Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ И СТИЛОВИ УПРАВЉАЊА

Сажетак

Ранија истраживања су показала да постоје слабе до умерене везе између готово свих особина личности лидера и њихових стилова управљања. Циљ овог рада је био да се ови налази провере уз коришћење домаћих инструмената за мерење ова два конструкта. На узорку од 249 руководилаца са свих нивоа управљања у склопу процеса екстерног организационог саветовања у две организације примењена су два инструмента: 1) ХЕДОНЦА који мери пет фактора из модела Великих 5 (eмоционалну стабилност (Н), екстраверзију (Е), отвореност (О), добродушност (А), савесност (Ц), и црту поштења (Х) из модела Великих 6, те црту интегрисаности (Д); 2 Tест лидерских стилова – ТТЛ тест који мери три базична лидерска стила – Трансформациони стил – ТС (харизма, инспирација, интелектуална стимулација, развој потенцијала), Трансакциони стил – ТА (контингентно награђивање и кажњавање), те Лесе-фер стил ЛФ (делегирање). Резултати су анализирани на два начина: каноничком корелационом анализом (КК) и дискриминационом анализом (КДФ). Обе анализе су дале интерпретативно сличне резултате. Испитаници са доминантно трансакционим стилом управљања су стабилнији, савеснији, екстравертнији и интегрисанији. Трансформациони лидери су добродушнији, поштенији и отворенији за искуство. Резултати су у складу са ранијим налазима и теоријским очекивањима. Основни недостатак рада је то што је истраживање обухватало само две организације, па организациона култура може имати јак утицај на резултате. У складу са тим, у будућим истраживањима је потребно укључити различите организације са различитом организационом културом.

кључне речи:

