Изабери језик:
Тема броја

САДРЖАЈ

ПОЈАМ И ВРСТЕ РЕГИОНА, РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ И РЕГИОНАЛНИХ ДРЖАВА

Сажетак

Предмет истраживања представља анализа три сродна, али различита теоријска појма – региона, регионализације и регионалне државе, с обзиром да се у практичној, па чак и научној употреби, они неретко погрешно употребљавају или чак поистовећују. Циљ истраживања је, дакле, не само објашњење садржајних и суштинских разлика између њих, већ и раслојавање истих у различите подврсте, указујући на то да су и регион и регионализација и регионална држава вишезначне одреднице. Резултати истраживања показују да постоје различите класификације и тачке гледишта везане за ове теоријске појмове, посебно када је реч о моделу регионалне државе, односно његовој природи и примерима исте у пракси. Закључно, истичемо да у последњих десетак година српској политикологији и правним наукама недостају научне монографије и чланци посвећени овој тематици, а што је у раскораку са објективним потребама наше науке с обзиром на њихов практични значај у Србији у условима израженог неравномерног регионалног развоја. У истраживању смо се користили методом анализе садржаја, компаративном методом и методом студије случаја.

кључне речи:

Референце

  • Вацић, Зоран; Мијатовић, Бошко; Симић, Александар и Радовић, Зорица. 2003.             Регионализација Србије.  Београд: Центар за либерално-демократске студије.
  • Јовичић, Миодраг. 1996. Регионална држава, уставноправна студија. Београд: Вајат.
  • Ковачевић, Бојан. 2009. Место и улога региона у политичком и економском систему         Европске уније. Београд: Завод за уџбенике.
  • Михајловић, Владан. 2010. ,,Регионална држава (демократија) као модел ефикасне и     успешне децентрализације власти.“ 6. Научни скуп са међународним учешћем       Синергија 2010, 408–414, Бијељина: Универзитет Синергија.
  • Поповић, Милијан. 2003. ,,Србија као регионална држава.“ Зборник радова Правног          факултета у Новом Саду 37 (3): 9–42.
  • Станковић, Марко. 2015. Локална самоуправа у Србији. Београд: Правни факултет        Универзитета у Београду.
  • Степанов, Радивој и Лазар, Жолт. 2002. ,,Савремене концепције регионализма и проблем          статуса Војводине.“ Социолошки преглед 36 (1-2): 129–145.              doi: 10.5937/socpreg0201129S.
  • Степић, Миломир. 2012. ,,Србија као регионална држава.“ Национални интерес 14 (2): 9–        39. doi: 0.22182/ni.1422012.1.
  • Шупут, Дејан. 2011. „Регионализација у Европи – нема јединственог модела.“ Нова српска   политичка мисао фебруар 2011: 1–4.
  • Čehulić Vukadinović, Lidija i Aulić, Ljiljana. 2012. „Regionalna politika Evropske unije.“ Svarog 4: 69–82. doi: 10.7215/SVR1204069V.
  • Đorđević, Snežana. 2006. „Strateški razvoj i kreiranje politika u lokalnoj zajednici.“ U Evropske         strategije i politike u lokalnoj zajednici. Zbirka tekstova sa programa za odbornike iz    opština Zlatiborskog okruga, ur. Nataša Vučković i Svetlana Vukomanović, 49–64.            Beograd: Fond Centar za demokratiju.
  • Đorđević, Snežana. 2008. “Evropski standardi u oblasti lokalnе samoupravе – dometi reforme u        Srbiji.” U Decentralizacija u kontekstu novog Ustava Srbije i EU integracija, 89–115.   Novi Sad:  Centar za regionalizam.
  • Đorđević, Snežana. 2009. Priručnik za moderno upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem.        Beograd: Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa.
  • Đorđević, Snežana. 2012a. ,,Modeli regionalizacije za Srbiju.” U Nove regionalne politike i          evropska iskustva, ur. Mijat Damjanović, 301–320. Beograd: Megatrend univerzitet.
  • Đorđević, Snežana. 2012b. „Funkcionisanje sistema lokalne samouprave u Srbiji,“ U             Alternativna nacionalna strategija decentralizacije, ur. Jelena Perković, 81–108. Novi        Sad: Centar za regionalizam.
