Изабери језик:
Тема броја

СТАЊА И ТОКОВИ НАЦИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Сажетак

Организациона култура има велики утицај на ефикасност организације и њене вредности покрећу или спречавају иновације. Иновације у војној делатности су кључне за развој и одржавање војне моћи а војна моћ пресудна за очување националне безбедности. Иновације у војној делатности су неопходне јер државе постоје у динамичном, неизвесном и конкурентном стратешком окружењу у којем стагнација и недовољне војне способности могу резултирати смањењем могућности очувања, достизања и одбране националних интереса. Овај рад представља покушај покретања шире расправе о значају истраживања организационе културе и примени сазнања у функционисању ВС ради повећања њене ефикасности и делотворности. Основно питање овога рада је какве промене организационе културе треба спровести како би се прекинули негативни трендови лоше спроведене реформе ВС и повећала ефикасност у развоју оперативних способности и употреби снага ВС у операцијама. Како би одговорили на основно питање рада потребно је размотрити следеће три тврдње: у ВС не постоји јасна слика о стању и вредностима организационе културе. Организациона култура је један од многих концепата у области стратешких студија које нису довољно теоретски обрађене и усвојене од стране академске и професионалне заједнице у ВС; иновативна, динамична и адаптивна организациона култура је пожељна јер може да подржи развој оперативних способности и употребу снага ВС у динамичном, неизвесном и брзо променљивом стратегијском и оперативном окружењу. Историја је препуна примера када војне снаге нису логично поступале у сопственом интересу, било доношењем лоших одлука или неуспехом у предвиђању и прилагођавању захтевима окружења и стратешко лидерство треба да дефинише модел промене организационе културе у ВС како би се створили потребни услови за развој оперативних способности и ефикасну употребу снага. Систем вредности и веровања који конституише организациону културу, може у великој мери да олакша, али и да потпуно блокира процес промена у зависности од оријентације вредности културе, као и способности лидера да тим вредностима управљају. У раду је дат опис организационе културе са тежиштем на анализи организационе култруре у војним смагама, а затим извршена процена организационе културе у ВС ради идентификовања редлог одговарајућег модела промена који може олакшати развој потребне организационе културе ВС.

кључне речи:

Референце

  • Јанићијевић, Небојша: Организациона култура, Нови Сад, 1997.
  • Мојић, Душан: „Утицај националне културе на организационе поткултуре и стилове вођства у предузећима Србије: емпиријска анализа“. Социологија, год. 45, бр. 4, 2003.
  • Dorn, Edwin and Graves, Howard D.: American Military Culture in the Twenty-First Century, CSIS Press, Washington, DC, 2000.
  • Hofstede, “The 6 Dimensions of National Culture,” Hofstede Insights Home Page  “Our Models,” https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/
  • Hofstede Insights, “What about Serbia?” linked from the Hofstede Insights Home Page at “Country,” https://www.hofstede-insights.com/country/serbia/
  • Janićijević, Nebojša: „Organizational culture management process – Case of Tarkett d.o.o“ Geert
  • Jones, Steven M.; “Improving Accountability for Effective Command Climate: A Strategic Imperative” (Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, 2003).
  • Workshop on Strategic Human Resources Management, EIASM, Paris, 2004.
  • Kim S. and Quinn, Robert E.: Diagnosing and Changing Organizational Culture, Based on the Competing Values Framework, Addison-Wesley Publishing Company, Inc, Boston, 1999.
  • Kotter, John P.: Leading Change, Harvard Business Review Press, Boston, 2012.
  • Kulvinskienė, Violeta R. and Šeimienė, Eleonora S., “Factors of Organizational Culture Change,” Ekonomika Online 87, 2009.
  • Meyer, John and Topolnytsky, Larisa: “Organizational Culture and Retention,” in Best Practices: Employee Retention (Scarborough, Ont: Carswell, 2000).
  • Moskos, Charles: „The American Soldier after the Cold War: Towards a Post-Modern Military?“ ARI Research Note 99-02, Adelphi, MD: Army Research Institute, October, 1998.
  • Murray, Williamson. “Does Military Culture Matter?” Orbis 45, no.1, 1999.
  • Lewin’s Change Management Model, https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_94.htm
  • Pierce, Dr. James G. Is the Organizational Culture of the U.S. Army Congruent with the Professional Development of Its Senior Level Officer Corps? Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, 2010.
  • Schein, Edgar H.: Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publisher, San Francisco, 2004.
  • Schein, Edgar H.: The Corporate Culture Survival Guide, Jossey Bass Publishers, San Francisco, 1999.Cameron,
  • Snider, Don M. “An Uninformed Debate on Military Culture.” Orbis 43, no. 1 , Winter 1999.
  • Snider, Don М, Oh, Paul, Toner, Kevin; “The Army’s Professional Military Ethic in an Era of Persistent Conflict,” in Professional Military Ethics Monograph Series, Carlisle Barracks, PA: US Army War College Press, October, 2009.
  • Terriff, Terry. “Innovate or Die: Organizational Culture and the Origins of Maneuver Warfare in the United States Marine Corps,” Journal of Strategic Studies, 29:3, August 2006.
периодика Национални интерес 3/2020 3/2020 УДК 005.3:355.1(497.11) 59-88
ç