Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ

ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИЛИВА СТРАНОГ КАПИТАЛА У СРБИЈУ

Сажетак

Ефекти глобалне економске кризе условили су смањење пословне ефикасности српских привредних субјеката и узлазног тренда прилива страних улагања. У том контек­сту потребно je створити подстицајне услове за стране инвестиције које треба да постану значајна детерминанта привредног раста и развоја Републике Србије. Будући да ефикасно функционисање и развој домаће привреде у условима кризе није могуће, између осталог, без страног капитала и окончања трансформације посрнулих предузећа, циљ рада je сагледавање потреба домаће привреде за страним капита­лом у циљу постизања конкурентности.

кључне речи:

Референце

  1. Богавац-Цветковић, Н., Капор, П. Међународно инвестирање, монографија, Мегатренд универзитет, Београд, 2012.
  2. Fischer Capital Account Liberalization and the Role of the IMF, in Should the IMF Pursue Capital-Account Con­vertibility? Essays in International Finance 207, Prince­ton, New Jersey, Princeton University, 1998.
  3. Цветковић, Н. Стратегија инвестиција предузећа, Ин­ститут економских наука, Београд, 2002.
  4. Ayhan M. Kose, Eswar Prasad, Kenneth Rogoff i Shang-Jin Wei Финансијска глобализација: Поповна процена, PANOECONOMICUS, 2009.
  5. Eichengreen, Barry Ј. Capital Account Liberalization: What Do Cross-Country Studies Tell Us? World Bank Econo­mic Review, Vol. 15, No. 3/2001, pp. 341-365.
  6. Stiglitz, J. Capital-Market Liberalization, Globalization, and the IMF, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 20, No. 1/2004, pp. 57-71.
  7. УНЦТАД Wopaà Инвестмент Репорт 2011: НонEqyumy Модес оф Интернатионал Продуцтион анд Девелопмент, Унитед Натионс Публицатион, №w Уорк & Генева, 2011.
  8. Народна Банка Србије Статистички билтен, март 2012, Београд, 2012.
  9. Република Србија Агенција за привредне регистре, Београд, 2012.
  10. Светски економски форум Извештај о Глобалној конкурентости 2011-2012, Женева, 2011.
  11. (http://www.makroekonomija.org/wp-content/uploads/investicije -2010.jpg)
  12. Капор, П. Ефикасност система подстицаја страних директних инвестиција у Србији, Зборник радова са саветовања: „Положај и перспективе Србије у европској и светској привреди“, Научно друштво економиста Србије и Академија економских наука, Економ­ски факултет, Београд, Економски факултет, Крагујавац, 2011.
  13. Беговић, Б., Мијатовић, Б., Пауновић, М., Поповић, Д. Гринфилд стране директне инвестиције у Србији, Центар за либерално-демократске студије, 2008.
  14. Цветковић, Н. „Оживљавање инвестиција – предуслов изласка из кризе“, рад саопштен на саветовању: Економска политика 1999-2000, Економски анали, НДЕЈ, Београд, 1999.
  15. Богавац-Цветковић, Н. „Српска економија у условима глобалне економске кризе“, Назив скупа и Зборника: Економска криза и реални сектор привреде Србијекако умањити ефекте кризе, Друштво економиста Београда, год. XIV, бр. 2/2009, Златибор, 18-19. јун
периодика Национални интерес 3/2012 УДК 339.727.2(497.11) 333-354
ç