Референце

  • Arzu Wasti, Syeda, Kibeom Lee Ashton and Lewis R. Goldberg. 2004.“A Hierarchical Analysis of 1,710 English Personality-Descriptive Adjectives”, Journal of Personality and Social Psychology, 87 (5): 707-721. doi:1037/0022-3514.87.5.707.
  • Arzu Wasti, Syeda, Kibeom Lee Ashton, Michael C Ashton and Oya Somer.2008. “Six Turkish Personality Factors and the HEXACO Model of Personality Structure”, Journal of Cross-Cultural Psychology, 36 (6): 665–684. doi: 10.1177/0022022108323783.
  • Arzu Wasti, Syeda and Kibeom Lee Ashton. 2007. “Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure”, Personality and Social Psychology Review, 11 (2): 150–166. doi: 1177/1088868306294907.
  • AvolioBruce J. AndBernard M. Bass. 1985. “Transformational leadership, charisma, and beyond”, inInternational leadership symposia series. Emerging leadership vistas, eds. J. G. Hunt, B. R. Baliga, H. P. Dachler and C. A. Schriesheim, 29–49.
  • Bass M. Bernard.1990. “From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision”, Organizational Dynamics, 18(3): 19-32. doi: 10.1016/0090-2616(90)90061-S.
  • Bass M. BernardandRonald E. Riggio. 2006. Transformational leadership, Oxford: Psychology Press.
  • Bass M. Bernard. Transformational Leadership: Industrial, Military, and Educational Impact, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
  • Bennis, Warren and Burt Nanus. G. 1997. Leaders: The Strategies for Taking Charge, New York: Harper Collins.
  • Boerner, Sabine, Silke Astrid Eisenbeissand and Daniel Griesser. “Follower behavior and organizational performance: The impact of transformational leaders”, Journal of Leadership and Organizational Studies, 13 (3): 15-26. doi:10.1177/10717919070130030201.
  • Bono, Joyce E.andTimothy A. Judge. 2004. “Personality and Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analysis”, Journal of Applied Psychology, 89: 901–910. doi:1037/0021-9010.89.5.901.
  • Borman, Walter C., Louise A. Penner, Tammy D. Allen and Stephan J. Motowidlo.2001. “Personality predictors of citizenship performance”, International journal of selection and assessment, 9 (1‐2): 52-69.
  • Bovey, Wayne H. and Andrew Hede. 2001. “Resistance to Оrganizational Change: The Role of Cognitive and Affective Processes”, Leadership and Organization Development Journal, 22 (8): 372-382. doi:1108/01437730110410099.
  • Brown, D., J. and L. M.,Keeping. 2005. “Elaborating the construct of transformational leadership: The role of affect”,The Leadership Quarterly, 16 (2): 245-272. doi:1016/j.leaqua.2005.01.003.
  • Day, David V., Joyce E. Bono, Winny Shen, and David J. Yoon. 2014. “Personality and Leadership: Looking Back, Looking Ahead”, The Oxford Handbook of Leadership and Organizations, Oxford: Oxford University Press.Доступно на: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199755615.001.0001/oxfordhb-9780199755615-e-042> (приступљено 23. фебруара 2020).
  • De Hoogh, Annebel HB, Deanne N. Den Hartog andPaul L. Koopman. “Linking the Big Five‐Factors of personality to charismatic and transactional leadership; perceived dynamic work environment as a moderator”, Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 26(7): 839-865. doi:10.1002/job.344.
  • De Vries, Reinout E., Robert A RoeandTharsi Taillieu. “Need for Leadership as a Moderator of the Relationships between Leadership and Individual Outcomes”, The Leadership Quarterly, 13: 1-18. doi: 10.1016/S1048-9843(02)00097-8.
  • De Vries, Reinout E. 2008. “What Are We Measuring? Convergence of Leadership with Interpersonal and Non-Interpersonal Personality.” Leadership, 4: 403–417. doi:10.1177/1742715008095188.
  • Deinert,Anikа, Astrid C. Homan, Diana Boerand Sven C. Voelpel.2015. “Transformational leadership sub-dimensions and their link to leaders’ personality and performance”, The Leadership Quarterly, 26 (6): 1095-1120. doi: 10.1016/j.leaqua.2015.08.001.
  • Detert, James R. and Ethan R. Burris. 2007. “Leadership behavior and employee voice: Is the door really open?”, Academy of management journal, 50 (4): 869-884. doi:5465/amj.2007.26279183.
  • Felfe, Jörg and Birgit Schyns. 2006. “Personality and the Perception of Transformational Leadership: The Impact of Extraversion, Neuroticism, Personal Need for Structure, and Occupational Self‐Efficacy 1”, Journal of Applied Social Psychology, 36 (3): 708-739.
  • Fischer, Ronald andDiana Boer. 2015. “Motivational basis of personality traits: A meta‐analysis of value‐personality correlations”, Journal of personality, 83 (5): 491-510. doi:1111/jopy.12125.
  • Fleishman, Edwin A., Michael D. Mumford, Stephen J. Zaccaro, Kerry Y. Levin, Arthur L. Korotkin and Michael B. Hein. 1991. “Taxonomic efforts in the description of leader behavior: A synthesis and functional interpretation”, Leadership Quarterly, 2 (4): 245-287.
  • García‐Morales, Víctor J., Fernando Matías‐Reche and Nuria Hurtado‐2008. “Influence of transformational leadership on organizational innovation and performance depending on the level of organizational learning in the pharmaceutical sector”, Journal of Organizational Change Management, 21 (2): 188-212. doi:10.1108/09534810810856435.
  • Goldberg, Lewis R.1990. “An Alternative ‘Description of Personality’: The Big-Five Factor Structure”, Journal of Personality and Social Psychology, 59(6): 1216–1229. doi:1037/0022-3514.59.6.1216.
