Изабери језик:
Тема броја

СРПСКЕ ТЕМЕ

ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ ПРИЈАТЕЉСТВА КАО ОБЛИК ОСТВАРИВАЊА ПАРЛАМЕНТАРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

У раду ћемо истражити нормативни оквир, начине формирања и основне постулате функционисања посланичких група пријатељства у оквиру Народне скупштине Републике Србије. Иако дуго присутан у нашем парламентарном животу, и иако је у последњих неколико сазива формиран значајан број група пријатељства у чијем раду, макар формално, учествује несразмерно велики број посланика, стиче се утисак да овај механизам парламентарне дипломатије често не испуњава своју основну сврху остваривања и побољшања односа са другим парламентима и страним државама. Примарно, тема посланичких група пријатељства и уопште парламентарне дипломатије у Србији је оптерећена оптужбама о ангажману посланика из личног интереса, било да се ради о демонстрацији спољнополитичких преференција зарад материјалне или политичке користи, или да се ради о тзв. „парламентарном туризму“. Иако не можемо судити о личним мотивима чланова парламента, можемо анализирати неколико параметара на основу којих ћемо оценити рад група пријатељства: пре свега, ради се о нормативном оквиру њиховог рада (који ћемо компарирати са карактеристичним парламентима из региона и Европе); квантитативним подацима учешћа у раду посланичких група у оквиру Народне скупштине; и коначно, о резултатима оваквог ангажмана.

кључне речи:

Референце

  1. Веб сајт Народне скупштине Републике Србије, Посланичке групе пријатељства: http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/sastav/poslanicke-grupe-prijateljstva.903.html, 27/11/2016.
  2. Веб сајт немачког Бундестага, Vorstände der Parlamentariergruppen: http://www.bundestag.de/europa_internationales/parlamentariergruppen, 27/11/2016.
  3. Вељић, Зоран, Дипломатски протокол, Службени гласник, Београд , 2004.
  4. Закон о Народној скупштини, Службени гласник РС, 9/2010.
  5. Закон о председнику Републике, Службени гласник РС, 111/2007.
  6. Закон о спољним пословима, Службени гласник РС, 41/2009.
  7. Записник са 49. Седнице Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања одржане 21. маја 2015. године, бр. 06-2/231-15, Одбор за административно-буџетска и мандатно имунитетска питања, Народна скупштина Републике Србије, Београд, 21. мај 2015.
  8. Извештај о раду одбора Народне скупштине и запослених у сектору за законодавство службе Народне скупштине, Народна скупштина Републике Србије, Београд, 2014.
  9. Извештај о раду радних тела Народне скупштине и запослених у сектору за законодавство службе Народне скупштине, Народна скупштина Републике Србије, Београд, 2016.
  10. Извештај о раду службе Народне скупштине у периоду од 11. јуна 2008. до 13. марта 2012. године, Народна скупштина Републике Србије, Београд, 2012.
  11. Noulas, George, „The Role of Parliamentary Diplomacy in Foreign Policy“, Foreign Policy Journal, October 2011.
  12. Пословник Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник РС, 52/2010.
  13. Poslovnik Hrvatskoga sabora, Narodne novine, 81/13.
  14. Pravilnik o osnivanju i djelokrugu rada međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora za suradnju s predstavničkim tijelima drugih zemalja, Odbor za međuparlamentarnu suradnju, Hrvatski sabor, 04. 12. 2002.
  15. The German Bundestag and International Relations (ed. G. Rauer), Deutscher Bundestag, Berlin, 2006.
  16. Thompson, K. W., „The New Diplomacy and the Quest for Peace”, International Organization, Vol. 19, No. 3, 1965.
  17. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, 98/2006.
  18. Fiott, Daniel, „On the Value of Parliamentary Diplomacy“, Madariaga Paper, Vol. 4, No. 7, 2011.
  19. Friedman, Thomas L., The World is Flat – A Brief History of the Twenty-first Century, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2005.
  20. Weisglas, Frans W., de Boer, Gonnie, „Parliamentary Diplomacy“, The Hague Journal of Diplomacy, 2/2007.

   

периодика Политичка ревија 1/2017 УДК 342.536:341.7(497.11) 137-154
ç