Изабери језик:
Тема броја

МЕДИЈИ И КОМУНИКАЦИЈЕ

ПОЛИТИЧКА ПРОПАГАНДА: РАЗЛИЧИТА СХВАТАЊА ПОЈМА И ФУНКЦИЈЕ

Сажетак

Циљ овог рада јесте да се одбацивање општег појма “политичка пропаганда” у савременој западној литератури и његово разликовање у односу на појмове „политичка персуазија“, „информативна полити­ка“, „оглашавање“, „политички маркетинг“, „јавна дипломатија“ и др. размотре са теоријског становишта, односно да се дâ научно објашњење установљених разлика о природи, односно садржају и обиму ових појмова. Аутор рада настоји да утврди да ли је теоријски утемељено разграничење појма “политич­ка пропаганда” од других појмова којима се замењује, којима се апсолутизују разлике између ових појмова и они успостављају као посебни ентитети, а што онда резултира и одбацивањем појма “политичка про­паганда”.

 

кључне речи:

Референце

  1. Bernays, Edward, „Manipulating Public Opinion: The Why and How“, American Journal of Sociology, Volume 33, Issue 6, The University of Chicago Press, 1928.
  2. Brahm, Eric, „Propaganda“ на web sajtu beyondintractability.org, 2007.
  3. Ellul, Jacques, Propaganda: The Formation of Men ’s Attitudes, Vintage Books, New York, 1973.
  4. O’Keefe, Daniel, J., Persuasion: Theory and Research, Newbury Park, CA: Sage, 1990.
  5. O’Shaughnessy, Nicholas, Henneberg, Stephan, C. M., „Introduction“ у The Idea of Political Marketing, Greenwood Publishing Group, Inc., 2002.
  6. Perloff, Richard, M., The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the 21st Century, Lawrence Eribaum Associates, Inc., Publis­hers, New Jersey, 2003.
  7. Ross, Cristopher, „Pillars of public diplomacy“, Phil Taylor’s Website, ics.leeds.ac.uk, 2009.
  8. Scammell, Margaret, „Political Marketing: Lessons for Political Scien­ce“, Political Studies Association, XLVII, Blackwell Publishers, 1999.
  9. Slavujević, Zoran, Politički marketing, Fakultet političkih nauka, Beo­grad, 2005.
  10. Snow, Nancy, Information War: American Propaganda, Free Speech and Opinion Control Since 9-11, Seven Stories Press, New York, 2003.
  11. Sproule, James, M., Propaganda and Democracy: The American Experi­ence of Media and Mass Persuasion, Cambridge University Press, 1997.
  12. Taylor, Philip, M., British Propaganda in the 20th Century: Selling De­mocracy, Edinburgh University Press, 1999.
  13. Walton, Dоuglas, „What Is Propaganda, and What Exactly Is Wrong with It?“, Public Affairs Quarterly, 11, № 4, 1997.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 32.019.5 491-510
ç