Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ АКТЕРИ, ЈАВНОСТ И ДЕМОКРАТСКА ТРАНСФОРМАЦИЈА

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ЕКОНОМСКИ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗAМ

Сажетак

Савремено политичко и економско окружење, у условима растуће глобализације, представља озбиљан изазов традиционалном профилисању политичких партија у односу на економску сло­боду и интервенције у привреди. Уврежено је мишљење да је левица склонија директном уплитању у привредне токове, снажнијој редистрибутивној политици и реформама него што је десница, за коју се сматра да више уважава самостално деловање тржишних закона, трговинску либерализацију, итд. Као прво, рад је имао за циљ да представи еволуцију ставова и политике појединих влада према интервенцији у привреди, у периоду 1995-2007. година. Затим, на бази оваквог упоредног прегледа, циљ нам је био да анализирамо резултате примењиване политике у домену слободног тржишта. Коначно, циљ нам је био и да у одређеној мери идентификујемо сличности и разлике левице и деснице у њиховом при­ступу економској слободи, те да се резултати упореде са или супротставе класичним парадигмама које се користе у идеолошким поделама партија. Резултати истраживања указују на чињеницу да је све мање важно како је администрација идеолошки профилисана/позиционирана већ у којој мери она може дати позитивне резул­тате у погледу економског развоја и одрживе конкурентске позиције домаће привреде на међународном плану.

кључне речи:

Референце

  1. Abelson, D. E. Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes, Second Edition, Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2009.
  2. Armingeon, K., Potolidis, P., Gerber M., i Ph. Leimgruber, Comparative Political Data Set 1960-2007. Berne: Institute of Political Science, University of Berne, 2009.
  3. Benoit, K. and Laver M. Party Politics in Modern Democracies, Routledge, Lon­don, 2006.
  4. Blattberg, Patriotic Elaborations: Essays in Practical Philosophy, Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2009.
  5. Bobbio, N. Left and Right: The Significance of a Political Distinction, University of Chicago Press, Chicago,1996.
  6. Boix, C. Political Parties, Growth and Equality: Conservative and Social Democ­ratic Strategies in the World Economy, Cambridge University Press, Cambrid­ge, 1998.
  7. Цветићанин, Н, Епоха с оне стране левице и деснице; о левици, десници и центру у политичком пољу Европе, о грађанском и антиграђанском схватању политике, о постидеолошкој политици у 21. веку, Службени гласник: Институт друштвених наука, Београд, 2008.
  8. Davis, W. „Partisanship and Central Bank Independence: Is There a policy-Ide­ology Trade-Off?“ Southern Political Science Association Annual Meeting, New Orleans, 2007.
  9. Diamond, L, Gunther R, Political parties and democracy, Johns Hopkins Univer­sity Press, Baltimore, 2001.
  10. Downs, A. An Economic Theory of Political Action in a Democracy. Journal of Political Economy, 65(2), 1957.
  11. Duverger, M, Political parties, their organization and activity in the modern state, Methuen, London, 1972.
  12. Џелетовић, М. и М. Милошевић, „Неадекватно вођење монетарне политике ФЕД-а као један од узрока настанка светске финансијске кризе“, Пословна економија, Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица, 7(2), 489­-516,
  13. Faye, Ј. Le siecle des ideologies, Arman Colin, Paris, 1996.
  14. Garrett, G. Partisan Politics in the Global Economy, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
  15. Gerring, J. Party ideologies in America, 1828 1996, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2001.
  16. Giddens, Beyond the Left and the Right: the future of radical politics, Stanford University Press, Stanford, 1994.
  17. Гоати, В. Политичке партије и партијски системи, Факултет политичких на­ука, Универзитет Црне Горе, Подгорица, 2008.
  18. Гоати, В, Савремене политичке партије: компаративна анализа, допуњено издање, Истраживачки центар ССО, Београд, 1984.
  19. Haupt, B. „Parties’ Responses to Economic Globalization: What is Left for the Left and Right for the Right?“ Party Politics, (16): 1, 2010.
  20. Horino, I. „Partisanship, Factor Endowment, and Economic Openness in 21 OECD Countries: Examining Domestic Sources for Interdependence“. International Studies Association Convention, San Francisco, 2008.
  21. Janda, K. Comparative Political Parties: Research and Theory, u A. W. Finifter (Ed.). Political Science: The State of the Discipline. American Political Scien­ce Association, Washington D.C. 1998.
  22. Kim, A., Markheim, D., Roberts, J. and C. Walsh, 2010 Index of Economic Free­dom. The Heritage Foundation. Washington, 2009.
  23. Laissez Faire Olympics Special Report, Left Business Observer, http://www.leftbusinessobserver.com/FreedomIndex.html. [10. 09. 2010].
  24. Laponce, J. A. The Government of the Fifth Republic: French political parties and the constitution, University of California Press, Berkeley, 1961.
  25. Лукић, Р. Д, Политичке странке, Научна књига, Београд, 1981.
  26. Mатић, П. „Политичке партије и европски избори“, Политичка ревија, 7(4), 2008, стр. 1067-1086.
  27. Milner, H, B. “Judkins, Partisanship, Trade Policy, and Globalization: Is There a Left-Right Divide on Trade Policy?” International Studies Quarterly 48 (1),
  28. Nelson, S. i Way, “Party Crashers: The Determinants of Left Party Ideological Shift in Wealthy Democracies”, draft, paper prepared for the annual meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, 2007.
  29. Sachs, J. The End of Poverty, Penguin Books, New York, 2005.
  30. Sartori, G. Parties and party systems: a frameworkfor analysis, ECPR, Colchester, 2005.
  31. Симеуновић, Д. Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  32. Симеуновић, Д. Нација и глобализација, Зограф, Ниш, 2009.
  33. Стојановић, Ђ. „Различити теоретски приступи концепту глобалног цивилног друштва.“ Српска политичка мисао, 28(2), 2010, стр. 53-82.
  34. Wölfl, А., Wanner, I., Kozluk T. и G. Nicoletti, Ten Years of Product Market Re­form in OECD Countries Insights from a Revised PMR Indicator. Economics Department Working Papers No.695, Vienna: OECD, 2009
периодика Српска политичка мисао 1/2011 УДК: 338.242.4:329 39-74
ç