  • Goodwin, Vicki L., J. C. Wofford and Lee Whittington. 2001. “A theoretical and empirical extension to the transformational leadership construct”, Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 22(7): 759-774. doi: 10.1002/job.111.
  • Heller, Trudyand Jon Van Til. 1982. “Leadership and Followership: Some Summary Propositions”, Journal of Applied Behavioral Science, 18: 404-414.
  • Hogan, Robert, Gordon J. Curphy and Joyce Hogan.1994. “What We Know About Leadership: Effectiveness and Personality”, American Psychologyst, 49 (6): 493-504. doi:1037/0003-066X.49.6.493.
  • Hollander,Edwin P.1992. “The Essential Interdependence of Leadership and Followership”, Current Directions in Psychological Science, 1 (2) doi:1111/1467-8721.ep11509752.
  • Jago, Arthur G. 1992. “Leadership: Perspectives in Theory and Research”, Journal of Management Science, 28 (3): 315-332.
  • James M. Burns. 1978. Leadership, New York: Harper and Row.
  • John, Oliver P. and Sanjay Srivastava.1999. “The Big Five trait taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives”, in:Handbook of personality: Theory and research, 102-138,New York: Guilford,
  • Judge, A. Timothyand Joyce E. Bono. 2000. “Five-factor model of personality and transformational leadership”, Journal of Applied Psychology, 85 (5): 751-765. doi:1037/0021-9010.85.5.751.
  • Judge, A. Timothy, Joyce E. Bono, RemusIlies and Megan W.Gerhardt. 2002, “Personality and leadership: A qualitative and quantitative review”, Journal of Applied Psychology, 87 (4): 765-780. doi: 10.1037/0021-9010.87.4.765
  • Judge, A, Timothy and Ronald F. Piccolo. 2004. “Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Test of Their Relative Validity”, Journal of Applied Psychology, 89 (5): 755-768. doi: 10.1037/0021-9010.89.5.755.
  • Kirkman, Bradley L.andDebra L. Shapiro. 2001. “The Impact of Team Members’ Cultural Values on Productivity, Cooperation, and Empowerment in Self-Managing Work Teams”, Journal of Cross-Cultural Psychology, 32 (5): 597–617. doi:10.1177/0022022101032005005
  • Knežević, Goran, Ljiljana B. Lazarević, Michael Bošnjak, Predrag Teovanović, Boban Petrović andGoran Opačić. 2019. “Does Eysenck’s personality model capture psychosis-proneness? A systematic review and meta-analysis”, Personality and Individual Differences, 143: 155-164. doi: 10.1016/j.paid.2019.02.009.
  • Knežević, Goran, Danka Savic,Vesna Kutlesic and Goran Opacic. 2017. “Disintegration: A reconceptualization of psychosis proneness as a personality trait separate from the Big Five”, Journal of research in personality, 70: 187-201. doi:1016/j.jrp.2017.06.001.
  • Lazarević, Ljiljana B., Michael Bošnjak, Goran Knežević, Boban Petrović, Danka Purić, Predrag Teovanović, Goran Opačić, andBojana Bodroža. 2016. “Disintegration as an Additional Trait in the Psychobiological Model of Personality”, Zeitschrift für Psychologie., 224: 204-215. doi:1027/2151-2604/a000254.
  • Lee, Kibeom and Michael C. Ashton. 2004. “Psychometric Properties of the HEXACO Personality Inventory”, Multivariate Behavioral Research, 39 (2): 329-358. doi:1207/s15327906mbr3902_8.
  • Lehman, Wayne, Jack M. Greener andDwayne D. Simpson. 2002. “Assessing organizational readiness for change”, Journal of substance abuse treatment, 22 (4): 197-209. doi:1016/S0740-5472(02)00233-7.
  • Lord, Robert G., Christy L. de Vader, George M. Alliger. 1986. “A meta-analysis of the relation between personality traits and leadership perceptions: An application of validity generalization procedures”, Journal of Applied Psychology,71 (3): 402-410. doi: 10.1037/0021-9010.71.3.402.
  • Marcus, Bernd, Michael C. Ashton andKibeom Lee. 2013. “A Note on the Incremental Validity of Integrity Tests beyond Standard Personality Inventories for the Criterion of Counterproductive Behaviour”, Canadian Journal of Administrative Sciences, 30: 18-25.
  • Marcus, Bernd, Kibeom Lee and Michael C. Ashton. 2007. “Personality dimensions explaining relationships between integrity tests and counterproductive behavior: Big Five, or one in addition?”,Personnel Psychology, 60 (1): 1-34. doi: 10.1111/j.1744-6570.2007.00063.x
  • Northouse, Peter G. 2007. “Culture and leadership”. Leadership: Theory and practice,4: 301-340.
  • Ones, Deniz S., StephanDilchert, Chockalingam (Vish) Viswesvaran and Timothy A. Judge. 2007. “In support of personality assessment in organizational settings”, Personnel Psychology, 60 (4): 995-1027. doi:1111/j.1744-6570.2007.00099.x.
  • Rubin, Robert S., David C. Munz andWilliam H. Bommer. 2005. “Leading from within: The effects of emotion recognition and personality on transformational leadership behavior”, Academy of Management Journal, 48 (5): 845-858. doi:5465/amj.2005.18803926.
  • Smollan, Roy K., Janet G. Sayers and Jonathan A. Matheny. 2010. “Emotional responses to the speed, frequency and timing of organizational change”, Time and Society, 19 (1): 28-53. doi: 10.1177/0961463X09354435.
  • Wofford, Jerry C., J. Lee Whittington andVicki L. Goodwin. 2001. “Follower motive patterns as situational moderators for transformational leadership effectiveness”, Journal of managerial issues, 13(2): 196-211. Доступно на:https://www.jstor.org/stable/40604344.

   

периодика Политичка ревија 1/2020 1/2020 УДК 005.32 235-261
ç