  • Đorđević, Snežana. 2014. Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja. Beograd: UNOPS.
  • European Commission for Democracy and Through Law (Venice Commission), No. 19, Federal      and Regional States, 1997.
  • Fawcett, Louise. 2012. “The History and Concept of Regionalism.“ ESIL Conference Paper Series 2 (1): 1–17. https://ssrn.com/abstract=2193746.
  • Haesbaert, Rogério. 2010. “Región, regionalización y regionalidad: cuestiones contemporáneas.”       ANTARES 3: 2–24. ISSN 1984-1921.
  • Komšić, Jovan. 2007. Principi evropskog regionalizma. Novi Sad: Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Evrope – Philia.
  • Lilić, Stevan. 2009. ,,Regionalizam, EU i pravni okviri regionalizacije Srbije.” Časopis za pravo i        ekonomiju evropskih integracija 1 (2): 7–21. UDK 342.25(4+497.11);332.14(4+497.11).
  • Liviu, Andrei. 2016. “Regionalism, Regionalization and Regional Development.“ Academic        Journal of Economic Studies 2 (97): 96–101. ISSN 2393-4913, ISSN On-line 2457-5836
  • Lončar, Zoran. 2009. ,,Nastanak i razvoj ideje o regionalizaciji Srbije.“ Zbornik radova Pravnog          fakulteta u Novom Sadu 2: 333–344.
  • Magel, Holger. 2011. “Governance and Regionalization: New Paradigms for Transparent Politics    and Accountable Civic Engagement.” FIG WW Marrakech: 1–17.
  • Maldini, Pero. 2014. ,,Politički i administrativni aspekti regije: regionalizam, regionalizacija i          regionalna politika,“ U Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, ur. Vesna Vrtiprah, 125–153.      Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku.
  • Marković, Ratko. 2014. „Devolucija u Ujedinjenom Kraljevstvu.“ Anali Pravnog fakulteta u       Beogradu 62 (2): 5–30. doi: 10.5937/AnaliPFB1402005M.
  • McGarry, John and O’Leary, Brendan. 1994. “The Political Regulation of National and Ethnic Conflict.“ Parliamentary Affairs 47 (1): 94–115.
  • Mircea, Jorj. 2015. “The Model of the Regionalization in Certain States of the European Union.”       National Strategies Observer 2 (2): 114–123. https://ssrn.com/abstract=2787757.
  • Mirić, Ognjen. 2009. Regionalna politika Evropske unije kao motor ekonomskog razvoja.           Beograd: Evropski pokret u Srbiji.
  • Ohmae, Kenichi. 1993. “The Rise of the Regional State.“ Foreign Affairs 72 (2): 78–87.
  • Pajvančić, Marijana. 2009. Ustavni okvir regionalne države – primer Srbije. Novi Sad: Centar za         regionalizam.
  • Perović, Bojana. 2010. ,,Ustavno ustrojstvo regionalne države u Španiji.“ Međunarodni problemi          3: 489–530. UDK: 321.01(460).
  • Rapaić, Stevan I. 2016. ,,Uloga stranih direktnih investicija u lokalnom ekonomskom razvoju u         Republici Srbiji (2001-2013).” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Fakultet     političkih nauka.
  • Sodža, Edvard V. 2013. Postmoderne geografije: reafirmacija prostora u kritičkoj socijalnoj        teoriji. Beograd: Centar za medije i komunikacije i Fakultet za medije i komunikacije.
  • Stančetić, Veran. 2009. Region kao razvojna perspektiva u Evropskoj uniji. Beograd: Službeni          glasnik.
  • Stančetić, Veran. 2012. ,,Vrste i tipovi regionalizacije.“ U Nove regionalne politike i evropska          iskustva, ur. Mijat Damnjanović, 285–299. Beograd: Megatrend univerzitet.
  • Vasović, Vučina. 2006. Savremene demokratije. Tom I. Beograd: JP Službeni glasnik.
  • Wang, Hongyu. 2013. “Comparative Regionalization: EU Model and East Asia’s Practice for     Regional Integration.” Journal of Global Policy and Governance 2: 245–253.         https://doi.org/10.1007/s40320-013-0040-5.
  • Župljanić, Milica. 2012. ,,Pojam regionalne države.“ Oditor 3: 4–11.
периодика Администрација и јавне политике 2/2022 2/2022 УДК 342.25(497.11) 342.25(100) 27-47
ç