Изабери језик:
Тема броја

КОСОВО И МЕТОХИЈА - ИСТОРИЈА, ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈИ

ПАРТИЈЕ У СРБИЈИ И КОСОВО И МЕТОХИЈА 1990-2000.

Сажетак

У овом периоду, који је један конституишући период за партијски плурализам у Србији, нема ни једне релевантне политичке партије која се залаже за независност Косова, са изузетком албанских партија на Косову и Метохији које не признају државу Србију нити њен конституционално-политички систем. Чак и Албанске партије из јужног или средишњег дела Србије не траже то, него се само залажу за либерализацију превођења непокретне имовине, са скривеном политичком намером да олакшају исељавање Срба и Црногораца са Косова и Метохије под притиском. Иако националистичка еуфорија није успела да доведе на власт у Србији протагоносте радикалних националистичких идеја, као што је то био случај у свим другим бившим југословенским републикама, са изузетком Црне Горе, сигурно је да су најутицајније парламентарне политичке партије биле износиле радикалне националистичке ставове и захтеве и у својим програмима и у својим дневнополитичким активностима. У исто време треба да се помене да се са развојем и консолидацијом партијског плурализма у Србији један такав радикално-националистички, па чак и шовинистички тон у њиховим програмско-политичким ставовима и опредељењима смањивао, тако да су те политичке партије у Србији одбациле неке од њихових „кључних“ и „трајних“ радикално-националистичких програмских опредељења и намера већ неколико година после њиховог појављивања у 1990-им годинама. У питању није било само одбацивање ових и таквих програмско-политичких ставова и опредељења, него истовремено прихватање потпуно супротних политичких опредељења. Социјалистичка партија Србије показује највећу консистентност у својим програмско-политичких опредељењима у односу на Косово и Метохију, док су друге парламентарне партије знатно промениле своја програмска опредељења.

кључне речи:

Референце

  1. Дајем реч, предизборни председнички програм др Во­ислава Коштунице 2000. године, http://www.dss.org. yu/view_file.php?file_id=6
  2. Нове странке Србије – документи нових политичких странака и група у Србији, зборник документарне грађе, Институт за политичке студије, Београд, 1990.
  3. Осма седница Централног комитета Савеза комуниста Србије, Београд, 23-24. септембар 1987. године, зборник ауторизованих дискусија, (ур. М. Вујовић) II, фототипско издање, Београд, 2007
  4. Основе програма СПС, брошура, Главни одбор СПС, Београд, 1992
  5. Платформа Југословенске левице, брошура, Београд, јул, 1996.
  6. Програм Демократске странке, брошура, Главни од­бор ДС, Београд, 1995
  7. Програм за демократску Србију, брошура, ДОС, Београд, 2000
  8. Програм и Статут Демократске странке Србије, бро­шура, Београд, 1993
  9. Програм Нове демократије, НД, Београд, 1990.
  10. Програм Партије за демократско деловање, брошура, ПДД, Прешево, 1990.
  11. Програм СПО, „Српска реч“, бр. 1, 1. јун 1990 (забрањен број)
  12. Програм Српске радикалне странке, „Велика Србија“, бр. 401, Београд, јул 1997.
  13. Програм Српског покрета обнове, брошура, СПО, Београд, 1993
  14. Програмска декларација Југословенске левице, Оснивачка конвенција ЈУЛ-а, Београд, 23. јул 1994
  15. Програмска декларација СРС, брошура, издање СРС, Београд, 1991.
  16. Програмске основе и Статут Социјалистичке партије Србије, брошура, Главни одбор СПС, Београд, октобар, 1990
  17. Резолуција I конгреса ЈУЛ, у брошури „Документа“, I конгрес ЈУЛ, Београд, 20. јул 1998
  18. Србија 2000-корак у нови век, Главни одбор СПС, Београд, 1996.
  19. XXX седница Председништва Централног комитета Савеза комуниста Србије, I-II, зборник документарне грађе-неауторизоване магнетофонске белешке (ур. и прир. Ж. Обрадовић, А. Растовић, У. Шуваковић), Београд, 2007
  20. Аврамовић, З: „(Дез)интеграција нације у демократији“, Национални интерес, бр. 1-3/2008, Београд, 2008.
  21. Базић, Ј: „Ставови српских политичких странака према Косову и Метохији у време распада СФРЈ“, у: Срби на Косову и Метохији, зборник радова са научног скупа САНУ, књ. CXII, Одељење друштвених наука, књ. 26, Београд, 2006.
  22. Вукомановић, Д: Србија као „(не)довршена државау програмима политичких странака, у М. Суботић, Ж, Ђурић: „Србија политички и институционални изазови“, зборник радова, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  23. Јокановић, Ж: 101 разлог да будете новодемократа, Нова демократија, Београд, 2000.
  24. Милошевић, С.: Прилог историји XX века, Трећи миленијум, Београд, 2008
  25. Орловић, С.: Политичке партије и моћ, Југословенско удружење за политичке науке, Чигоја-штампа, Београд, 2002
  26. Шуваковић, У! (прир. иур.): Осма седница ЦК СКС – 20 година после, зборник радова са истоименог научног скупа одржаног у Београду 24. септембра 2007. годи­не, Смисао, Слобода, Београд, 2009.
  27. Шуваковић, У: Политичке партије и глобални друштвени циљеви, Трећи миленијум, Београд, 2004.
  28. Шуваковић, У: „Инструмента мерења успешности по­литичких партија“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 118-119, Нови Сад, 2005.
  29. Шуваковић, У: „Политичке партије у политичком си­стему конципираном доношењем Устава Републике Србије године“, у У. Шуваковић, М. Јовановић, Ж. Обрадовић (ур. и прир.): Устав Републике Србије из 2006. – неки елементи новог политичког систе­ма, тематски зборник радова, Институт за политичке студије, Трећи миленијум, Београд, 2007.
  30. Шутовић, М: Косово између поретка и аномије, Чигоја штампа, Београд, 2009.
периодика Национални интерес 3/2009 УДК: 329(497.11):323.173(497.115)“1990/2000“ 73-97
ç