Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОГЛЕД НА СПОЉНОПОЛИТИЧКУ ПОЗИЦИЈУ НЕМАЧКОГ ЦАРСТВА ИЗ УГЛА ИСТОРИЈЕ СОЦИОЛОШКИХ ТЕОРИЈА: МАКС ВЕБЕР О МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

Сажетак

У раду ће бити приказан поглед једног од најутицајнијих социолога с краја деветнаестог и почетка двадесетог века, Макса Вебера, на спољнополитичке односе Другог рајха са Русијом, Пољском, Аустроугарском, Француском, Енглеском али и са „болесником са Босфора”. Користећи се компарацијом његових научних преокупација и (релативно) објективних закључака у научним студијама са порукама које је пласирао у политичким говорима даћемо један нови поглед на дуализам Веберове биографије; у домаћој стручној и широј јавности он је најпре познат као научник а тек онда као политички делатник, међутим, Вебер је био веома заинтересован за развој немачког друштва, како на унутрашњеполитичком тако и на спољнополитичком плану. У овом раду расветлићемо управо тај други аспект. Такође, анализом Веберовог виђења политичког превирања у периоду између Бизмаркове владавине и владавине Вилхелма Другог, добићемо и један занимљив поглед „изнутра” на ситуацију у Немачком царству непосредно пре и за време Првог светског рата. Веберова спољнополитичка анализа занимљива је управо због тога што у себи сублимира и холистички научни приступ (он је повезивао историјске процесе, културе, религије и традиције са војним капацитетима, степеном економског развитка и геополитичким положајем), али и један ангажовани и прилично реалистичан поглед на тренутну ситуацију од стране веома активног политичког актера.

кључне речи:

Референце

  1. Ајзенхамер Владимир, Јовановић Наташа, „Анализа демократичности парламентарних избора у Републици Турској 2015. године са освртом на генезу изборног процеса”, Српска политичка мисао. Вол. 49, Год. 22, Бр. 3/2015, стр. 189-209.
  2. Вебер Макс, Привреда и друштво, књ.1, Просвета, Београд, 1976.
  3. Јовановић Наташа, „Веберово схватање концепта индивидуализма као основ компаративне анализе религијских система: пример протестантизма и ислама”, Српска политичка мисао, Вол. 54, Год. 23, Бр. 4/2016, стр. 451-471.
  4. Јовановић Наташа, „Настанак ислама кроз теоријску призму Макса Вебера (улога просторног контекста и друштвених актера и слојева у процесу дефинисања и експанзије исламске религије)”, Социолошки преглед, Вол. 50, Но. 1, год. 2016, стр. 91-117.
  5. Симић Драган Р. „Још једанпут о ʼЧетири велике дебате’ (Цртице из историје науке о међународним односима)”, Политичка ревија, Вол. 18, Год. 20, Но. 4, 2008, стр. 1465-1484.
  6. Curtis Michael, Orientalism and Islam: European Thinkers on Oriental Despotism in the Middle East and India, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
  7. Đurić Mihailo, Sociologija Maksa Vebera, Matica Hrvatska, Zagreb, 1964.
  8. Eliaeson Sven, “Constitutional Caesarism: Weber’s politics in their German context” in: The Cambridge Companion to Weber, (ed. Stephen Turner), Cambridge University Press, New York, стр. 131-148.
  9. Farris Sarah, Max Weber’s Theory of Personality: Individuation, Politics and Orientalism in the Sociology of Religion, Brill, Leiden, Boston, 2013.
  10. Hajns Folker, Uvod u Maksa Vebera, Biblioteka XX vek, Beograd, 2011.
  11. Hopkirk Peter, On Secret Service East of Constantinople: The Plot to Bring Down the British Empire, Hodder & Stoughton General Division, London, 2006.
  12. Hull Isabel, “Military culture, Wilhelm II, and the end of the monarchy in the First World War”, in: The Kaiser – New Research on Wilhelm II’s role in Imperial Germany (eds. Annika Mombauer; Wilhem Deist), Cambridge University Press, Cambridge, 2004, стр. 235-258.
  13. Jovanović Nataša, Mentus Vladimir, “Classical roots of contemporary understanding of Islam as religion of warriors – the implications of Weber’s interpretation of Islamic dogma” in: Religion in Contemporary Society (eds. Mirko Blagojević; Zlatko Matić), Institute of Social Sciences, Belgrade, Department of Education and Culture, Serbian Orthodox Diocese of Branicevo, Pozarevac 2017, стр. 213-228.
  14. Kisindžer Henri, Diplomatija, Club Plus, Beograd, 2011.
  15. Miršajmer Džon, Tragedija politike velikih sila, Udruženje za studije SAD u Srbiji, Čigoja štampa, Beograd, 2017.
  16. Molnar Aleksandar, Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi. knj. 3, Samizdat B92, Beograd, 2002.
  17. Mommsen Wolfgang, Max Weber and German Politics 1980-1920, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1984.
  18. Mommsen Wolfgang, “Max Weber and the Regeneration of Russia”, The Journal of Modern History, The University of Chicago Press, Chicago, No. 69/1/1997, стр. 364-383.
  19. Radkau Joachim, Max Weber: A Biography, Polity, Cambridge, 2009.
  20. Roth Guenther, “History and sociology in the work of Max Weber”, British Journal of Sociology, Vol. 27. No. 3, 1976, стр. 306-318.
  21. Said Edvard, Orijentalizam, Biblioteka XX vek, Beograd, 2008.
  22. Salvatore Armando, “Beyond Orientalism? Max Weber and the Displacements of ‘Essentialism’ in the Study of Islam”, Arabica. Vol. 43, No. 3, 1996, стр. 457-485.
  23. Wolfgang Schluchter “Weber’s Sociology of Rationalism and Typology of Religious Rejections of the World”, in Max Weber Rationality and Modernity (eds. Scott Lash; Sam Whimster), Routledge, London and New York, 1987, стр. 92-118.
  24. Turner Bryan, Max Weber Classic Monographs. Volume VII: Weber and Islam, Routledge, London and New York, 1998.
  25. Veblen Thorstein, Imperial Germany and the Industrial Revolution, Batoche Books, Kitchener, 2003.
  26. Veber Maks, Politički spisi, Filip Višnjić, Službeni glasnik, Beograd, 2006.
  27. Veber Maks, Protestantska etika i duh kapitalizma, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2011.
  28. Weber Max, “Max Weber on Church, Sect, and Mysticism”, Sociological Analysis, Vol. 34, No. 2, 1973, стр. 140-149.
  29. Weber Max, Metodologija društvenih nauka, Globus, Zagreb, 1989.
  30. Zimmerman Andrew, “What Do You Really Want in German East Africa, Herr Professor?’ Counterinsurgency and the Science Effect in Colonial Tanzania”, Comarative Studies in Society and History. Vol. 48, No. 2, 2006, 419-461.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 327(430)“18/19“:316 Weber M 155-176
ç