, Beograd, 2004.
  10. Mansfield, Harvey: Machiavelli’s Virtue, University of Chicago Press, Chicago, 1996
  11. Niče, Fridrih: Sumrak idola, Grafos, Београд, 1977.
  12. Niče, Fridrih: Ecce hommo, Grafos, Beograd, 1980.
  13. Niče, Fridrih: Geneologija morala, Grafos, Beograd, 1983
  14. Niče, Fridrih: Vesela nauka, Grafos, Beograd, 1984.
  15. Nietzsche, Friedrich: Volja za moć, Mladost, Zagreb, 1988.
  16. Niče, Fridrih: S onu stranu dobra i zla, Beograd, Grafos, 1994.
  17. Niče, Fridrih: Ljudsko, suviše ljudsko, Dereta, Beograd, 2005.
  18. Niče, Fridrih: Antikrist, Grafički atelje, „Kum“, Beograd, 2011.
  19. Strauss, Leo: Thoughts on Machiavelli, The University of Chicago Press, Chicago, 1958.
  20. Straus, Leo: „Ojavnom dobru“, Delo, Ljubljana, br. 2, 1983.
  21. Strauss, Leo: „Machiavelli“, in: History of Political Philosophy, (ed) Leo Strauss and Joseph Cropsey, The University of Chicago Press, Chicago, 1987.
  22. Vacano, van Diego: The Art of Power: Machiavelli, Nietzsche and the Making of Aesthetic Political Theory, Lexington Books, Lanham, Maryland, 2007.
  23. Viroli, Maurizio: „Machiavelli and the republican idea of politics“, u: Machiavelli and Republicanism, (ed) G.Bock, Q. Skinner and M. Viroli, Cambridge Uni­versity Press, Cambridge, 1993.
  24. Viroli, Maurizio: Niccolo’s Smi­le. A Biography of Machiavelli, Ferrar, Straus and Giraux, New York, 2000.
  25. White Alan: Within Nietzsche’s Labyrint, Routledge, New York, 1990.
периодика Српска политичка мисао 2/2013 УДК 321.01 11-29
ç