Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ПОЛИТИКА АЗИЛА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Сажетак

Предмет овог рада јесте еволуција политике азила у Европској унији. Циљ рада јесте да укаже на значај који политит азила има у области слободе, безбедности и правде. Суштинска претпоставка од које полази аутор јесте да повећање броја тражиоца азила пресудно условљава развој политике азила. Користећи компаративно-дескриптивну методу, заједно са ана­лизом садржаја, аутор покушава да одговори на следећа питања:

 • како се развијала политика азила
 • које су то околности условиле њенo пребацивање на комунитарни ниво
 • шта све треба урадити како би се формирао заједнички систем европског азила

кључне речи:

Референце

  1. Милутин Јањевић, „Трећи стуб Европске уније Сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова“, Службени лист СЦГ, Београд, 2003.
  2. Милутин Јањевић, „Устав Европе“, Службени лист Републике Србије, Београд, 2005.
  3. Душко Лопандић, Милутин Јањевић, „Уговор о Европској унији – од Рима до Мастрихта“, Међународна политика и Факултет политичких наука, Београд, 1995.
  4. Смиља Аврамов, Миленко Крећа, „Међународно јавно право“, Савремена администрација, Београд, 2001.
  5. Convention determinig the state responsible for examining applications for asylum lodged in one of the Member States of the European Commu­nities Dublin Convention, OJ C 254 of 19.8.1997
  6. Council Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of Eurodac for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention, OJ L 316 of 15.12.2000
  7. Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003. laying down minimum standards for the reception of asylum seekers, OJ L 31 of 06.02.03.
  8. Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third-country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international pro­tection and the content of the protection granted, OJ L 304 of 30. 09. 2004.
  9. Green Paper of 6 June 2007 on the future common European asylum sys­tem COM (2007) 301
  10. Report from the Commission to the Council and European parliament on the application of the Directive 2003/9/EC laying down minimum stan­dards for the reception of asylum seekers, OJ C 55 of 28.02. 2008
  11. Franco Frattini European Commissioner responsible for Justice, Fre­edom and security, “The future of European asylum policy”, SPEECH/07/684
  12. Wolfgang Bosswick, „Development of asylum policy in Germany”, Jour­nal of Refugee Studies, 1з, No 1, 2000
  13. Liza Schuster, „A comparative analysis of the asylum policy of seven European government”, Journal of Refugee Studies, Vol. 13, No 1, 2000
  14. Anita Bocker, Tetty Havinga, „Asylum applications: Patterns and trends and the effects of policy measures“, Journal of refugee studies, Vol. 11, No. 3, 1998
  15. Cristina Boswell, „The external dimension of EU immigration and asy­lum policy“, International Affairs, Vol. 79, No. 3, 2003
  16. Virginie Guiraudon, „European integration and migration policy: Verti­cal policy making as venue shopping”, Journal of common market studi­es, Vol. 38, No. 2, 2000
  17. The Treaty on European Union, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/n992M/htm/n992M.html, 31. 01.2010
  18. The Treaty of Amsterdam, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/n997D/htm/nhtml, 31.01.2010
  19. The Treaty of Lisbon, http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm, 31.01.2010
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 341.43(4-672EU) 357-374
ç