Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИЧКИ ВЕКТОР СОЦИЈАЛНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ

Сажетак

Приликом дефинисања концепта одрживог развоја Републике Србије прихваћено је најуже могуће тумачење његове социјалне димензије, па се самим тим није ни могло озбиљније размишљати о политичким векторима који утичу на усмеравање развоја. Због тога се у одређеном развоју ситуације доводи у питање не само економски раст, већ и безбедност државе или друштвених група. Несамосталност у политичким изборима и опредељењима има своју цену и узрокује конкретне последице. Зато је неопходно мењати приступ у дефинисању одрживог развоја и пројектовање сопствених циљева у складу са мултивекторским спољнополитичким тежњама, како би се потенцијалне последице умањиле, а одрживост дугорочног развоја постала реалнија. Рад се састоји из четири дела. Уводни део посвећен је разматрању појма развоја и критици везивања развојне парадигме за искључиво економски раст. У другом делу се објашњава концепт одрживог развоја и његова социјална димензија. Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије анализирана је у трећем делу, уз критички осврт на неусаглашеност са осталим стратешким документима и недоречености. Четврти део су закључна разматрања.

кључне речи:

Референце

  • Acemoglu, Daron and Robinson, James. 2012. Why Nations Fail. New York: Crown Publishing.
  • De Mesquita, Ethan Bueno. 2016. Political Economy for Public Policy. Princeton: Princenton University Press.
  • Jackson, Tim. 2009. Prosperity without growth? The transition to a sustainable economy. London: Sustainable Development Commission.
  • Kostić, Vladimir i Đorđević, Dina. 2019. „Male hidroelektrane: Biznis protiv prirode“. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, 3. jul 2019: https://www.cins.rs/male-hidroelektrane-biznis-protiv-prirode/, 12. 12. 2020.
  • Kothari, Uma (ed.). 2019. A Radical History of Development Studies: Individuals, Institutions and Ideologies. London: Zed Books.
  • Marois, Thomas and Pradella, Lucia. 2015. „Polarising Development – Introducing Alternatives to Neoliberalism and the Crisis“, In: Lucia Pradella, Thomas Marois (eds.), Polarizing Development: Alternatives to Neoliberalism and the Crisis, 1-12. London: Pluto Press.
  • Национална стратегија одрживог развоја. 2008. Београд: Влада Републике Србије.
  • Оцић, Часлав (ур.). 2014. Могуће стратегије развоја Србије. Економски зборник САНУ, Књига XIII. Београд: Српска академија наука и уметности.
  • Perez-Carmona, Alexander. 2013. „Growth: A Discussion of the Margins of Economic and Ecological Thought”, In: Louis Meuleman (еd.), Transgovernance. Advancing Sustainability Governance, 83-161. Heildeberg: Springer.
  • World Commission on Environment and Development, 1987. Our Common Future. New York: UN: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf, 12. 12. 2020.
периодика Политика националне безбедности 1/2021 1/2021 УДК: 502.131.1:316.334.5(497.11) 167-179
ç